Kollum Henk van der Veer: De geur fan kajapoëtoaly fermengd met manneswit

logo.ensafh

Eén fan ‘e moaiste gelúden dy’t ik ken en dy’t mij as múzyk in ‘e oren klinke is ut gelúd fan foetbalskoënproppen in un kleedkamer. De geur fan kajapoëtoaly fermengd met manneswit.
Ut geeft mij un enòrme stoat adrenaline dy’t der foar soarge dat ut gelukshormoan endorfine met groate golven bij mij naar binnen stroomt.

L6es fierder by Omrop FryslânLês fierder

Blog Klaas van der Hoek: It poesyalbum fan Grytsje Rekker

logo.ensafh

Lykas dat fan Aaltsje Stienstra wie it poesyalbum fan Grytsje Rekker fan in famke dat gjin neiteam krije soe. De albums fan Aaltsje en Grytsje bleaunen nei harren ferstjerren net yn ’e famylje, mar rekken op ’e drift. Hoe maklik fertoarkje sokke ferweesde boekjes… Wa ûntfermet him deroer? Tsja, lit my dat dan mar dwaan.

Grietje Rekker waard berne yn Aldwâld op 19 septimber 1910, as jongste bern fan Feike Rekker (1871–1915) en Baukje Kloostra (1871–1961). Fiif bruorren en ien suster gongen har foar. Grytsje, dy’t neffens in rouadvertinsje ek Kike neamd waard, ferstoar op 19 july 1988, yn in sikehûs yn Nieuwegein.… Lês fierder

Blog Sigrid Kingma: De perfekte wurkfakânsje

logo.ensafh

Sardinië wie ûnferjitlik. Wat ha we in geweldige tiid hân! De iennichste reden dat ik der noch net oer skreaun ha, is dat ik sûnt myn weromreis noch suver gjin tiid hân ha om te sykheljen. Ik rin fan masterclass nei lêzing, fan útrikking nei foardracht, mar wol hieltyd mei it fakânsjegefoel fan doe noch yn de ûnderbúk. Wat wie it moai!

Wol in bytsje spannend dat we twa wiken foar de tiid noch neat wer heard hienen, wylst ik dochs yn maaie al hifke hie hoe’t it komme soe. Doe’t it hast misgie, ha we dochs sels mar kaartsjes boekt.… Lês fierder

Kollum Jan Schokker: Flaeijelfûgel

logo.ensafh

Gjin minske op strjitte yn Nij- en Aldhoarne, gjin auto op ’e dyk, neat gjin oerlêst, sels gjin frjemde fûgel boppe de fredige fjilden. Wy wenje yn in o sa fredich doarp, dat fan syn libbensdagen gjin deadsk doarp wêze sil. Der broeit en brûst wat. De loft trillet en men fielt, in dikke wike foar it grutte Flaeijelbarren, dat beide doarpen gâns ûnder spanning komme te stean. Yn skuorren, yn hokken en loadsen binne de minsken al tiden drok mei de tarieding fan wat nei twa jier covidleechte wer in merakels feest wurde sil.

Lês fierder by It NijsLês fierder

Kollum Gerard de Jong: Opnames

logo.ensafh

‘Op ’t feld binne dúzzenden muzen. Die hewwe klaine oochys en die trippele met hur klaine foetsys flug over ’t sând. En wij foere se, âns frete se ’t boerelând op.’

Ut de speakers klinkt ’n Philip Bloemendal-achtige stim. ’t Fries Film & Audio Archief (FFAA) het tegaar met de Fryske Akademy en Tresoar geluudsopnames út 1927 digitaliseerd. De opnames worden maakt op inisjatyf fan de Dútse hoogleraar Theodor Siebs, die’t in kaart brocht hoe’t d’r op ferskillende plakken Frys – of ândere streektalen – sproken worde.

’t Is ’n goudmyn foor ôndersoekers. Bijgelyks om ferskillen per regio in kaart te bringen of ferskillen tussen hoe’t se doe en nou prate te horen.… Lês fierder

Blog Olivier van Renswoude: Leeuwarden en andere warden

logo.ensafh

Tot ver in de middeleeuwen wonen de meeste Friezen op verhoogde erven verstrooid over een wijd, zeebetwist kwelderland dat bij hoge vloed telkens weer overstroomt, tot aan het uitgestrekte achterland met zijn veen en broekbossen. Een van die erven groeit uit tot een hoofdstad, met een naam die nog altijd een duiding vergt.

Een ander land, een eigen taal

Door de macht van het water konden de landen der Friezen er van de ene op de andere eeuw heel anders uitzien. In het jaar 800, niet lang nadat hun koningen voorgoed door de Franken verslag.

Lês fierder by TaaldachtLês fierder

Blog Anske Smit: De Dag van de Hylper Tael

logo.ensafh

Hindeloopen, Hielpen, Hylpen – Zang en dansgroep Ââld Hielpen bestaat dit jaar 110 jaar. Op de koudste achttiende september-dag ooit in ons land gemeten vond zondag De Dag van de Hylper Tael plaats in Hylpen. Ongeveer vijftig belangstellenden wisten de weg naar de eerste “Dag van de Hylper Tael” in de Foeke te vinden. Wat opviel was dat hoewel de eigen taal een belangrijk gedragen element in de Hylper samenleving is, de huidige autochtone Hylper inwoners – in mijn ogen: de stamhouders van de Hylper Tael – juist op deze speciale dag als vandaag in de Foeke verstek lieten gaan. Ik heb het donkerbruine vermoeden dat er een stille verdringing van het Hylpers door het Fries en door het Nederlands gaande is.… Lês fierder