Gabriëlle Terpstra

Wurd för Wurd: Yn petear mei Joël Hut

logo.ensafh

Joël Hut presintearre ôfrûne simmer syn twadde bondel wurd för wurd för wurd yn kafee De Gouden Leeuw. Om it ris goed oer dy bondel te hawwen, tref ik him hjoed wer yn dit kafee.

Joël Hut, dy’t eins Joël Huitema hjit, mar de namme fan syn freondin oannaam as skriuwersnamme, waard berne yn Sint Nyk, syn âlden komme út Gaasterlân. Hy is opgroeid mei it Súdwesthoeksk, de taal dêr’t er ek yn skriuwt.

Op syn fyftjinde krige Joël te meitsjen mei mentale problemen, by syn herstel dêrfan gong er op ’e syk nei in hobby sadat er rêst en ûntspanning ynbouwe koe yn syn libben.… Lês fierder

Tsjomme Dijkstra

Poëzij is foar jûns, ynterview mei Cornelis van der Wal

logo.ensafh

Cornelis van der Wal (1956) sil moarn, 14 oktober, op de alfde edysje fan it ynternasjonale poëzyfestival Transpoesie te Brussel út syn wurk foardrage. Dy edysje is op 23 septimber iepene en wurdt op 21 oktober ôfsletten en alle wiken is der in programma.

It evenemint wurdt oars as ferline jier dit jier wer fysyk hâlden. Van der Wal is foar syn meidwaan bliid dat dat wer mooglik is. Hy hat trije dagen útlutsen foar in trip nei Brussel. ,,En it is ek de stêd fan Verlaine en Rimbaud, no?’’

De missy fan Transpoesie is om poëzij yn safolle mooglik ferskillende talen by it publyk te bringen.… Lês fierder

Jan Ybema

Petear mei Koos Tiemersma

logo.ensafh

Mei Quist hat Koos Tiemersma foar it earst sûnt syn boekewikegeskink fan 2007 wer in fantasy-eftige roman skreaun. En dat is eins tafal, want it gefolch fan dy iene sin dy’t him samar ynfoel: ‘de duvel mei my helje’. Wêrom skreau er dit boek, dizze Quistiaanske Faust, en wat driuwt him om hieltyd mar wer nei nije literêre foarmen te sykjen?

Foto: Geart Tigchelaar

De learaar Dútsk oan in middelbere skoalle Quist kin neffens de rektor eins better mei pensjoen. Mar Quist tinkt dêr oars oer en lit him ûntfalle dat de duvel him helje mei as er op dy suggestje yngiet.… Lês fierder

Jan Ybema

Petear mei Paul van Dijk: Utbrekke mei it frije fers

logo.ensafh

Utbrekke mei it frije fers

,,As ik in moanne oars net dwaan mei as wurkjen, dan wurd ik hielendal gek.” Paul van Dijk fan Warkum kin net sûnder tiid foar himsels om kreatyf om te pielen en mar te sjen wat der fan komt. ,,Ik haw in grutte drang om wat te méítsjen.”

Wy sykje Paul op by him thús, tusken syn piano, boeken, poëzij en printen. Hoe kaam er derta om him mei de poëzijbondel Famke fan snie (2018) op dichtsjen ta te lizzen en wat driuwt him om dêrnjonken safolle ferskillende keunstfoarmen by de ein te hawwen?

,,Ik ha altyd in soad tekene, as bern al.… Lês fierder

Hedwig Terpstra

Fraachpetear mei Kristina Kočan út Slovenië

logo.ensafh

“I came to Ljouwert to finish my first book of short stories, whereas the second part of my writing plan was to write a cycle of poems about different kind of migrations/movements of birds, ships, even islands.”

Kristina Kočan (1981, Maribor Slovenië) is skriuwster en oersetster. Hja hat Ingelsk en Dútsk mei literatuer studearre oan de Universiteit fan Maribor. Hja hat in proefskrift skreaun oer hjoeddeiske Amerikaanske poëzij en dêr is se yn 2016 op promovearre. Oant no ta binne trije dichtbondels fan har hân útjûn, nammentlik Šara (2008, Litera), Kolesa in murve (Fytsen en moerbeien, 2014, Zavod Itadakimasu) en Šivje, dy’t yn jannewaris dit jier by Litera ferskynde.Lês fierder

Hedwig Terpstra

Fraachpetear mei de Ierske dichteresse Aifric Mac Aodha

logo.ensafh

Aifric Mac Aodha is berne yn Dublin yn 1979. Hja studearre Aldiersk en modern Iersk oan de universiteit fan Dublin. Har earste bondel, Gabháil Syrinx, kaam út yn 2010. Hja hat lesjûn yn Sint Petersburch, New York en Kanada en kolleezjes Aldiersk en modern Iersk jûn oan de universiteit fan Dublin. Hja wennet yn Dublin dêr’t se no wurket foar An Gúm, in útjouwer yn de Ierske taal. Hja is redakteur yn de Ierske taal fan it tydskrift The Stinging Fly. Aifric hat ferline jier the Oireachtas Prize for Poetry wûn. Foreign News is Aifric’s nijste bondel, dy’t ferline jier útjûn is troch The Gallery Press.Lês fierder

Hedwig Terpstra

Fraachpetear mei Willem Verf

logo.ensafh

Willem Verf: “It soe foar de Fryske literatuer hiel goed wêze as der yn it bûtenlân goede oersettings fan Fryske boeken yn ’e merk setten wurde.”

Willem Verf (1949) is hikke en tein yn Snits. Nei it Bogerman Lyceum yn syn wenplak folge er de Sosjaal Pedagogyske Oplieding Middeloo yn Amersfoart. Nei syn ôfstudearjen gie er werom nei Fryslân en sette er him mei syn frou nei wenjen yn Damwâld. Hy krige in baan as foarmingslieder yn Beetstersweach en nei funksjes yn it jongereinwurk, de folwoeksenedukaasje en de arbeidsbemiddeling waard er yn 1996 direkteur fan Stichting Hulp en Welzijn Leeuwarden (HWL).Lês fierder