Anne Feddema

Kassabontsjes

logo.ensafh

Lit ik it mar earlik sizze: ik ha wat mei kassabontsjes. Yn in tiid, lang lyn, doe’t der noch gjin reklameteksten op ’e efterkant fan ’e feltsjes stiene, koe de dichter op ‘en paad, yn it bûtenlân of wherever, dêr moaie ynfallen of, wis wier, hiele gedichten op kwyt. Ik ha sels in kear, ik wie doe – noch net hiel lang lyn – yn Bremen, in fers skreaun oer it skriuwen op lege efterkantkassabontsjes, nei’t ik ta myn ferbjustering, in bontsje krige, dat efterop romte hie om tekst kwyt te kinnen. Dat fers waard by eintsjebeslút pleatst en ik moat sizze: dêr kaam mear reaksje op as trochgeans op myn fersen (gjin).… Lês fierder

Giny Bastiaans

Wa wol no ekstreem rjochts neamd wurde?

logo.ensafh

‘Do kinst sa moai oer lytse en gewoane dingen skriuwe,’ dat seit of skriuwt my gauris ien.
Ja, dat sil wol, tink ik dan, mar dat doch ik dan meastentiids om’t ik op dat stuit net oer gruttere saken skriuwe kín. En earlik sein kin ik my skoan fermeitsje mei it lytse libben. Mei de fûgels, goeie freonen, de natuer, moaie muzyk, lytse bern, in krante of in boek.
Der binne fan dy dagen, at ik dan oer it gruttere skriuwe soe, bin ik bang dat ik plof. En dan ha ’k it fansels oer de polityk. Ik kin it bytiden ek net mear folgje, of ik wurd lilk of fertrietlik fan alle ûnsin, skellerij en leagens dy’t wy somtiden te hearren en te lêzen krije.… Lês fierder

Jemke Visser

Boas

logo.ensafh

Hoe langer ik meirin, en dat is bêst in aardich skoftsje, hoe minder ik der sa stadichoan fan begryp.
In grut part fan de minsken is boas, hearre je hieltyd mar. Wilders ek, alteast dat seit er. Hy lûkt der yn elts gefal gâns stimmen mei. Faaks komt it om’t er yn in kokon fan algeduerigen befeiliging sit. Dan ferlieze je it gewoane libben miskien wat út it each en ha je net yn ’e rekken dat it mei dy lilkens wol wat tafalt. Der is genôch te genietsjen en te laitsjen.
‘Nederland is weer van ons’ … Wie dat ús dan ôfpakt?… Lês fierder

Tomas Dalgaard, Martsje de Jong

Keunst / Kunst

logo.ensafh

 

 

 

Keunst

foar Syds Wiersma

Der wiene twa galeryen neistinoar
Ik rûn de ferkearde yn
Der hongen in knoarre skilderijen fan Dupond en Dupont-eftige figueren
Ik frege de skilder oft se folle fan Kuifje lêzen hie
Ik ha in hiel soad stripboeken lêzen antwurde se
Dit binne evensagoed djoere plaatsjes flapte ik derút
want der wiene skilderijen by fan €6000,-
Guon minsken ha tefolle jild gie ik fierder
en fernaam dat dat net yn goeie ierde foel
Doe heakke it petear
Tankewol dat ik efkes sjen mocht sei ik fatsoenlik en gie nei de oare galery
It wie mar goed dat ik net sein hie
dat in soad minsken tefolle jild hawwe
en te min ferstân fan keunst

Oersetting Martsje de Jong

Tomas Dalgaard (út: Alene i dårligt selskab, ferwachte ein 2024)

 

Kunst

tilegnet Syds Wiersma

Der lå to gallerier ved siden af hinanden 
Jeg kom til at gå ind i det forkerte 
Der hang en masse malerier af Dupond og Dupont lignende figurer 
Jeg spurgte maleren om hun havde læst meget Tintin 
Jeg har læst mange tegneserier svarede hun 
Det er godt nok nogle dyre billeder kom jeg til at udbryde fordi nogle af malerierne kostede 45000,-
Nogle mennesker har for mange penge tilføjede jeg og kunne mærke det ikke faldt i god jord 
Fra da af gik samtalen trægt 
Tak for kigget sagde jeg høfligt og gik ind i det andet galleri 
Det var vist godt jeg ikke havde sagt 
Nogle mennesker har for mange penge 
og for lidt forstand på kunst… Lês fierder

Henk Nijp

Harsenskrabje

logo.ensafh

We stiene noch mar in blauwe moandei mei de caravan op it wenstige seizoensplakje by ús bolleboer yn Noard-Hollân, mar it moaie waar liet noch op him wachtsje. It ûnbidige fjild mei titelroaskes foar de doar stie der lykwols noch hieltyd prachtich by. Wy hiene ornearre dat de foartinte noch wol even yn ’e banken bliuwe koe. Wy soene it noch wol efkes sûnder rêde, yn ’e caravan koene wy ek wol út ’e fuotten. Mienden wy. Mar nei in pear dagen waard it lykwols wat krap en rûnen wy inoar soms dochs wat te folle yn it paad. Dat doe’t it waar wat opknapte en de wyn ek net al te folle mear byspile moast it mar wêze. … Lês fierder

Duo von Däniken

Berend Folkertsma: Fragmint út de 45e symfony

logo.ensafh

De muzikologen Freark Annema en Walter Cornelius hawwe mei tastimming fan de neiste famylje yn de neilittenskip fan de yn 2009 ferstoarne komponist Berend Folkertsma socht om ûnbekend wurk.

Yn in jiskepûde fol mei papieren en lege wynflessen fûnen se in koart fragmint fan Folkertsma syn 45e symfony.

It is in oangripend stik muzyk. It fragmint wurdt útfierd troch leden fan it Symfoanysk Ensemble Euphoria út Dronryp.

Klik op Folkertsma syn portret foar de muzyk.

Lês fierder

Gabriëlle Terpstra

Dichter Hindirk Hannema ferstoarn

logo.ensafh

Dichter, ‘zijne meerendeels meesterlijke majesteit’ Hindirk Hannema is ferline wike ferstoarn op syn 33e.
Ik learde Hindirk kennen by Ixta Noa, in ynrinhûs dêr’t wy beide kamen.
Hindirk wie in grappige ferskining dy’t faak op freed efkes delkaam, dan hie er in pear liter rauwe molke op ’e merk kocht by Leen út Jouswier.
Hindirk hâlde fan sporten, hy die yn dy tiid oan Gladiatortraining en karate by Robert Akse en dêrfoar moast er fansels goed om syn iten tinke. Dat iten wie ek in ynspiraasjeboarne foar syn poëzy. It makke him lilk dat der safolle net sûn iten wie.

Hindirk brocht my op in stuit yn ’e kunde mei poëzy.… Lês fierder