Pier Boorsma

boekebal

logo.ensafh

 

 

ik gyng
nei it boekebal
yn ’e stedsskouboarch
de minste skriuwers
sieten op ’e heechste galerij
en sa nei ûnderen
per galerij
de bettere skriuwers
dit wie sa
in krekte wjerspegeling
fan ’e stannemaatskippij

de skriuwer
dreaun troch syn obsesjes
en finzen
yn ’e stannemaatskippij
is uterstee net frij… Lês fierder

Cornelis van der Wal

Mingd nijs (2): jild en suertsjes

logo.ensafh

It Skriuwersboun wol mear jild foar de Fryske literatuer. Moai sa, ik wol ek wol mear jild hawwe. Lykwols, as jo dit stik goed lêze, dan falt dizze passaazje op:
Mear ynset fan ynstituten lykas Tresoar en de Fryske Akademy foar de Fryske literatuer, wat ek ynhâldt: mear praktyske stipe foar it Skriuwersbûn troch Tresoar.
Provinsjale erkenning foar de wichtige funksje fan it Skriuwersbûn as belangebehertiger fan skriuwers en oersetters. Om dy taak ek op langere termyn ferfolje te kinnen is in ferheging fan it jierliks subsydzje needsaaklik.
It Bûn slacht himsels dus net oer, wat it freegjen om jild en stipe oanbelanget.… Lês fierder

Anne Feddema

Alde Aldi

logo.ensafh

It komt krekt yn ’e wrâld, alsa hie ik it allegearre meticuleus, in wurd dat hjir  goed op syn plak is, fol eangst  en bangens, útsocht. Ik moast nammentlik op ’en paad mei it iepenbier streekferfier. Alle dagen wer wiene der stakings troch it hiele lân, dan de trein, dan de bus en sa om en om. De woansdei staakten de bussen yn Noard-Hollân, de freeds yn Fryslân, tongersdei dus de bus.
En? … sille jimme tinke, goede lêzers … wêr moast dy Feddema no wer sa nedich hinne , sa wichtich dat it net wachtsje koe?
Dat sil ik jimme fertelle … Hy woe nei in útstalling: Leo Gestel op Mallorca yn Museum Kranenburgh yn Bergen, en dat is gjin Bergen aan Zee en aldergeloks ek net op Mallorca, want om dêr te kommen mei it streekferfier…hâld mar op.Lês fierder

Jelma Knol

Royalty achter de skermen

logo.ensafh

Hjir jo royalty-ekspêr mei fragen en antwurden dy’t nea yn de media behannele wurde.
Hoe sit it no krekt mei Charles III en Camilla? Earst myn oprjochte lokwinsken oan de beide majesteiten dat it no lang om let sa fier is. Alhoewol. Iuwenlang hiene keningen, keizers, etc. favoriten, minsken dy’t deistich tagong hiene ta de majesteiten en harren sels ûnder fjouwer eagen sprutsen, bygelyks omdat se Groom of the Stool wiene (kontfeiers op it privaat). As de kening in bysûndere foarkar foar sa’n type krige, koe dy favorite persoan syn of har posysje handich útspylje en te jilde meitsje yn de foarm fan jild en titels.… Lês fierder

Giny Bastiaans

Hûdferlet

logo.ensafh

Wy rûnen tegearre it Dokmondpaad. In kuiertocht fan Dokkum nei Egmond. By Starum stutsen we oer nei de oare kant.
Nei trije dagen rinnen yn Noard-Hollân kaam de abdij fan Egmond yn it sicht, dêr’t wy in pear dagen bliuwe soene. Wy moasten oanpoatsje want fóar 16.00 oere ynchecke.
Ik krige it nuveraardige gefoel yn eardere tiden bedarre te wêzen. Rinnend op de tuorren yn ‘e fierte ta . As yn de midsieuwen. Dat je fóar’t de poarte slút, yn ’e stêd wêze moatte, oars wurdt it behelpen yn it ‘Húske te let’, in lyts ûnderkommen foar reizgers dy’t de stedspoarte ticht fûnen.… Lês fierder