Blog Jaap Slager: Poatleadsuteler

logo.ensafh

Al sitte wy sa’n fyftich kilometer streamop fan ‘e riviermûning ôf, wy hawwe hjir noch altyd de ynfloed fan eb en tij… mei in fertraging fan goed trije oere.
Dy trankyl pulsearjende beweging sit de lju hjir ek wat yn it bloed — de wrâld leit har wol sljucht. Dat hat neffens my ek wat mei har moarske komôf te meitsjen.

Wy ha yn it Westen noch de yllúzje dat wy ús lot yn eigen hân hawwe… at wy der mar boppe op sitte. De profeet Mohammed wie lykwols fan betinken: It hat neat gjin sin en rin jins lot nei, want jins lot rint jin wol nei.… Lês fierder

Blog Johan Veenstra: Zes kestelen

logo.ensafh

Bi’j et dagboekstokkien van gister ston een foto van kesteel Nijenhuis van de grafelike femilie Schimmelpenninck. Daor komt Sander Schimmelpenninck dus weg. Him kennen we as eerdere prissentater van et tillevisiepergramme Op1. Ik zie him neffens mi’j ok wel es in een reklamefilmpien over geld en hi’j wodt binnenkot veur de eerste keer vader. Dan het dat kiend hier wel de ruumte om te speulen as et bi’j zien grootoolden is. Schieve tegenover et kesteel he’k in een stallegien an de weg een pottien abrikozesjem kocht. Et volgende kesteel op oonze fietstocht was Weldam. Wat een schitterend gebouw!

Lês fierder by Johan VeenstraLês fierder

Britse wetenschapper ontdekt per toeval cabaretshow uit late middeleeuwen

logo.ensafh

Grapjes over een moordende haas, cynische sneren naar koningen en een absurdistisch verhaal over feestende varkens. Een onderzoeker van de Britse Cambridge-universiteit is op een geschreven versie van een middeleeuwse cabaretshow gestuit.

Literatuurwetenschapper James Wade ontdekte per toeval een manuscript tijdens een onderzoek in de nationale bibliotheek van Schotland. Hij sloeg meteen aan op een grap van de auteur in het voorwoord: “Door mij, Richard Heege, want ik was op het feest en heb niet gedronken”.

Volgens Wade komt het zelden voor dat een middeleeuwse auteur zoiets luchtigs schrijft, zegt hij in een persbericht bij zijn onderzoek dat vandaag is gepubliceerd in The Review of English Studies.… Lês fierder

What we’re reading: writers and readers on the books they enjoyed in May

logo.ensafh

Authors, critics and Guardian readers discuss the titles they have read over the last month. Join the conversation in the comments

In this series we ask authors, Guardian writers and readers to share what they have been reading recently. This month, recommendations include a tear-jerking novel, stories of female friendship and a gamechanging guide to the way we eat. Tell us in the comments what you have been reading.

Lês fierder by The GuardianLês fierder

Kollum Arjan Hut: Ik bin goudsjeblom

logo.ensafh

Kunde út Wyns komt by de buorfrou út ’e hûs. We groetsje inoar, en meitsje in praatsje. It is de suster fan dichter Marije Roorda. “Ah, goudsjeblommen … tsjin de eamelers?” freget se. Nee, goudsjeblommen binne gewoan moai oranje. Wy ha gjin striid mei eamelers. Buorfrou leau ’k wol, dy struit gif tsjin ûngedierte en hat twa apparaten mei in heech ultrasoan piiplûd yn ’e foartún.

We wenje yn in nijboublok, ús túntsjes binne mar lyts. Mar it is ús earste túntsje; yn de stêd ha we altyd yn in portykflat of boppewenning sitten. Mei diggels en stientsjes (alle kuiers fyn ik wol in hantsjefol) haw ik in mondriaanesk paadsje oanlein troch in wyldgroei oan blommen en strewellen.… Lês fierder

Chatbot fraudeert bij het eindexamen Fries

logo.ensafh

Nadat ik eerder de eindexamens Nederlands (havo en vwo) en vwo-Frans door chatbots heb laten maken – voor beide slaagden de chatbots ruimschoots – leek het me interessant om het ook nog eens met Fries te doen. Voor Fries is er veel minder elektronisch leesbaar materiaal voorhanden, en aangezien kunstmatige intelligentie afhankelijk is van heel veel voorbeelden, is te voorspellen dat dit type examen veel moeilijker zal blijken te zijn.

Dat kwam uit. ChatGPT wist met het examen niets te beginnen, ook na enkele pogingen kreeg ik er niet het begin van een antwoord uit. Ze begreep niet eens dat de vragen die ik stelde gingen over de tekst die ik eerder had gegeven, en klaagde dat ze niet begreep over welke tekst ik het had.… Lês fierder

Dit wie Page Against the Machine!

logo.ensafh

Op in fjildsje njonken it HCL steane in tweintichtal ‘zitties’, noflike klapstuollen fan Ljouwert City of Literature klear om fannemiddei de lêzers op te heinen. Krekt nei ienen sitte der al wat lju mei in boek yn de hannen. In bytsje ûnwennich? Nee, falt wol ta. Foar my oer sitte twa jonge froulju dy’t krekt by de Culturele Apotheek weikomme mei elk in boek yn hannen. Se nimme in selfy mei in mobyltsje, mar dan sille se lêze.

Lês fierder by Arjan Hut op Ljouwert City of LiteratureLês fierder