Kolofon

logo.ensafh

ensafh is in Frysk literêr ynternettydskrift. Om ’e trije dagen ferskine nije bydragen.
Op ensafh.nl binne gedichten, ferhalen, kollums, literêre besprekken, essees en mieningsfoarming te lêzen. ensafh hat de ambysje om in digitaal literatuerplein te wêzen.

ensafh is ûntstien út de fúzje fan ynternet-tydskrift Farsk en it yn druk ferskinende tydskrift Hjir. Fan ensafh komme 6 nûmers op papier. ensafh-ynternet is frij tagonklik, de papieren nûmers kin in abonnemint (sjoch by abonnemint) op nommen wurde en dy nûmers binne ek yn de boekhannel te keap.
Ensafh-op-ynternet en de papieren nûmers ferskille ynhâldlik fan inoar, mar inkeld ris stiet der wat yn in papieren nûmer dat ek op ’e ynternetside te finen is en oarsom.

Auteurs wurde útnoege om kopij yn te stjoeren. Klik hjir foar it ferstjoeren fan kopij en mail nei ensafh De redaksje bepaalt yn prinsipe oft in bydrage op ynternet of yn in printe nûmer publisearre wurdt.

Redaksjegearstalling Desimber 2021:

Piter Boersma: haadredakteur, einredakteur ensafh-op-papier

Cornelis van der Wal: reachmaster en einredakteur ensafh-ynternet

Imke Hooijenga

Edwin de Groot: redaksjeskriuwer

Jelma Knol

Anne Feddema

 

ensafh wurdt subsidiearre troch de provinsje Fryslân en it Nederlands Letterenfonds.

ensafh wurdt útjûn troch de Stichting Hispel.

Adres stichting Hispel: Driehovenlaan 32 3632 BL Loenen aan de Vecht; pboersma@xs4all.nl; tel 058-2501475, www.hispel.nl

© Neat fan dizze webside mei oernaam en fermannichfâldige, publisearre of op in webside set wurde sûnder skriftlike tastimming fan de auteur.

Partner: Nederlands Poëzie Encyclopedie

 

English

ensafh is a Frisian literary magazine. Every three days a new issue is published on the ensafh internet site, presenting poems, stories, columns, literary reviews, essays, and interviews. But that’s not all. On the ensafh site, additional features (news, calendar, announcements, blog excerpts, podium, and commentary) provide news, discussions, and public opinion related to literary matters. ensafh ’s aim is to provide a forum for digital literary interchange.

ensafh (starting in 2009) was the result of a merger process of internet magazine Farsk and magazine Hjir (paper editions). ensafh publishes 6 paper editions per year. ensafh internet is for free. You can subscribe for the paper editions (see subscription ensafh internet and the paper editions have different content, only in exceptional cases contributions are published on the internet as well as on paper.

Authors of Frisian literature, translators of Frisian literature and authors writing about Frisian literature are invited to send in their submissions. Click here to send in your submission and mail to ensafh .

ensafh is subsidized by the Province of Friesland and the Nederlands Letterenfonds

Published with support of the Stichting Kristlik Frysk Folksboek.

ensafh is published by Stichting Hispel.

Address of Stichting Hispel: Driehovenlaan 32, 3632 BL Loenen aan de Vecht, Netherlands; pboersma@xs4all.nl; tel +31 (0)294-769096, www.hispel.nl

© Nothing of this website may be copied, multiplied, published without written permission of the author.

Partner: Nederlands Poëzie Encyclopedie

NPE_logo_droogsiter:

4 reaksjes op “Kolofon

 1. Hello,

  I have a ceramic plate from Makkum, the town where my Bepa was born, inscribed with the phrase I see on your web site: De wrâld is uzes meiinoar. I have not been able to have a proper translation (in Dutch or in English).
  Can you help me?
  Thanks!
  Jeltje

 2. Wy binne in rock-band. Wy sjonge yn it Frysk. Op dit stuit spylje wy noch net want wy binne noch drok dwaande mei it skriuwen fan nije ferskes en it opnimmen dêrfan. Ik soe sizze: Sjoch ris in kear op úse web side….

  Groetnis,

  Pieter

 3. Yn it boek ”Schrijvers op streek” wurdt de Fryske literatuer fertsjintwurdige troch Jetske Bilker en Ate Grypstra, dy’t beide in sterk ferhaal ynlevere ha. De geastallers fan ”Schrijvers op streek” ha alle war dien om fan elke sreektaal in ferhaal op te nimmen, sa ‘t in grutte rykdom oan talen untstien is.

 4. fan 10 oant en mei 31 jannewaris 2015 haw ik in eksposysje yn de bieb yn It Hearrenfean. Groetnis en oant sjen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *