Cornelis van der Wal

Nij op ‘e planke Septimber 2019

logo.ensafh

Poëzij

Gerrit de Vries
Unlân
Hispel, Loenen aan de Vecht 2019
Ferkeappriis: € 12,00
ISBN 9789074516310

Unlân is de debútbondel fan Gerrit de Vries. De bondel fangt it libben yn meast hurde, wrange en wanhopige bylden. Wat dêryn trochbrekt is de langst nei tagedienens.

 

Syds Wiersma
Lân sûnder ljurk
Hispel Loenen aan de Vecht 2019
Ferkeappriis: € 15,00
ISBN 9789074516334

Lân sûnder ljurk is de fjirde dichtbondel fan Syds Wiersma (Grou, 1963).

De gedichten yn dizze bondel binne fan de lêste trije jier. Folle mear as yn syn eardere dichtwurk jout Wiersma syn fyzje en poëtyske reaksje op de aktualiteit.… Lês fierder

Cornelis van der Wal

Nij op ‘e planke Desimber 2018

logo.ensafh

Poëzij

Gerda van der Wijk (samler)
Wa kin skiede fan in freon – gedichten en wurden fan treast
Afûk, Ljouwert 2018
Ferkeappriis € 9,95
ISBN 9789492176639

Ik mis dy wêr’t ik hinnegean
of wêr’t ik hinnekear:
de iere moarn, de dagen rûn
en jûntiids namstemear
Bin ik allinne, triennen rinne
itsij treurich, itsij blij,
ik mis dy, o ik mis dy sa,
ik mis dy njonken my!

Guido Gezelle

 

Poetic Potatoes/Poetry in Potato Bags
stichting De Bildse Aardappelweken, bestelle by Afûk. 2018
Ferkeappriis € 5,00
ISBN gjin

Yn 2018 binne Ljouwert en Valletta, haadstêd fan Malta , de kulturele haadstêden fan Europa.… Lês fierder

Cornelis van der Wal

Nij op ‘e planke Desimber 2017

logo.ensafh

 Poëzij

Beart Oosterhaven
Koarde fan ‘e tiid
Hispel, Loenen aan de Vecht 2017
Ferkeappriis € 12,00
ISBN 9789074516266

Nije dichtbondel Koarde fan ’e tiid, Utsein gedichten steane yn dizze bondel ek liettekstoersettings fan wurk fan sokken as Willie Dixon, Leonard Cohen en Tony Joe White.

Syds Wiersma
Twintig liefdes een Saudade/Tweintich leafdes in Saudade
Frysk en Frij, Ljouwert 2017 (side útjouwer is net aktueel)
Ferkeappriis € 15,00
ISBN 9789085660491

Deze gedichten zijn oorspronkelijk in het Nederlands ontstaan en door de dichter vertaald. De titel en het aantal van eenentwintig is een allusie op de liefdesbundel van de Chileense dichter Pablo Neruda, Veinte poemas de amor y una canción desperada (1924).… Lês fierder

Cornelis van der Wal

Nij op ‘e planke April 2017

logo.ensafh

Poëzij

Arjan Hut
Aurora Bossa Nova
Afûk, Ljouwert 2016
Ferkeappriis € 15,00
ISBN 9789492176448

Yn de fjirde bondel fan Arjan Hut binne de gedichten noch altyd dreamerich, is de taal boartlik, en wurde ideeën útwurke yn in ferskaat oan foarmen. De fersen binne binne tagonkliker as earder, mar net minder poetysk.

Edwin de Groot
Sels in Tibetaan belânet op it lêst yn see
Afûk, Ljouwert 2016
Ferkeappriis € 15,00
ISBN 9789492176462

 

Dizze bondel fan Edwin de Groot is in hommaazje oan twa rigels fan de Poalske dichteres Wislawa Szymborska:

Je bent – je moet voorbijgaan.
Je gaat voorbij – en alles is oké.Lês fierder

Cornelis van der Wal

Nij op ‘e planke Novimber 2016 (bywurke 10-11-16)

logo.ensafh

Poëzij

Bartle Laverman
In echte Fries
Hispel, Wiuwert 2016
Ferkeappriis € 12,00
ISBN : 9789074516204

Fan 24 jannewaris oant en mei 27 maart 2016 wie der in eksposysje yn Tresoar fan skilderijen en gedichten fan Bartle Laverman mei de titel ‘Is der ek Fryske ferbylding?’ Yn dizze útjefte steane no foto’s makke troch Haye Bijlstra fan de doe eksposearre skilderijen. Wiene yn Tresoar de gedichten op besite by de skilderijen, yn dizze bondel is it krekt oarsom.

 

D.A. Tamminga
In memoriam
Hispel, Wiuwert 2016
Ferkeappriis: € 10,00
ISBN: 978-90-74516-23-5

Douwe Tamminga skreau dizze gedichten nei oanlieding fan it ferstjerren fan syn iennichste soan.… Lês fierder

Cornelis van der Wal

Nij op ‘e planke Juny 2016

logo.ensafh

 

Poëzij

Jaap Veenstra
gatten yn it tek / gaten in het dak
Bornmeer, De Gerdyk 2016
Ferkeappriis € 12,50
ISBN: 9789056153694

Omslag-Veenstra-werkt-DEF-510x783

De gedichten yn dizze bondel longerje nei de minsklike maat en in libben om ’e nocht. De ôfprinte keunstwurken binne fan de hân fan Marty Poorter.

Jaap Veenstra (1959) wennet yn De Rottevalle. Fan him ferskynde earder – ientalich Frysk – De nacht midstwa.

Geart Tigchelaar
leech hert yn nij jek

Utjouwerij Hispel, Wiuwert 2016
Ferkeappriis € 10,00
ISBN: 9789074516181

Yn leech hert yn nij jek, syn earste dichtbondel, rekkenet Geart Tigchelaar (1987) ôf mei it ferline, mar sjocht ek foarút.… Lês fierder

Cornelis van der Wal

Nij op ‘e planke Desimber 2015

logo.ensafh

Dizze rubryk sil him tenei beheine ta Frysk-literêre publikaasjes en sekundêre boeken oer Frysk-literêre ûnderwerpen. Oersettingen yn it Frysk en publikaasjes yn in streektaal komme fansels ek oan bar.

Op- as oanmerkingen en oanfollingen kinne jo kwyt troch te reagearjen ûnderoan dizze side.

 

Poëzij

 

Sytse Jansma
‘as nomaden yn tinten teplak – als nomaden in tenten terecht’
Afûk, Ljouwert, 2015
ISBN 9789492176004
Ferkeappriis € 17,50

Sytse Jansma (1980) is dichter, filmmakker en dosint. Yn 2008 debutearre hy mei de bondel ‘wa’t tate seit moat ek whisky sizze’. Yn ‘as nomaden yn tinten teplak – als nomaden in tenten terecht’ ferkent Jansma de grins tusken it libben sels en de poëzij.… Lês fierder