Aginda 10-10-21 o/m 30-10-21: Oer fytse en hurdfytse mei Geart Tigchelaar en Elmar Kuiper

logo.ensafh

De skriuwers Geart Tigchelaar en Elmar Kuiper gean mei-inoar yn petear oer fytse en hurdfytse. Geart Tigchelaar fertelt oer syn psychologyske fytsroman ‘Om’, oer haadpersoan Ate dy’t in fytsreis ûndernimt nei de Noardkaap om ôf te weven mei it ferline. Elmar Kuiper fertelt oer syn aventoeren op de fyts as hurdfytser fan LWV De Friesche Leeuw.

Sjoch foar mear ynfo by Boeken fan FryslânLês fierder

Aginda 10-09-21: Klokkepoëzij

logo.ensafh

KLOKKEPOËZY

Poëzykonsert mei stedsbeierdier en streekdichters

Op 10 septimber om 17:00 oere jout de Streekdichter fan Noardeast-Fryslân, Geart Tigchelaar, mei syn foargongers in poëzykonsert yn ’e binnenstêd fan Dokkum. De kariljonmuzyk wurdt fersoarge troch stedsbeierdier Auke de Boer.
Tigchelaar wol de ferbining lizze tusken syn foargongers, de eardere DongeraDichters en Streekdichters: Akke Brouwer, Bram Borstlap, Mark Spijkers, Tsead Bruinja en Jankobus Seunnenga. Hja hawwe it amt meifoarme ta wat it no is en krije sa de kâns om yn dy hoedanichheid fannijs fan harren hearre te litten. It publyk kin sa ek op ’e nij mei harren en benammen mei harren poëzy yn ’e kunde komme.… Lês fierder

Aginda 04 en 05-09-2021: Literair Festival Vestdijk

logo.ensafh

Gemeente, Bibliotheek Harlingen, het Hannemahuis en Boekhandel Van der Velde eren schrijver Simon Vestdijk met het Literair Festival Vestdijk op 4 en 5 september in Harlingen. Met onder andere Vestdijkkenner Kees ’t Hart, Hiske Oosterwijk zingt Gysbert Japicx, historicus Josse Pietersma, literair talent Joost Oomen, 1ste dichter fan Fryslân Eeltsje Hettinga, Friezen-schrijver Flip van Doorn, muziek en lekker eten. Het festival vindt plaats in de gezamenlijke tuin achter de bibliotheek, de boekhandel en het Hannemahuis in Harlingen. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Van der Velde in Harlingen en online via de knoppen hieronder.

Het Literair Festival Vestdijk organiseren we in de buitenlucht voor een beperkt aantal bezoekers, zittend op voldoende afstand van elkaar.… Lês fierder

Aginda 02-10-21: Godwits mei û.o. Elmar Kuiper en Jan Kleefstra

logo.ensafh

Hoe giet it eins mei de skries? En wat seit dat oer de wrâld dêr’t wy yn libje? Dêr’t wy romte litte foar de natoer fynst de skries. De Portugeeske dichters Raquel Lima en Nuno Piteira en de Fryske dichters Elmar Kuiper en Jan Kleefstra stapten yn de fuotspoaren fan dizze steltrinner en makken de trektochten nei de briedplakken fan de skriezen yn beide lannen.

Westertsjerke, Ljouwert

Lês fierder by RIXT en Explore the NorthLês fierder

Aginda 25-09-21: Theun de Vries-kuier 2021

logo.ensafh

Met rasverteller Douwe Kootstra

De meester-verteller leidt opnieuw iedereen die belangstelling heeft langs de idyllische plekjes, die er nog steeds rondom Feanwâlden/Veenwouden zijn. Over die plekjes heeft de in Feanwâlden geboren auteur Theun de Vries met verve geschreven.

De wandeling voert over schilderachtige weggetjes en paden langs de plekken van het jongetje Wilt Tjaarda en zijn familie, waarover De Vries tal van verhalen op papier heeft gezet. Maar de kuiertocht voert ook langs het geboortehuis van de schrijver en de plek waar hij zijn vroegste jeugd heeft gewoond. Douwe Kootstra verstaat de kunst de luisteraars terug te voeren naar de tijd van die oude verhalen.… Lês fierder