Elske Kampen

Wêr’t it om freget

logo.ensafh

 

Dêr, tusken de stiennen en yn it sân dêr’t heech it strakke tou oer spand is dat freget om holle rjocht en earmen wiid en om ’e wyn dy’t twirret yn hier en om ’e fingers, dêr fynst it net ast sikest. Net yn de rook fan skjin papier of spuonnen hout. En yn it stille wyt net. It freget om in doelleas gean de buorren út, sûnder immen acht te slaan en dan ynienen út in doar dyn lytse hûn dy’t jierren dea wie. Om nachtlik blaffen freget it, om skerpe tearen yn in fuorttreaun lekken oer de grûn. … Lês fierder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *