Kolofon

logo.ensafh

ensafh is in Frysk literêr ynternettydskrift. Om ’e trije dagen ferskine nije bydragen.
Op ensafh.nl binne gedichten, ferhalen, kollums, literêre besprekken, essees en mieningsfoarming te lêzen. ensafh hat de ambysje om in digitaal literatuerplein te wêzen.

ensafh is ûntstien út de fúzje fan ynternet-tydskrift Farsk en it yn druk ferskinende tydskrift Hjir. Fan ensafh komme 6 nûmers op papier. ensafh-ynternet is frij tagonklik, de papieren nûmers kin in abonnemint (sjoch by abonnemint) op nommen wurde en dy nûmers binne ek yn de boekhannel te keap.
Ensafh-op-ynternet en de papieren nûmers ferskille ynhâldlik fan inoar, mar inkeld ris stiet der wat yn in papieren nûmer dat ek op ’e ynternetside te finen is en oarsom.

Auteurs wurde útnoege om kopij yn te stjoeren. Mail foar it ferstjoeren fan kopij nei redaksje@ensafh.nl De redaksje bepaalt yn prinsipe oft in bydrage op ynternet of yn in printe nûmer publisearre wurdt.

Redaksjegearstalling Oktober 2023

Piter Boersma: haadredakteur, einredakteur ensafh-op-papier
Cornelis van der Wal: reachmaster en einredakteur ensafh-ynternet
Imke Hooijenga
Edwin de Groot: redaksjeskriuwer
Jelma Knol
Anne Feddema
Michel Dijkstra

 

ensafh wurdt subsidiearre troch de provinsje Fryslân en it Nederlands Letterenfonds.

ensafh wurdt útjûn troch de Stichting Hispel.

Adres stichting Hispel: Driehovenlaan 32 3632 BL Loenen aan de Vecht; pboersma@xs4all.nl; tel 058-2501475, www.hispel.nl

© Neat fan dizze webside mei oernaam en fermannichfâldige, publisearre of op in webside set wurde sûnder skriftlike tastimming fan de auteur.

Partner: Nederlands Poëzie Encyclopedie

 

English

ensafh is a Frisian literary magazine. Every three days a new issue is published on the ensafh internet site, presenting poems, stories, columns, literary reviews, essays, and interviews. But that’s not all. On the ensafh site, additional features (news, calendar, announcements, blog excerpts, podium, and commentary) provide news, discussions, and public opinion related to literary matters. ensafh ’s aim is to provide a forum for digital literary interchange.

ensafh (starting in 2009) was the result of a merger process of internet magazine Farsk and magazine Hjir (paper editions). ensafh publishes 6 paper editions per year. ensafh internet is for free. You can subscribe for the paper editions (see subscription ensafh internet and the paper editions have different content, only in exceptional cases contributions are published on the internet as well as on paper.

Authors of Frisian literature, translators of Frisian literature and authors writing about Frisian literature are invited to send in their submissions.  Mail to ensafh to send in your submission: redaksje@ensafh.nl

ensafh is subsidized by the Province of Friesland and the Nederlands Letterenfonds

Published with support of the Stichting Kristlik Frysk Folksboek.

ensafh is published by Stichting Hispel.

Address of Stichting Hispel: Driehovenlaan 32, 3632 BL Loenen aan de Vecht, Netherlands; pboersma@xs4all.nl; tel +31 (0)294-769096, www.hispel.nl

© Nothing of this website may be copied, multiplied, published without written permission of the author.

Partner: Nederlands Poëzie Encyclopedie

NPE_logo_droogsiter:

5 reaksjes op “Kolofon

 1. Hello,

  I have a ceramic plate from Makkum, the town where my Bepa was born, inscribed with the phrase I see on your web site: De wrâld is uzes meiinoar. I have not been able to have a proper translation (in Dutch or in English).
  Can you help me?
  Thanks!
  Jeltje

 2. Wy binne in rock-band. Wy sjonge yn it Frysk. Op dit stuit spylje wy noch net want wy binne noch drok dwaande mei it skriuwen fan nije ferskes en it opnimmen dêrfan. Ik soe sizze: Sjoch ris in kear op úse web side….

  Groetnis,

  Pieter

 3. Yn it boek ”Schrijvers op streek” wurdt de Fryske literatuer fertsjintwurdige troch Jetske Bilker en Ate Grypstra, dy’t beide in sterk ferhaal ynlevere ha. De geastallers fan ”Schrijvers op streek” ha alle war dien om fan elke sreektaal in ferhaal op te nimmen, sa ‘t in grutte rykdom oan talen untstien is.

 4. fan 10 oant en mei 31 jannewaris 2015 haw ik in eksposysje yn de bieb yn It Hearrenfean. Groetnis en oant sjen.

 5. Bêste freonen: Wy binne de Xauxau-groep (Sjonge yn standert Spaansk), in groep dichters yn ‘e MLA (Andalusian Linguistic Modality, of Andalusian).
  De sitewaasje fan de Andalusiërs is gelyk oan dy fan de Bretons yn Frankryk of Nederlânsktaligen yn Pas de Calais-Frânsk Flaanderen (Dunkirke) yn Frankryk, alle grappen en grappen yn Spanje geane oer Andalusiërs.
  Us taal is gjin dialekt fan it Spaansk, mar komt streekrjocht út it âlde Romeinske (Latyn), dêr’t ús 10 LYNDEN fan ôfkomme (Spaansk hat 5).
  In protte fan ‘e skaaimerken fan ús taal lykje mear op ‘e Italo-Romaanske dialekten (Italiaansk) as op ‘e Ibero-Romaanske dialekten (Spaansk). Mei de Italjaanske taal diele wy funksjes lykas it oerlibjen fan ‘e Latynske yntervokaalyske -T, gemination, de bou fan it meartal mei lûden, ensfh.
  Yn Amearika wurdt it Kastiliaansk (standert Spaansk) net sprutsen, mar wol Andalusyske dialekten).
  De sintrale macht hat ús omfoarme ta in ynterne koloanje, it leverjen fan grûnstoffen, enerzjy en goedkeape arbeid.
  It ynstrumint om ús te dominearjen en ús ûnderwurpen te hâlden is it oplizzen fan it Kastiliaansk (Spaansk) as autotaal.
  Hoewol’t it Statút fan Autonomy fan Andalusië ús taal offisjeel neamt Andalusian Linguistic Modality (in manier om it in taal te neamen, sûnder it te neamen.
  It ûnderwiissysteem is in ramp, wy prate yn ien taal en wy wurde leard yn in oare (ortografyske diglossia), ús learlingen hawwe tige serieuze problemen by it learen, se tinke dat se ûnhandich, lui en net heul yntelligint binne.
  It Andalusyske Regionale Oerheid biedt offisjeel in ûnderwerp oan dat oan ús taal en kultuer wijd is, Cultural Heritage of Andalusia neamd, dat yn de praktyk nearne foarkomt.
  De XAUXAU-groep wol allinich dat wy de MLA (Andalusian Language Modality of Andalusian Language) mûnling en skriftlik brûke meie, en dat wy der net foar ferfolge en bespot wurde.
  Wy binne bliid mei it hawwen fan Politike Autonomy (offisjeel) en wy wolle ek Taalkundige en Kulturele Autonomy.
  Wy wolle diel útmeitsje fan de Europeeske Uny, en it Keninkryk Spanje, wy hawwe neat te sizzen tsjin ús keningen Felipe en Letizia, wy leauwe dat Spanje in meartalich en multyetnysk lân is, en dêryn is it mooglik om ús identiteit te behâlden , wy net diele de Katalaanske ûnôfhinklikens fikleness.
  /
  Estimados amigos: Somos el grupo Xauxau (Canto en español estándar), un grupo de poetas en la MLA (Modalidad Lingüística Andaluza, o andaluz).
  La situación de los andaluces se parece a la de los bretones en Francia o neerlandeses parlantes en Paso de Calais-Flandes Frances (Dunkerque) en Francia, todos los chistes y bromas en España son sobre andaluces.
  Nuestra lengua no es un dialecto del español, sino que viene directamente del romano antiguo (latín), del que derivan nuestras 10 VOCALES (el español tiene 5).
  Muchos de los rasgos de nuestra lengua se parecen más a los dialectos ítalo-romances (Italiano) que a los ibero-romances (Español). Con la Lengua Italiana compartimos rasgos como la pervivencia de la –T intervocálica latina, la geminación, la construcción del plural con vocales, etc.
  En América no se habla Castellano (Español estándar), sino dialectos andaluces).
  El poder central nos ha transformado en una colonia interior, que suministra materias primas, energía y mano de obra barata.
  El instrumento para dominarnos y tenernos subyugados es la imposición del Castellano (español) como lengua vehicular.
  Aunque el Estatuto de Autonomía de Andalucía llama a nuestra lengua oficialmente Modalidad Lingüística Andaluza (una forma de llamarle lengua, sin llamárselo.
  El sistema educativo es un desastre hablamos en una lengua y se nos enseña en otra (diglosia ortográfica), nuestros escolares tiene gravísimos problemas en el aprendizaje, se creen, torpes, vagos y poco inteligentes.
  El Gobierno Regional Andaluz, oferta oficialmente una asignatura dedicada a nuestra lengua y cultura, llamada Patrimonio Cultural de Andalucía, la cual en la práctica no se da en ningún sitio.
  El Grupo XAUXAU solo pretende que se nos permita usar de forma oral y escrita la MLA (Modalidad Lengua Andaluza o Lengua Andaluza), y que no se nos persiga y ridiculice por ello.
  Nosotros estamos contentos con tener Autonomía Politica (oficialmente) y queremos tambien Autonomía Lingüística y Cultural.
  Queremos seguir formando parte de la Unión Europea, y del Reino de España, no tenemos nada que decir en contra de nuestros reyes Felipe y Letizia, creemos que España es un país multilingüístico y multiétnico, y en él es posible mantener nuestra identidad, no compartimos la veleidades independentistas catalanes.
  Orizjineel yn it Andalusysk

  La hubentú

  La primavera,

  no´dura tó el´anio,

  ni el´amó,

  dura toa la bia,

  la hubentú,

  kon lô´aniô çe´kura,

  i el´otonio,

  yegara argun dia.

  A´la primabera,

  le ´çige er berano,

  i la´iluçion,

  muere kon la sekia,

  la hubentú,

  ê´parte d´er paçao,

  i el´ibiênno,

  yegara argun dia.

  Oersetting yn de Fryske Taal

  Jeugd

  Maitiid,

  It duorret net it hiele jier

  noch leafde,

  it duorret foar altyd,

  jeugd,

  geneest troch de jierren hinne,

  en de hjerst,

  It komt op in dei.

  ta spring,

  simmer bart,

  en de yllúzje,

  stjert mei droechte,

  jeugd,

  is diel fan it ferline,

  en winter,

  It komt op in dei.

  Yn it Spaansk

  La juventud

  La primavera,

  no dura todo el año,

  ni el amor,

  dura toda la vida,

  la juventud,

  se cura con los años,

  y el otoño,

  llegará algún dia.

  A la primavera,

  le sucede el verano,

  y la ilusión,

  muere con la sequía,

  la juventud,

  forma parte del pasado,

  y el invierno,

  llegará algún dia.

  Yn it Nederlânsk

  Jeugd

  Lente,

  Het duurt niet het hele jaar

  noch liefde,

  het duurt eeuwig,

  jeugd,

  geneest door de jaren heen,

  en de herfst,

  Het zal op een dag komen.

  naar de lente,

  de zomer gebeurt,

  en de illusie,

  sterft door droogte,

  jeugd,

  maakt deel uit van het verleden,

  en winter,

  Het zal op een dag komen.

  Çin na´mâ un çaluo en´andalû / Sûnder wat oars, in groet yn it Andalusysk

  Libero Ubeya

  xauxauchauchau@yahoo.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *