Anne Feddema

Passe-Partût

logo.ensafh

Hjoed, rju eale, ensafh lêzers, woe ik it mei jimme hawwe oer…it of de, sels witte, Passe-Partût.
De wát?…de (of it dus) PASSE-PARTÛT.
Koartsein: de kartonnen skieding, râne, om in tekening, akwarel, skilderij op papier, ensfh. yn in list, dy’t je dan ophingje kinne oan it lewant of wat je der ek mar mei dwaan wolle.
It is in lienwurd út it Frânsk en betsjut, je kinne it der al yn lêze as jo in bytsje niget oan taal hawwe,…kaai dy’t op alle doarren past.
Yn taal wurdt it wurd ek brûkt foar wurden, dy’t alles en neat betsjutte: plakfine, neist, yn ferbân mei…no sa.… Lês fierder

Berber Spliethoff

Leafde is loslitte

logo.ensafh

It ferhaal Leafde is loslitte fan Berber Spliethoff is de winner fan de ferhalewedstryd 2021, dy’t BoekfeestBoek útskreaun hat.

 

Leafde is loslitte

Baukje stapt mei in pear grutte tassen troch de doar fan ‘Greidegea’. Se hat de klean fan Jan wer hearlik skjin en strutsen yn de tas sitten. Hy hat altyd sa krekt west op de klean. Sy sil soargje dat dat sa bliuwt no’t er wat minder is.
Se hat ek noch efkes by de fiskboer lâns west. Jan is gek op in hjerrinkje. Sels griist se fan sa’n glysterich stjonkbist. Mar út leafde dogge je in soad.… Lês fierder

Jelma Knol

Bredevoort

logo.ensafh

Yn it âlde stedsje lizze de boeken te fergieljen achter de finsterruten fan de antikwariaten. In patserige kabriolet rydt troch de nauwe strjitten, benzineroken achterlittend dy’t wol in heal oere hingjen bliuwe. De man achter it stjoer hat in learen pet op en neist him sit sa’n wiif. Jaja, jo moatte de plasse wol tsjin de sinne beskermje en ûnderwilens it ark koel hâlde. De terrassen neist de âlde fêsting sitte bomfol mei minsken dy’t de nije frijheid fiere.

It is monumintedei, in prachtgelegenheid om jo oldtimer te showen. Honoré de Balzac strúnt yn syn muontsepij troch de strjitten. Hy hat fan ien oere nachts ôf sitten te skriuwen.… Lês fierder

Giny Bastiaans

Ferkeard ynskat

logo.ensafh

Yn it healtsjuster stie ik by de pompoenen ferwoest de 47ste slak troch te knippen. Ik skrok my sawat in ûngelok doe’t ynienen freon M njonken my stie.
‘Wat dochstû no?’ tettere hy yn myn ear.
‘Dat sjochst dochs wol?’ raasde ik werom.
‘Hoechst net sa te razen,’ sei er fyntsjes, ‘Ik bin net dôf.’
‘Dat bist wol,’ snaude ik werom, ‘mar dêr giet it no net om.’
‘Ik fyn dat neat foar dy,’ sei er, en aaide my oer de holle mei de oprôle krante dy’t er yn ’e hân hie. ‘Oars pakst se altyd sachtsjes op. Dochst de slakken yn in ammerke en dan yn de kontener!’… Lês fierder

Duo von Däniken

Oargelimprovisaasje fan Berend Folkertsma

logo.ensafh

Nei oanlieding fan de rige oer komponist Berend Folkertsma (1945-2009) waard de redaksje in unike opname fan in oargelspyljende Folkertsma tastjoerd.

De opname datearret út 2004, en is makke yn de Grutte- of Sint Martinustsjerke yn Dokkum. It is net hielendal dúdlik oft Berend Folkertsma ûnder ynfloed wie tidens dizze opname, mar muzikolooch Keimpe Alkema, dy’t in biografy oer Folkertsma skriuwt, mient fan al.

 … Lês fierder