Jan Ybema

Petear mei Paul van Dijk: Utbrekke mei it frije fers

logo.ensafh

Utbrekke mei it frije fers

,,As ik in moanne oars net dwaan mei as wurkjen, dan wurd ik hielendal gek.” Paul van Dijk fan Warkum kin net sûnder tiid foar himsels om kreatyf om te pielen en mar te sjen wat der fan komt. ,,Ik haw in grutte drang om wat te méítsjen.”

Wy sykje Paul op by him thús, tusken syn piano, boeken, poëzij en printen. Hoe kaam er derta om him mei de poëzijbondel Famke fan snie (2018) op dichtsjen ta te lizzen en wat driuwt him om dêrnjonken safolle ferskillende keunstfoarmen by de ein te hawwen?

,,Ik ha altyd in soad tekene, as bern al.… Lês fierder

Hedwig Terpstra

Fraachpetear mei Kristina Kočan út Slovenië

logo.ensafh

“I came to Ljouwert to finish my first book of short stories, whereas the second part of my writing plan was to write a cycle of poems about different kind of migrations/movements of birds, ships, even islands.”

Kristina Kočan (1981, Maribor Slovenië) is skriuwster en oersetster. Hja hat Ingelsk en Dútsk mei literatuer studearre oan de Universiteit fan Maribor. Hja hat in proefskrift skreaun oer hjoeddeiske Amerikaanske poëzij en dêr is se yn 2016 op promovearre. Oant no ta binne trije dichtbondels fan har hân útjûn, nammentlik Šara (2008, Litera), Kolesa in murve (Fytsen en moerbeien, 2014, Zavod Itadakimasu) en Šivje, dy’t yn jannewaris dit jier by Litera ferskynde.Lês fierder

Hedwig Terpstra

Fraachpetear mei de Ierske dichteresse Aifric Mac Aodha

logo.ensafh

Aifric Mac Aodha is berne yn Dublin yn 1979. Hja studearre Aldiersk en modern Iersk oan de universiteit fan Dublin. Har earste bondel, Gabháil Syrinx, kaam út yn 2010. Hja hat lesjûn yn Sint Petersburch, New York en Kanada en kolleezjes Aldiersk en modern Iersk jûn oan de universiteit fan Dublin. Hja wennet yn Dublin dêr’t se no wurket foar An Gúm, in útjouwer yn de Ierske taal. Hja is redakteur yn de Ierske taal fan it tydskrift The Stinging Fly. Aifric hat ferline jier the Oireachtas Prize for Poetry wûn. Foreign News is Aifric’s nijste bondel, dy’t ferline jier útjûn is troch The Gallery Press.Lês fierder

Hedwig Terpstra

Fraachpetear mei Willem Verf

logo.ensafh

Willem Verf: “It soe foar de Fryske literatuer hiel goed wêze as der yn it bûtenlân goede oersettings fan Fryske boeken yn ’e merk setten wurde.”

Willem Verf (1949) is hikke en tein yn Snits. Nei it Bogerman Lyceum yn syn wenplak folge er de Sosjaal Pedagogyske Oplieding Middeloo yn Amersfoart. Nei syn ôfstudearjen gie er werom nei Fryslân en sette er him mei syn frou nei wenjen yn Damwâld. Hy krige in baan as foarmingslieder yn Beetstersweach en nei funksjes yn it jongereinwurk, de folwoeksenedukaasje en de arbeidsbemiddeling waard er yn 1996 direkteur fan Stichting Hulp en Welzijn Leeuwarden (HWL).Lês fierder

Hedwig Terpstra

Fraachpetear mei Baukje Zijlstra

logo.ensafh

“Asto midden yn de rotsoai en ûndúdlikheid sitst dy’t in oarloch is, dan moatsto kieze op prinsipes en gefoel.”

Baukje Zijlstra is yn 1967 berne yn Dokkum. Sy die nei de middelbere skoalle ferskate stúdzjes en is úteinlik ôfstudearre oan de PABO yn Ljouwert. Earst wurke se as korrektor by de Ljouwerter Krante, letter waard se redakteur by ferskate bedriuwen en útjouwerijen. Se hat har hiele libben al skreaun. Op har achtste is in gedicht fan har publisearre op de berneside fan it Frysk Deiblêd. Yn 2013 is foar it earst in ferhaal fan har ferskynd yn Ensafh.Lês fierder

Hedwig Terpstra

Fraachpetear mei Tryntsje van der Veer

logo.ensafh

“It moat net in gewoante of in obsesje wurde, mar ik kin eins net sûnder it skriuwen.”

Tryntsje van der Veer is yn 1960 berne yn Nijegea oan ’e Fluezen. Sûnt 2008 wennet se nei tritich jier om utens wer yn Fryslân. Se wurket as psychiater. Se die in tal skriuwkursussen yn Tresoar (lietteksten en dichtsjen) en hat dêrnei ferskate dichtbondels publisearre. Yn 2009 kaam Binnentún út, in bondel mei 49 haikû’s yn kombinaasje mei foto’s fan Ouke Kooistra en muzyk fan Rob du Jardin op cd. Yn 2010 wie sy gearstaller fan Oer it wetter op ’e weagen fan muzyk en poëzij.Lês fierder

Hedwig Terpstra

Fraachpetear mei de Baskyske skriuwer Eneko Aizpurua Urteaga

logo.ensafh

”I’m trying to achieve a balance between writing on my novel project and learning about the Frisian culture.”

Yn it ramt fan it literêre útwikselingsprojekt Other Words/Oare Wurden is de Baskyske skriuwer en oersetter Eneko Aizpurua Urteaga (1976, Lazkao, Baskelân) te gast yn Ljouwert. Hy is op 20 oktober oankaam en sil hjir bliuwe oant mids desimber en wurkje oan syn nije roman. Hy publisearre oant no ta trije misdiedromans: Lehertu da festa (It is feest, 2016), Herensuge gorriaren urtea (It jier fan de reade draak, 2013) en Errauts (Jiske, 2011). Yn 2008 wûn er de twadde priis by the Iruñea literatuerpriis foar jonge skriuwers, yn de kategory koart ferhaal, mei Fortunaren gurpila (Rêd fan fortún).Lês fierder