Abonnemint en losse nûmers

logo.ensafh

ensafh ferskynt 6 kear as printe tydskrift

Foar it nimmen fan in abonnemint op it printe tydskrift kinne jo maile nei:

De abonneminte-administraasje ensafh@kokBoekencentrum.nl fersoarge troch:

VBK Media Abonnementen
Postbus 13288
3507 LG  Utrecht
T (088) 700 2700
(09.00 – 12.00 uur)

De kosten foar in abonnemint binne:

jierabonnemint € 36,25
jierabonnemint studinten € 22,50
jierabonnemint bûtenlân € 48,65
proefabonnemint (2 nûmers) € 9,50

De priis fan losse nûmers is € 6,85. Losse nûmers binne te bestellen fia https://www.boekenwereld.com/tijdschriften/ensafh of te keap yn de Afûk-winkel yn Ljouwert.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *