Teleks: Simmerskema ensafh.nl 2023


logo.ensafh

03-06-2023

Bêste lêzer,

yn Juny, July en Augustus sille der net om de trije dagen, mar ien kear yn ‘e wike, op woansdei, nije bydragen pleatst wurde. Ynsidinteel kinne der ek oare (aktuele) bydragen publisearre wurde.

De earstfolgjende publikaasje is op 07-06-2023.

De nijsfoarsjenning (Nijs en blogs) giet gewoan troch.

Redaksje ensafhLês fierder

Anne Feddema

Dan sa mar

logo.ensafh

It moaie en goede fan it hawwen fan in kollum, of better sein: it regelmjittich kwyt kinnen fan in stikmannich, al dan net nijsgjirrige prakkesaasjes, is dat je hoe dan ek eat kwyt kinne. Ik besykje alle kearen wer in lyts, byldhouwurkje fan taal te meitsjen, dêr’t je net omhinne kinne. Dy ‘je’ bin ik sels, hear.
Wy libje yn in foarm fan notiid dy’t eins al doetiid wurden is foar’t je ek mar ien tins opskreaun hawwe. Al dy kollums en mienings, twitter en facebookiaanske meidielings … Wat moatte je der yn ’e goedichheid mei? No ja, dochs mar in bytsje byhâlde, soe ik sizze.… Lês fierder

Giny Bastiaans

“Wat ben jij Fries geworden!”

logo.ensafh

Ik hie my deljûn yn ’e wachtkeamer fan it sikehûs. It koe wol eefkes duorje foar’t se my rôpen. Ik siet wat om my hinne te sjen. In frou seach my al in skoftke sawat oan en ynienen kaam se oerein. Kreaze frou. Moai knipt wyt hier. Djoere jas oan. Mei reade wangen rûn se hastich op my ta. ‘Heb jij niet ooit bij mij in de klas gezeten?’ frege se.
Se kaam my al wat bekend foar, mar in namme koe ik der net by betinke. ‘Jij bent Giny,’ sei se, ‘en ik bin A.’
‘Och heden, ja,’ sei ik.… Lês fierder

Martsje de Jong

Katharsis yn De Gouden Liuw

logo.ensafh

Tiisdei 16 maaie wie ik yn it pop-upkafee ‘De Gouden Liuw’ yn Tresoar om te sjen en te hearren hoe’t Gabrielle Terpstra (32) út Ljouwert eksamen die foar de Academie voor Popcultuur. De hie der in foar elkenien tagonklike live-perfomance fan makke, mei de namme Katharsis, dat sawat betsjut as lottering, suvering. De kroech siet aardich fol mei belangstellenden en dichters dy’t útnûge wiene om ek op te treden. Yn haadsaak dichters út de underground, sa’t dat sa moai hjit. Skriuwers dy’t harren poëzy net intsje op lânskip en stilearre langstme nei wat west hat, mar dy’t rau dichtsje, net sjogge nei de perfekte taal, mar nei it gefoel en sa wie it by Katharsis ek.… Lês fierder

Valery Smink / J.Q. Smink

It hûs sliept

logo.ensafh

 

 

Der knoarret in lyts lûd búk
In lichte grom fan âlde mei facht
beklaaide dames
De dames hâlde har dapper
Ien fan de twa net te temmen sûnder
remmen in suver wêzen
Dat oare dappere bern wol sacht en
wûnen fersoargje
Ik wol fan beide dat se binne
Dat moaie bern en frij
Sûnder myn siik wêzen
Ik draaf as in gek troch tsjustere wâlden
Troch de snelheid ferlies ik
myn ferstân
Mar ik ha haast
Al lykje ik in gek
Ik wol myn bern dûnsjen sjen
Op troetelbeare wolken dy’t ik ek fiele
kinne wol
Ik ha haast
Dêrom ha ik haast

Oersetting: J.Q.Lês fierder

Jemke Visser

Dei fan de Oerwinning

logo.ensafh

Op it Sjoernaal wie yn ’e oanrin nei 9 maaie al in Moskouse apotekersassistinte te sjen dy’t wurden tekoart kaam.
As ik dêr hikke en tein wie … hie ik dan ek pikefel en in brok yn ’e kiel krigen by de parade en Poetins taspraak?
In brok yn ’e kiel, seker doe ’t ik op tv de bylden derfan seach. Mar dat kaam mear om’t ik kotsmislik waard fan dat militêre machtsfertoan. Diskear mei mar ien tank, mar wol wer opkloppe leagens fan Poetin mei deselde ridels as altyd. In suver sneue fertoaning tusken al dy humorleaze gesichten ûnder grutte hoera-petten.… Lês fierder