Aginda 26-01-2023: Streekdichter Geart Tigchelaar presintearret bondel ‘Oer de streek’

logo.ensafh

Streekdichter Geart Tigchelaar presintearret bondel Oer de streek

Streekdichter fan Noardeast-Fryslân, Geart Tigchelaar, presintearret op 26 jannewaris 2023 yn it stedshûs fan Dokkum syn nijste bondel Oer de streek (útjûn troch Hispel). Dat docht er foarôfgeand oan de oerdracht fan it stokje oan de nije Streekdichter.

Tigchelaar hat twa jier lang Streekdichter west en hat dêrby net allinnich in soad poëzy oer de streek skreaun, mar ek in grut tal projekten op priemmen setten. De gedichten dy’t er yn opdracht skreaun hat, wurde begelaat troch in koarte ûntsteansskiednis. Fierders stiet de bondel fol mei frij wurk, guon projekten en foto’s dy’t er makke hat op syn fytstochten troch de streek.… Lês fierder

Aginda 26-01-2023: Gedichte-aven in St.-Anne

logo.ensafh

Altyd op ’e lêste donderdeg fan jannewary fynt in de bibliotheek fan St.-Anne de gedichte-aven plak. Hieran doen alle jaren ’n prot mînsen met. Dut jaar is de gedichte-avend op donderdeg 26 jannewary en begint om 19.30 uur.

Wille jim ’n gedicht foordrage, dan kinne jim jim opgeve fia info@bildtsaigene.nl. Geef dan ok even deur hoe’t ’t gedicht hyt en wie’t ’t skreven het. Opgeve kin ok deur te bellen (06-45657383) of even in de bibletheek del te kommen.

Sjoch foar mear ynformaasje by Stichting Bildts AigeneLês fierder

Aginda 22-01-23: Iepening gedichterûte Spannum en lêzing Waling Dijkstra

logo.ensafh

Op snein 22 jannewaris 2023 sil yn Spannum de gedichterûte dy’t yn it teken stiet fan Waling Dijkstra iepene wurde. Dêrnei fersoargje Abe de Vries en Bert Looper yn Us Gebou in lêzing oer it libben fan Waling Dijkstra en wat er foar de Fryske taal en toanielkultuer betsjut hat.

Yn febrewaris 2022 hat Team Waling Dijkstra in gedichtekriich útskreaun foar it hiele doarp. Wa kin, krekt as Waling Dijkstra om 1850 hinne dien hat, in gedicht meitsje dat de skjintme fan de natuer by Spannum beskriuwt. Der kamen moaie fersen yn, mar it gedicht ‘Belibje’ fan Yfke Bakker-Feenstra sprong der boppe-út.… Lês fierder

Aginda 29-01-23: Fryske gedichtemiddei mei de nije blomlêzing fan Tsead Bruinja en muzyk fan Hiske Oosterwijk

logo.ensafh

Tsead Bruinja, de man dy’t ‘Dichter des Vaderlands’ west hat, hat 101 gedichten út it Keninkryk fan 1945 oant no gearstald yn ‘De eerste bloemlezing van de Nederlandse poëzie’.
Wy sille yn petear mei Tsead oer it wêrom fan it boek, mei in seleksje fan de Fryske bydragen dy’t yn it boek steane. Ek binne de stimmen fan Fryske dichterskanonnen lykas Tiny Mulder en Tsjêbbe Hettinga te hearren. De presintaasje is yn hannen fan Doete Stenekes.

Sjoch foar mear ynformaasje by SirkwyLês fierder

Aginda 18-03-2023: Literêre jûn mei Lize Spit

logo.ensafh

Boeken fan Fryslân organisearret op sneon 18 maart 2023 in literêre jûn mei de skriuwer fan it nasjonale Boekenweekgeschenk 2023 Lize Spit yn dbieb yn Ljouwert.

Spit wûn yn 2016 de Bronzen Uil foar it bêste Nederlânsktalige debút foar har boek ‘Het smelt’. Foar datselde boek ûntfong sy ek de earste Hebban Debuutpriis. Ein 2020 ferskynde har twadde roman ‘Ik ben er niet bij’.

Sjoch foar mear ynformaasje by Boeken fan FryslânLês fierder

Aginda 26-01-2022: Lansearring Operaesje Fers

logo.ensafh

In telefoannûmer draaie en dan in gedicht hearre, wie jierren lang hiel populêr. Operaesje Fers waard ynternasjonaal nijs doe’t in groepke Fryske dichters der yn 1968 mei begûn. It wie de earste dichterstillefoan op ‘e wrâld. Tsjintwurdich ha wy Google en YouTube. Yn ús Kafee De Gouden Leeuw is it mooglik om in seleksje fan de gedichten dy’t oait te hearren wiene oer de telefoan, opnij te beharkjen.

Op tongersdei 26 jannewaris nimme wy de dichterstelefoan yn gebrûk! By de feestlike presintaasje fan de dichterstelefoan mei alle poëzy fan Operaesje Fers – op ‘e nij digitalisearre – sil Syds Wiersma fan it Frysk Film & Audio Argyf, dichters út it ferline freegje nei hoe’t dat yn dy tiid gie en bysûndere opnames hearre litte út it argyfmateriaal fan Operaesje Fers.… Lês fierder