Henk Nijp

Feestje?


logo.ensafh

It wie in frisse moarn mei wat in wetterich sintsje en sa no en dan in snjitterke. Mar fierder wol helder en skjin. Ik soe myn wenstige rûntsje mar wer even drave. Dat is meastal in goed begjin fan de dei; ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ net wier?
 Doe ‘t ik goed en wol op wei wie beluts de loft al rillegau en healwei de rûte wie ik al dweiltrochwiet. Hoe sûn is dat?! Mar gau op hûs oan, ik gong dochs dy kant al út. In lekkere dûs, nei ‘t ik de wiete brot ôfstrûpt hie, die wûnders.… Lês fierder

Lubbert Jan de Vries, Walt Whitman

Gjalp

logo.ensafh

 

 

Tongersdei 23 novimber 2023, de dei nei de ferkiezingen
‘Gjalp’
(in hânsum pamflet, frij neffens ‘Liet fan Mysels’ fan Walt Whitman, troch Lubbert Jan de Vries)
Ik lit myn barbaarske gjalp klinke oer de dakken fan de wrâld!
En alles dat oan my beheart beheart likegoed oan dy.

 

Hjoed it bêste sjen litte en it skiede fan it minne pleaget de nije tiden. Ik ha heard wêr’t de praters oer prate; striid, ferskrikkingen en oarloch, de opwining troch twiveleftich nijs, it ritige barren fan dingen. Dy komme dei en nacht op ús ôf en geane wer fan ús ôf.… Lês fierder

Anne Feddema

Wer oars

logo.ensafh

Hjir soe eins in kollum oer myn besite oan en aventoeren yn myn eardere wenplak Berlyn komme, mar it wiere libben is hookstrooks binnenkaam en dat hat alles te krijen mei de ferkiezings fan 22 novimber 2023. No kin ik fansels wol fan alles fine en as in gek begjinne te roppen en te razen, mar dan sit ik by eintsjebeslút ek yn it spoar fan it populisme mei syn folksemosjonele ûnderliifgjalpen en helder soe it tinkt my ek net wurde. Wat al helder as glês is, is it partijprogramma fan’e PVV, it is sels sá helder dat je it glês net iens sjogge en skreaun yn klearebare ‘Jip en Janneketaal’.… Lês fierder

Cornelis van der Wal

​ Mingd Nijs (7) Brok fljocht út ’e bocht

logo.ensafh

 

Op 10-11-2023 krige skriuwer Hylke Speerstra de Fryske Anjer opspjelde troch Kommissaris fan de Kening Arno Brok. Lokwinske Speerstra! 

Brok brocht by dizze gelegenheid de literêre sjuerys dy’t de ôfrûne jierren oer de Gysbert Japicxpriis kediisden yn diskredyt.

Want wat sei er yn syn taspraak by dizze gelegenheid: ‘Kommissaris fan de Kening Arno Brok neamde de laureaat Hylke Speerstra ien fan de ikoanen fan Fryslân en frege him ôf wêrom’t er de Gysbert Japicxpriis nea krigen hat.’ Alsa it sitaat fan Pieter de Groot yn de LC.

No haw ik sels noch nea in boek fan Hylke Speerstra lêzen, mar de reden dat er de Gysbert net krigen hat, sil grif lizze yn it ûntbrekken fan literêre kwaliteiten.… Lês fierder

Cornelis van der Wal

Arjan Hut nije Dichter fan Fryslân, in lyts ferslach

logo.ensafh

Op tongersdei 16-11-2023 waard Arjan Hut útroppen ta nije Dichter fan Fryslân. Hut folget Sigrid Kingma op. It wie net in grutte ferrassing, dizze beneaming. Ferskate literêre profeten hiene it al foarsjoen. Mar dat betsjut net dat it gjin terjochte beneaming wêze soe. Arjan Hut hat al ûnderfining as Stedsdichter fan Ljouwert en as Wâlddichter, dat it komt grif goed.

Foto’s: Cornelis van der Wal

Yn de Stadskas, by de Aldehou

Sigrid Kingma nimt fleurich ôfskie

Janneke Spoelstra, nimt se it stokje oer twa jier oer?

Willem Verf hat in trui oan, sa heart dat by manlike Fryske skriuwers

Sipke de Schiffart (rjochts) hat ek in trui oan

Remco Kuiper (links) draacht ek in trui.

Lês fierder