Der sit hiel wat muzyk yn Aldfrysk!

logo.ensafh

Guon meie wol tinke dat dat it Aldfrysk mar in stoffige boel is, mar gelokkich binne der minsken dy’t better wite. “Frisia non cantat”, wurdt gauris sein, “de Friezen sjonge net”. De sanger Bernlef wist wol better. Nee, foar dy âlde Friezen docht it âlde sechje gjin opjild. Hja mochten mei alle wille ris in liet oanheffe at der wat te fieren foel. By brulloften, bygelyks, woene freonen fan it pas troude pear graach in liet hearre lite: “mei winnena sang” hjit dat dan. Dat bart noch altiten wol. Mar doedestiids woene ek ûnderhannelers nei in slagge ûnderhanneling graach har emoasjes fokaal-muzikaal uterje.… Lês fierder

Blog Jaap Slager: Beamke

logo.ensafh

Ik haw krekt in skoftke nei mysels sitten te sjen, op in foto yn ’e krante. Dy wie nommen fan in ôfstân fan seis miljard (!) kilometer, stie derûnder.
Heden, wat bin ik grou op dy foto! Soks falt fan tichteby net sa op. It die my tinken oan in foto dy’t ús Lúcia makke de lêste kear dat se hjir wie. Dat moat yn ’t earstoan fan 2020 west hawwe. Want it wie justjes foar de útbraak fan Covid-19. Lúcia-en-dy wiene krekt op ’e tiid werom yn it Ingelân doe’t de Portegeeske grinzen sluten waarden.
De fan Lúcia makke foto toant myn Maria, dy’t wat boadskippen yn ús auto leit.… Lês fierder

The language and writing system of ancient Sumeria

logo.ensafh

The Sumerian language is considered to be a language isolated in linguistics that does not seem to belong to any known linguistic form. Researchers have studied the ancient Sumerian language and tried making connections to other groups of languages but without success. The Sumerians invented the pictorial hieroglyphics that later transformed into cuneiform writing. Together with the ancient Egyptian writing system, the ancient Sumerian can compete in a race for the oldest known written language.

Lês en sjoch fierder by Ancient CodeLês fierder

Yn elts gefal trije ynfinitiven

logo.ensafh

Ynfinitiven binne bysûndere tiidwurden. Se feroarje bygelyks net at je in sin fan’e notiid nei de doetiid sette. Sjoch mar nei de foarbylden yn (1) en (2). Ite is hjir de ynfinityf. Sin (1) stiet yn’e notiid en sin (2) stiet yn’e doetiid. Je sjogge dat de persoansfoarm kin feroaret nei syn doetiid koe at de tiid feroaret. De ynfinityf ite bliuwt yn beide sinnen gelyk.

Lês fierder by Fenna Bergsma op FrisistykLês fierder

Kollum Arjan Hut – Utopia

logo.ensafh

Utopia fan Wislawa Szymborska is in gedicht dat sa fier as ik wit (mar dêr bin ik net wis fan) noch net earder yn it Frysk oerset wie. It stiet yn de bondel Wielka liczba (“Grutte getallen”, 1976). Doe’t sy tweintich jier letter de Nobelpriis foar de literatuer krige, skreau se in essay oer de kreative krêften dy’t loskomme út ûnwissens. Of wie it de taspraak by it akseptearjen fan de priis? Sykje we ris op.

Lês fierder by It NijsLês fierder