Ynhâld 120

logo.ensafh

Foaropwurd

Poëzij

Fraachpetear foar De Dokkumer
Teije Idzardi

It alder-alderste
Hiltsje Jongsma

Proaza

Kollum

Dêr giet it om
Skermer

Dokkertje mei Eeltsje-om

Jelma Knol

Ferhalen

Anty-faksistysk gebakje
Jouke Hylkema

De klap
Henk Wolf

Besprek
Literatuer sûnder ein
Rieuwert Krol
(besprek oer De helten binne fallen en De kul oer it skouder beide besoarge troch Tr. Riemersma)

Midfrysk Goud iii

Waatze Gribberts Brulloft (1)
Eric Hoekstra (besoarging, omstavering en kommentaar)