Syds Wiersma

Saint Brendan

logo.ensafh

 

Syds Wiersma reizge dizze simmer troch Ierlân om dêr in dichtbondel te
skriuwen. Yn 2019 makke er in begjin mei dit projekt. Guon fersen ferskynden
koartlyn yn Ensafh 3 en 4.
It gedicht ‘Saint Brendan’ ûntstie nei de beklimming fan Mount Brendan,
in berch oan de westkust fan it Ierske skiereilân Dingle.
Neffens de tradysje liede Brandaan (c. 484 – c. 577) dêr in
kleastermienskip en boude er by in ynhamke oan de foet fan dy berch syn
currach-achtige boat dêr’t er jierrenlang mei in groep muontsen en in
pear ûnleauwigen mei op de Atlantyske oseaan omswalke.

 

Saint Brendan

Dingle, Brandon Creek

In bytsje as wekker wurde út in boartlike
dea, de kleare stilte dêr’t ik yn ôfdaal.… Lês fierder

Harm Woelinga

Brune sûker

logo.ensafh

 

Yntroduksje

Ik bin opgroeid yn De Westereen, in doarp mei in eigen taaltsje: “Hikke en teen yn De Westereen”. De Westereen hat in bepaalde namme yn Fryslân, mar iksels wie de bange en bleue kant it neist. As jonge puber harke ik meastentiids nei de Veronica top 40. Mei de slachsin “Met The Stones op één, voel je je blij van top tot teen” wûn ik in platebon, doe’t Brown Sugar op nûmer 1 stie. Wylst ik noch gjin platespiler hie, kocht ik dochs myn earste LP… Sticky Fingers (de hoes wie útfierd as in spikerbroek mei rits). Dit jier is it 50 jier ferlyn dat dy LP útbrocht waard.Lês fierder

Elmar Kuiper, Geart Tigchelaar

Gedicht ‘Aarhus’ fan Elmar Kuiper

logo.ensafh

 

De foardracht fan it gedicht ‘Aarhus’ fan Elmar Kuiper is in foarpublikaasje fan de twatalige blomlêzing ‘Oar hûs / Et andet hus’ (Hispel 2021) mei dêryn fjouwer Fryske dichters (Elmar Kuiper, Geart Tigchelaar, Cornelis van der Wal en Syds Wiersma) en fiif Deenske dichters (Annemette Kure Andersen, Tomas Dalgaard, Peter Laugesen, Mads Mygind en Carsten René Nielsen). In filmke fan Geart Tigchelaar.

Lês fierder