Red de Friese taal: geef Franeker zijn universiteit terug

logo.ensafh

De opleiding Frisistiek dreigt te verdwijnen aan de universiteit. Dit soort verwaarlozing van het eigene kan alleen in ons maffe koninkrijk, schrijft Constanteyn Roelofs.

Het borrelt onder alle mensen die de Friezen en de Friese taal een warm hart toedragen: er komt geen nieuwe hoogleraar Frisistiek in Groningen. Goffe Jensma gaat met emeritaat en er is geen opvolger. De kaalslag onder de leuke kleine talen is vreeswekkend. Alle diepgravende programma’s zijn vervangen door netniksige ‘brede bachelors’ die voor een groot deel bestaan uit in het Engels gedoceerde algemene vakken, deel van de strategie van intellectuele vervlakking in de door barbaarse ‘beleidsmakers’ bestuurde universiteiten die vol inzetten op het naspelen van de grote Amerikaanse universiteiten.… Lês fierder

De resinsje fan Corrie: ‘It neidiel fan ‘e twivel’ fan I.E. Bloem

logo.ensafh

Oantrune troch syn learaar, menear Veenstra, giet de 17-jierrige Bas nei Italië foar in útwikselingsprogramma. Tegearre mei de ferwende Vera sil er trije moanne by de famylje Materazzi wenje. Hy hat it bêst nei syn sin. En dan moetet er Julia, in prachtich famke mei in mysterieus ferline. Sy is de leafde fan syn libben, dêr is er wis fan. Krekt as se har freeslike geheim oan him ferteld hat, moat er troch it coronafirus ûnferwachts nei Nederlân werom. Dan krijt er har appke: ‘Dit is de ein. Ik hâld fan dy.’ Bas is der glêd mei oan. Hy moat har rêde, mar hoe?… Lês fierder

Kollum Froukje Sijtsma: De Fryske taal hâldt gjin skoft

logo.ensafh

De tiid hâldt gjin skoft. It is in moaie Fryske útdrukking om dúdlik te meitsjen dat de klok altyd mar trochtikket, oftst dat no wolst of net. Ek yn Fryslân stiet de tiid net stil. En datselde jildt foar de Fryske taal, dy’t ek yn beweging is.
Troch de iuwen hinne hawwe in ferskaat oan skriuwers en dichters dat bêste lân fan d’ierde bejubele en besongen, mar ek gauris harren soargen utere oer de taalsituaasje. Altyd wienen der sprekkers fan oare talen dy’t ynfloed hienen op de Fryske taal.

Lês fierder by Omrop FryslânLês fierder

Blog Sigrid Kingma: Poëzykoarts

logo.ensafh

Tsjintwurdich kin ik allinnich blogge as ús gast der net is. Dêrom bin ik ryklik let mei in útnûging foar in ‘feestje’. Ik soe in evenemint organisearje, mar it Skriuwersboun hie itselde idee yn de foarm fan in nijjierssûpke. It hat gjin sin om twa kear nei Ljouwert te kommen om deselde minsken te treffen. Dêrom sille wy it kombinearje. Op 28 jannewaris fan 15:30 oant uterlik 19:00 oere is elkenien wolkom om op it nije jier te klinken en om oer gearwurkingen nei te tinken. Ik sil ek wat fertelle oer in posterwedstryd. Kinst hjir oanjaan oftst derby bist.

Lês fierder by Sigrid KingmaLês fierder

Briefje van Jan – aan de Leeuwarder Courant

logo.ensafh

Beste redactie,

Toen de haan van de buren mij vanochtend op het Friese platteland wakker kraaide, deed ik wat ik altijd doe: meteen op internet het nieuws opzoeken van de Leeuwarder Courant.

Ik schrok me de kolere!

Sterker: ik schudde mevrouw Dijkgraaf in paniek wakker.

“Thea! Thea!”

“Huh”, zei ze. “Wat is er, joh?”

“Ik denk dat ik een TIA heb gehad vannacht! Ik zit de Facebook-pagina van de Leeuwarder Courant te lezen en ik kom allemaal hele gekke woorden en zinnen tegen! Kun jij eens kijken wat jij ziet staan?”

Lês fierder by Jan DijkgraafLês fierder

Blog Jaap Slager: 7. In wurd in wurd

logo.ensafh

– Master, ús heit seit dat der doedestiids yn Hollân Âldnederlânsk sprutsen waard.

– Jimme heit hat folslein gelyk, Awe. Wy hawwe lêsten al fêststeld dat men ûnderskate talen ûnder de plu fan ‘it Nederlânsk’ beflapt – it Hollânsk likewol as it Frysk. Dat … Âldnederlânsk hat Âldfrysk yn, en ek Âldhollânsk.

– Ja, mar, master … ús heit sei dat it sintsje ‘Hebban olla uogala … eh …’

– ‘… nestas hagûnnan, hinase hic enda thû … uuat ûnbidan uue nû.‘ Jimme heit sei, tink, dat dat ien fan de âldste Nederlânske sintsjes is.

– Ja, master, dat sei ús heit.… Lês fierder