Teleks: Regionale talen in Frankrijk erkend

logo.ensafh

Het Franse parlement heeft op 8 april 2021 een wet aangenomen waardoor de regionale talen in Frankrijk erkend worden en het gebruik ervan bevorderd: Proposition de loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion. (zie: https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl19-321.html).

De Franse overheid noemt niet enkel o.a. Baskisch en Bretoens, maar ook alle dialectgroepen binnen het Franse territorium ‘talen’ (langues). Daarmee geniet ook het Frans-Vlaams bescherming.

Lês en sjoch fierder by NeerlandistiekLês fierder

Teleks: 100 jier Tiny Mulder: Foardracht gedichten

logo.ensafh

Dit jier is it 100 jier lyn dat Tiny Mulder (1921-2010) berne waard. Tresoar jout de kommende tiid omtinken oan it hûndertste bertejier fan de skriuwster, yn de foarm fan in dossier op literatuerwebside Sirkwy. Hjoed binne foardrachten fan studinten fan de NHL Stenden Hegeskoalle te hearren. Sy drage in pear gedichten fan Tiny Mulder foar. De oare foardrachten folgje oer in pear wiken. Besjoch de foardrachten hjirre.

Boarne: Sirkwy

 … Lês fierder

Teleks: Oant 9 maaie noch ynstjoere foar de Rely

logo.ensafh

Wa’t gading meitsje wol nei in Rely Jorritsmapriis, kin noch oant 9 maaie syn of har ferhaal en/of gedicht ynstjoere. De sjuery, dy’t de ynstjoeringen anonym hifket, kin op syn meast fiif ferhalen en fiif fersen bekroane. Elk bekroand ferhaal of gedicht wurdt honorearre mei 1000 euro.

De ynstjoeringen moatte digitaal as bylage ferstjoerd wurde oan ynfo@stiftingflmd.frl
Namme, adres en telefoannûmer fan de ynstjoerders moatte yn de e-mail fermeld wurde, mar bliuwe geheim foar de sjuery, besteande út Inge Heslinga, Rianne Blokzijl en Beart Oosterhaven.

Foar mear ynformaasje sjoch de webside www.stiftingflmd.frlLês fierder