Teleks: Westereender nimt Bildtse Post oer

logo.ensafh

De Bildtse Post bliuwt bestean. De lokale krante, dy’t op it Bildt ferskynt, wurdt oernaam troch útjouwer Pieter Jan Heidstra fan de Westereen.

Mei de oername is De Bildtse Post op it nipperke rêden. Yn maart fan dit jier waard dúdlik dat de hjoeddeistige útjouwer der mei ophâlde wol.

De nije útjouwer is bekend yn Noardeast Fryslân, fan de streekkrante de Westereender. Hy wol De Bildtse Post yn in nij jaske stekke. De krante feroaret fan in wykblêd mei 1600 abonnees yn in fergees moanneblêd, dat hús oan hús besoarge wurdt. Oplage: 6000.

Lês fierder by Omrop FryslânLês fierder

Toevalsvondst: Boer vindt 2.600 jaar Oud-Egyptisch tablet van Bijbelse farao

logo.ensafh

Toevalsvondst: Boer vindt 2.600 jaar Oud-Egyptisch tablet van Bijbelse farao Rein Brobbel 23 juni 2021

Bij het plaatsje Ismaïlia aan het Suezkanaal in Noord-Egypte heeft een boer een Oud-Egyptisch tablet gevonden, dat gemaakt is tijdens de regeerperiode van farao Apriës (ook wel bekend als Hofra in het Oude Testament). Apriës was een farao van de 26ste dynastie, die regeerde in de periode ca. 589 – 570 v.Chr. wat hem plaatst in de Late Periode van de Egyptische geschiedenis (712 – 332 v.Chr.). Het tablet kan ons wellicht meer vertellen over de militaire expedities die de farao ondernam.

Lês en sjoch fierder by Archeologie OnlineLês fierder

Blog Jona Lendering: Mondelinge literatuur

logo.ensafh

Het alfabet is een democratischer schrift dan de hiëroglyfen, het spijkerschrift of lettergrepensystemen als het Lineair-B. Twee dozijn alfabettekens uit het hoofd leren en presto, je kunt lezen en schrijven. Toen het alfabet eenmaal de oudere schriftsoorten had vervangen, varieerde de mate van geletterdheid in de oude wereld tussen de 10% in de meeste streken en de 35% in een democratische stadstaat als Athene. Voor Judea, met zijn boekengodsdienst, is een vergelijkbaar percentage genoemd: tweederde van de volwassen mannen. Wie in een antiek dorp kwam, kon altijd wel iemand vinden die kon lezen en schrijven.

Lês fierder by Mainzer BeobachterLês fierder

Blog Daam de Vries: De PC giet troch!!!

logo.ensafh

De formaasje is yn in streamfersnelling kommen. Dat is prachtich fansels want foar it gefoel duorret it nochal in hoart allegearre. Mar it is ek net maklik fansels. Gelokkich hawwe se yn it ôfrûne fearnsjier it meast penibele punt goed behoffene: de nije bestjoerskultuer. En de konklúzje is dat alles it bêste bliuwe kin sa’t it al jierren is, ynklusyf de byhearrende popkes.

Faaks begrypt net elk wat it nije dêroan is mar dat is dus dat der neat nijs komt. Dat ha se sa dien om’t se nochal wat lûden út ‘it fjild’ fan bygelyks ûnderwiis en soarch krigen hawwe dat se dêr wat wurch wurde fan hieltyd nije dingen.… Lês fierder

Kollum Aant Mulder: Diskusje plaknammen sûnder ein

logo.ensafh

De diskusje oer plaknammen yn Fryslân sil wol nea ta in ein komme. Wy ha al aardich wat diskusjes belibbe. Ik tink oan De Fryske Marren, Súdwest-Fryslan en Waadhoeke. De dikusje oer de plaknammen yn Noardeast-Fryslân is no oan ’e oarder. De arguminten foar en tsjin yn dy diskusjes binne yn syn algemienens sa njonkelytsen wol bekend. Der wurde altyd prachtige ferhalen holden en elkenien is oertsjûge fan syn eigen gelyk. Dêr binne we Friezen foar.

Lês fierder by It NijsLês fierder

Wat Maakt Een Gedicht Goed? (1)

logo.ensafh

Vandaag start een nieuwe serie die wekelijks een antwoord probeert te geven op de vraag Wat Maakt Een Gedicht Goed? Kun je zo’n vraag wel beantwoorden? De medewerkers van Meander zijn achtereenvolgens serieus, speels, poëtisch, humoristisch, streng, onderhoudend, kort, (iets) te lang, verlegen, duidelijk, zeker, geërgerd, motiverend, vluchtig of vragend. Het eerste antwoord komt van Johan Reijmerink.

Lês fierder by MeanderLês fierder

Oersetting Wallace Stevens, In heechstimde âlde kristinne

logo.ensafh

 

 

In heechstimde âlde kristinne

Poëzy is de opperste fiksje, mefrou.
Nim de morele wet, meitsje dêr in tsjerkeskip fan
En bou dat tsjerkeskip út ta in himel fol skimen.
Sa wurdt it gewisse omturnd yn palmen,
As winige siters snakkend nei hymnen.
Yn begjinsel binne wy it iens. Helder. Mar nim
De tsjinstelde wet, meitsje in pyldergong

Lês fierder by oersetter Klaas van der HoekLês fierder