Aginda 22-10-2022: Trinus Riemersma-evenemint yn Frjentsjer

logo.ensafh

Frjentsjer yn it teken fan Trinus Riemersma

Trinus Riemersma (1938-2011) wenne en skreau it grutste part fan syn libben yn Frjentsjer, oant syn dea. Yn dy stêd is sneon 22 oktober in dei wijd oan dizze wichtige skriuwer mei tal fan aktiviteiten om syn libben en wurk hinne.

Doeke Sijens wurket al in skoft oan de biografy fan Riemersma en makket dêrfoar geregeld gebrûk fan it argyf dat by Tresoar bewarre wurdt. Op dizze dei fertelt er oer it boek dat begjin takom jier ferskynt. Op de Riemersmadei wurdt in nije útjefte fan De Reade Bwarre (1992) oanbean, omstavere nei de Fryske standertstavering troch skriuwster en oersetster Jetske Bilker.… Lês fierder

Aginda 14-09-2022: Presintaasje wittenskiplike biografy oer Tony Feitsma

logo.ensafh

Woansdei 14 septimber om 15.00 oere is de presintaasje fan ’e wittenskiplike biografy: Pionier foar it Frysk. Libben en striid fan Tony Feitsma (1928-2009). It earste eksimplaar sil oanbean wurde yn it ramt fan ’e Conference of Frisian Humanities oan kommissaris fan ’e kening Arno Brok.

De biografy is skreaun troch dr. Liuwe H. Westra, dy’t dêrta yn 2019 de opdracht krige fan it Feitsma Fûns – Fûûns fwar it Frysk. Hy hat 2½ jier oan ’e biografy wurke. Undersyk en skriuwen is mooglik makke troch in grut tal fûnsen, ynstânsjes en persoanen.

Sjoch foar mear ynformaasje by It NijsLês fierder

Aginda 01-08-2022: Avend rond poëzy en múzyk met Henk van der Veer en Bob van der Linde

logo.ensafh

Half 2021 wurdde bekend dat de Meniste Gemeente Sneek op soek gaat naar un andere bestemming foar har kerkgebou an ’e Singel. Dêrmet komt der un end an goëd driehonderd jaar kerkgang op dat plak. Foar ut sufer is òrganiseare Sneker Stadsdichter Henk van der Veer en òrganist Bob van der Linde mòrrenavend om 20. 00 uur tegare un avend rond poëzy en múzyk.

Se steke de lòftrompet over Sneek, staan stil bij de ròl fan de kerk in de Tweede Weareldoarlòch, relativeare ut bestaan, drome over de toekomst en late jum geniete fan woard en toan.

Sjoch foar mear ynformaasje by Henk van der VeerLês fierder

Aginda 15-09-2022: Wurkatelier ‘De Lapekoer fan Gabe Skroar 1822-2022′

logo.ensafh

Tongersdei 15 septimber wurdt yn it ramt fan de twadde Conference on Frisian Humanities (sjoch https://frisianhumanities.frl/) in wurkatelier holden dat wijd wêze sil oan Gabe Skroar, de troch de bruorren Halbertsma betochte figuer oan wa’t in soad ferhalen yn de Rimen en Teltsjes ophongen binne. De referinten binne Hein Jaap Hilarides, Eric Hoekstra en Abe de Vries. De taheakke úttreksels fan harren ynliedingen (= Abstracts Lapekoer) jouwe wer wêr’t dy oer gean sille.

Sjoch foar mear ynformaasje by It NijsLês fierder

Aginda 08-07-2022: Ferhaleprojekt Utsteld gelok mei Ate de Jong

logo.ensafh

Freed 8 july is yn de pastorijtún yn Blauhús in ferhaal fan it ferhaleprojekt Utsteld gelok fan Ljouwert UNESCO City of Literature te beharkjen. Ferteller Ate de Jong lêst dêr it ferhaal ‘Fantasie van een druppel’ fan Shamal A Hussein foar, yn it Nederlânsk.

Alle hûndert dagen fan kultureel programma Arcadia soarget Ljouwert UNESCO City of Literature mei Utsteld gelok foar in nij, live foarlêzen ferhaal op hieltyd in oar, paradyslik plak yn Fryslân. De reade tried: de syktocht nei skjintme yn en nei de pandemy.

Wat jout ús moed, hokker siedsjes plantsje wy foar de takomst? Hûndert auteurs út binnen- en bûtenlân skreauwen der in nij, koart ferhaal oer.… Lês fierder

Aginda 08-07-2022: BoekMoardBoek

logo.ensafh

BoekMoardBoek

Feest foar lêzers en skriuwers mei de bekendmakking fan de winner fan de moardferhalewedstryd fan Boeken fan Fryslân. Freed 8 july 2022 om 20.00 oere yn Café Het Grauwe Paard yn Marsum, tagong fergees. Mei live-optredens fan Sipke de Schiffart, Johan Veenstra, Jetske Bilker, Sjoerd Bottema, Erik Betten én de winner fan de ferhalewedstryd. Muzyk is der fan Reinout Weima en Bokke Rypma.

Sjoch foar mear ynformaasje by Boeken fan FryslânLês fierder