Minskiep: Foutje dus

logo.ensafh

In de VPRO-gids van week 28-29 maakt Robin Phoelich een grappig schrijffoutje, aldus oud-docent Cees van der Meulen uit Grou.

Phoelich schijft MINSKIEP, wat SLECHT SCHAAP betekent. Hij bedoelt natuurlijk MIENSKIP, gemeenschap. ‘Eén fout een negen!’, complimenteert Van der Meulen.

Lês fierder by Wiebe Dooper op BrektLês fierder

Reitze Jonkman: Op syn Iermodern-Frysk

logo.ensafh

Koarte ynlieding op it artikel yn Taal en Tongval

Yn de foarige kollum ‘Op syn Hylpersk’ fan juny ll. haw ik ynhâldlik al preludearre op myn artikel dat op 1 july yn Taal en Tongval 76 ferskynd is. Yn de kollum fan juny sitearre ik Tony Feitsma oer de status fan it Frysk yn de Iermoderne tiid, sis mar rûchwei it tiidrek tusken 1500 en 1800:

‘Net ollinne yn de steatkunde is Fryslôn un pat fon Nederlôn, ek yn de yndieling en klasjerring fon ut frysk fernimme wy de nije nederlônske ienheid.’

Lês fierder by FrisistykLês fierder

Wa’t net foarlêst is gek

logo.ensafh

Ik hoop dat dizze kop dy it artikel ynlûkt, want gjinien wol foar gek ferklearre wurde, fansels. Gelokkich is it hiel ienfâldich om fan dit stimpel ôf te kommen, nammentlik: dyn bern elke dei foarlêze. Want oan foarlêzen kleve allinnich mar foardielen en hokker âlder wol no net it alderbêste foar harren bern?

Lês fierder by Tialda Hoogeveen op Heit & MemLês fierder

Interview Sytse Jansma

logo.ensafh

‘Ik heb ervaren wat de kracht van poëzie is bij zo’n onderwerp als rouw.’

Sytse Jansma (1980) woont in Harlingen, is tweetalig dichter (Fries/Nederlands) en beeldend kunstenaar. Hij publiceerde twee dichtbundels in het Fries. Zijn werk kenmerkt zich als exotisch, beeldrijk en experimenteel. Met zijn poëzie zoekt hij vaak cross-overs met andere kunstvormen: muziek, theater en beeldende kunst. Hij heeft op meerdere (internationale) literatuurfestivals opgetreden. In januari 2024 kwam zijn eerste Nederlandstalige dichtbundel Rozige maanvissen uit bij uitgeverij Atlas Contact. Tijdens Poetry International in Rotterdam ontving hij de C. Buddingh’-prijs 2024 voor deze bundel. De jury bestaande uit Joost Oomen (voorzitter), Lisette Ma Neza en Toef Jaeger spreekt van ‘een bundel die je met een brok in je keel achterlaat, zonder kleverig te worden’.… Lês fierder

Ferskillende dialekten fan Skotlân beharkje fia ynteraktive kaart

logo.ensafh

Om’t de stimmen om ’e tritich kilometer feroarje, is it dreech om krekt te kwantifisearjen hoefolle dialekten oft der ûnder de Skotske taalparaplu falle. Mar in rûzing giet út fan trettjin, ferdield as Orkney, Shetland, Caithness, Black Isle, Moray, Aberdeenshire, South Northern (South Kincardineshire en Northern Angus), North-East Central, East Central, West Central, South Central, Boarders en Ulster. De Skotten binne ek oer it wetter nei Ierlân gien mei it Iersk-Gaelysk.

Lês en harkje fierder by GoeieLês fierder