Martsje de Jong

Lubbert Jan de Vries presintearret ‘Liet fan mysels’

logo.ensafh

Yn de tsjerke fan Jellum, dy’t tsjintwurdich as teätertsjerke It Mammemahûs bekend stiet, presintearre Lubbert Jan (Bert) de Vries sneon 13 april syn Fryske oersetting fan ‘Song of mysels’, it grutste en bekendste wurk fan de Amerikaan Walt Whitman (1819 – 1892). In gedicht, sûnt 1862 besteande út net minder as 52 fersen, mei as neigesetsje ek noch de oersetting fan it folsleine foarwurd fan Whitman sels sa’t dy dat yn 1855 skreau yn de bondel ‘Leaves of grass’, dêr’t de earste ferzje fan ‘Song of myself’ yn stie. Doe noch mar tolve fersen lang, trouwens. Om dat foarwurd ek oer te setten, wie it idee fan útjouwer Piter Boersma.… Lês fierder

Gabriëlle Terpstra

Wurd för Wurd: Yn petear mei Joël Hut

logo.ensafh

Joël Hut presintearre ôfrûne simmer syn twadde bondel wurd för wurd för wurd yn kafee De Gouden Leeuw. Om it ris goed oer dy bondel te hawwen, tref ik him hjoed wer yn dit kafee.

Joël Hut, dy’t eins Joël Huitema hjit, mar de namme fan syn freondin oannaam as skriuwersnamme, waard berne yn Sint Nyk, syn âlden komme út Gaasterlân. Hy is opgroeid mei it Súdwesthoeksk, de taal dêr’t er ek yn skriuwt.

Op syn fyftjinde krige Joël te meitsjen mei mentale problemen, by syn herstel dêrfan gong er op ’e syk nei in hobby sadat er rêst en ûntspanning ynbouwe koe yn syn libben.… Lês fierder

Cornelis van der Wal

Arjan Hut nije Dichter fan Fryslân, in lyts ferslach

logo.ensafh

Op tongersdei 16-11-2023 waard Arjan Hut útroppen ta nije Dichter fan Fryslân. Hut folget Sigrid Kingma op. It wie net in grutte ferrassing, dizze beneaming. Ferskate literêre profeten hiene it al foarsjoen. Mar dat betsjut net dat it gjin terjochte beneaming wêze soe. Arjan Hut hat al ûnderfining as Stedsdichter fan Ljouwert en as Wâlddichter, dat it komt grif goed.

Foto’s: Cornelis van der Wal

Yn de Stadskas, by de Aldehou

Sigrid Kingma nimt fleurich ôfskie

Janneke Spoelstra, nimt se it stokje oer twa jier oer?

Willem Verf hat in trui oan, sa heart dat by manlike Fryske skriuwers

Sipke de Schiffart (rjochts) hat ek in trui oan

Remco Kuiper (links) draacht ek in trui.

Lês fierder
Martsje de Jong, Ydwine R. Scarse

‘Ienenfjirtich dingen’ en fyftjin minsken

logo.ensafh

Kafee ‘De Gouden Leeuw’ yn Tresoar hat al mear as ien kear oantoand him prima te lienen foar in jûntsje literatuer. Oft dat no giet om in dichtersjûn of om de presintaasje fan in boek of bondel, it sit der smûk en húslik, sa mei dat ferskaat oan stuollen en dy royaal fulde boekekasten. Dy flierkleden is wat in poatebrekkerij, mar hawar, dêr is grif wat op te finen. In laachje antyslip soe gjin oerstallige lúkse wêze.

Woansdei 18 oktober wie it kafee dekôr foar de presintaasje fan ‘Ienenfjirtich dingen’, in bondel mei proazagedichten fan de Deenske wjergader fan Nyk de Vries: Carsten René Nielsen.… Lês fierder

Tryntsje van der Steege

Rosjokte

logo.ensafh

It seizoen mei de measte ferskillende soarten jokte is fansels de simmer. It waar en ferskate oare amper te beynfloedzjen omstannichheden binne presys sa ôfsteld dat der hast net oan prikeljen, kideljen, kribeljen en jokjen te ûntkommen falt. It prykjen fan de felle, hite sinne yn ’e eagen en op ’e hûd, en ast der net om tinkst dan ferbaarnst en wurdt it prykjen stekken en gloeien en úteinlik it rûgeljende kideljen fan ferfeljend fel. It biten fan swit en sâlt seewetter, of krekt it gloarwetter fan it swimbad dat eins foar ferkuolling soargje moat. It strânsân dat dagen letter noch op plakken kribelet en skjirret dêr’tst dy fan ôffregest hoe’t it dêr kommen is.… Lês fierder

Martsje de Jong

Ingelsktalige blomlêzing ‘Earthskin’ presintearre

logo.ensafh

Yn it kafee De Gouden Liuw yn Tresoar is freed 2 juny de Ingelsktalige blomlêzing Earthskin fan Elmar Kuiper presintearre. Dizze mânske bondel is útjûn by de grutte Yndiaaske útjouwer Copper Coin Publishing út New Dehli. De tachtich ferzen binne útkeazen út acht bondels en oerset troch David Colmer.
Tagelyk mei de presintaasje fan Earthskin waard ek in lytse útstalling iepene mei portretten fan Fryske skriuwers, yn ’e jierren santich makke troch Elmar syn heit, fotograaf Henk Kuiper (1943-2005).
It binne tige ynkringende portretten, dêr’t de eagen sa fan sprekke, dat jo betiden it idee hawwe rjocht yn ’e siel fan de skriuwer te sjen.… Lês fierder

Martsje de Jong

Katharsis yn De Gouden Liuw

logo.ensafh

Tiisdei 16 maaie wie ik yn it pop-upkafee ‘De Gouden Liuw’ yn Tresoar om te sjen en te hearren hoe’t Gabrielle Terpstra (32) út Ljouwert eksamen die foar de Academie voor Popcultuur. De hie der in foar elkenien tagonklike live-perfomance fan makke, mei de namme Katharsis, dat sawat betsjut as lottering, suvering. De kroech siet aardich fol mei belangstellenden en dichters dy’t útnûge wiene om ek op te treden. Yn haadsaak dichters út de underground, sa’t dat sa moai hjit. Skriuwers dy’t harren poëzy net intsje op lânskip en stilearre langstme nei wat west hat, mar dy’t rau dichtsje, net sjogge nei de perfekte taal, mar nei it gefoel en sa wie it by Katharsis ek.… Lês fierder