Aginda 02-07-21: Oftraap fytstocht Streekdichter fan Noardeast-Fryslân

logo.ensafh

Op 2 july set Streekdichter fan Noardeast-Fryslân, Geart Tigchelaar, útein mei syn fytstocht troch de gemeente. Hy docht dêrby yn 14 dagen alle 52 doarpen oan. Sjoch op www.wurdbyld.com foar de folsleine rûte en deiplenning.
De moarns om 10:00 oere is de ôftraap mei ûnder oaren muzikant en âld-Streekdichter Jankobus Seunnenga by de biblioteek yn Dokkum (Brokmui 62).… Lês fierder

Aginda 25-06-2021: FreMiBu literêr kafee

logo.ensafh

De FreMiBu is in treffen op in ynformeel en sfearfol plak dat net ôfhandich gelegen is.
Grand Café Wouters oan it stasjonsplein yn Ljouwert foldocht skoan oan de kritearia.

Alle kearen in ferrassing wa’t fan de kollega’s opdaagjen komme en hoe smout of besteklik oft it petear oan tafel wurdt, mar dat wurdt it wol!

De FreMiBu is op elke lêste freed fan de moanne.

Wa’t it in kear net skikt, mar wol komme woe – gjin noed! Elke oare moanne is der wer in FreMiBu…

Ynrintiid: healwei fiven oant seis oere, elk mei fansels bliuwe oant slutingstiid fan Wouters.

Dit is in partikulier (lês: net subsidearre; lês: der hoecht gjin ferantwurding ôflein te wurden, lês: jim betelje jim eigen drankjes en bitterballen) ynisjatyf, foaral bedoeld om mei inoar te praten en te drinken en yn ‘e kunde te kommen mei de oare bodders yn de Fryske literatuer.… Lês fierder

Aginda 15-04-21: Online Skriuwworkshop ‘De Nacht’

logo.ensafh

Meisto graach skriuwe? En hast der nocht oan om yn it nachtlibben fan Fryslân te dûken? Meld dy dan no oan foar de skriuwworkshop by de foarstelling Nacht

De nije teaterfoarstelling Nacht reizget meikoarten troch de provinsje. In unike ûnderfining dy’t him foar in part by dy foar de doar ôfspilet. Dizze foarstelling giet oer minsken dy’t jûns let ûnderweis binne. Wêrom sliepe se net? Wat dogge se noch let bûten? De foarstelling spilet yn de hiele moanne april.

By de foarstelling ûntwikkelje we in oanfoljend programma foar ynteressearre skriuwers: Tryater Rûnom. Besjochst de foarstelling, dochst mei oan in online skriuwworkshop en meist úteinlik dyn wurk presintearje yn in profesjoneel opnommen podcast.… Lês fierder

Aginda 21-03-2021: Digitale presintaasje ‘Iisbaan yn ’e maaitiid’

logo.ensafh

Foar it earst sûnt jierren koene wy dizze winter wer reedride op natoeriis. De iisbanen yn Fryslân sieten fol mei besikers dy’t genietsje woene fan de iiswille. Hoe lizze iisbanen derhinne as de maaitiid wer begjint, as it iis wer fuort is en it wetter fan ‘e iisbaan ôf? Iensum en ferlitten no’t der net mear op riden wurde kin? Nee, se wurde brûkt, en hoe! Der wurdt op keatst, fuotballe en kuorballe. Hynders, kij en skiep rinne te weidzjen op it stikje lân. Der wurde gewaaksen op ferboud. En wannear’t iisbanen der dochs ferlitten by lizze, dan biede se rûmte foar rêst en besinning.… Lês fierder

Aginda 06-03-2021: Oftraap Fryske Boekewike

logo.ensafh

De ôftraap fan de Fryske Boekewike 2021 is op sneontejûn 6 maart te folgen op Omrop Fryslân telefyzje fanút de Westertsjerke yn Ljouwert.

Spesjale gast is de skriuwster fan it Fryske kadoboek Hilda Talsma. Fierder komme yn de telefyzjeútstjoering ferskate Fryske skriuwers oan it wurd, en is der in muzikaal optreden fan it duo Weima & van der Werf.

Lês en sjoch fierder by Omrop FryslânLês fierder

Aginda 05-03-21: Presintaasje nije roman Geart Tigchelaar

logo.ensafh

Op 5 maart presintearret Geart Tigchelaar syn twadde roman, Om. Mei gastoptredens fan Elmar Kuiper en Jan de Vries sil de presintaasje digitaal plakhawwe op de Facebookside en it Youtubekanaal fan de Afûk.

Geart en syn fyts. Stadichoan is dat in bekend span wurden. Yn Om hat er inkelde ûnderfinings dy’t er ûnderweis opdien hat, ferwurke ta in – sa’t er it sels neamt – psychologyske fytsroman. Stap by haadpersoan Ate efterop en fyts mei troch Dútslân, Denemarken en Sweden. Ate is nammentlik fan doel en fyts nei de Noardkaap, om sa ôf te weven mei syn ferline.

Lês en sjoch fierder by RIXTLês fierder