Blog Joep van Ruiten: 75 (of 76 jaar) De schippers van de Kameleon

logo.ensafh

Dit jaar is het volgens uitgeverij Kluitman 75 jaar geleden dat het jeugdboek De schippers van de Kameleon van H. de Roos verscheen. De uitgeverij viert dat met een speciale jubileumuitgave, die deze zomer verschijnt, compleet met fotokatern in kleur en een biografie van de auteur.

Het Kameleondorp in Terherne (Frl.) meldt eveneens dat het boek in 1949 voor het eerst verscheen en voegt daar aan toe dat het ‘de langstlopende en meest verkochte jeugdboekenreeks in Europa’ is. En in Het kinderboek, samengesteld door de Koninklijke Bibliotheek en uitgeverij Waanders, lees ik ook over 1949 als eerste publicatiejaar.

Lês fierder by Woest en LedigLês fierder

Report: Last year ended with a surge in book bans

logo.ensafh

PEN America says there was an “unprecedented” surge in book bans during the latter half of 2023, according to a new report.

The free expression group says that from July-December of last year, it recorded 4,349 instances of book bans across 23 states and 52 public school districts. The report says more books were banned in those six months than in the 12 months of the 2022-2023 school year.
Adults have a lot to say about book bans — but what about kids?
Books
Adults have a lot to say about book bans — but what about kids?

PEN America says it draws its information on bans from “publicly available data on district or school websites, news sources, public records requests, and school board minutes.”… Lês fierder

Diet Huber: ferneamd yn Fryslân, fergetten yn Nederlân

logo.ensafh

Yn ferskate fraachpetearen hat Diet Huber witte litten dat Nederlânsk en Frysk har like leaf wienen. Har heit wie Nederlânsk, har mem wie Frysk. Se hat likefolle boeken yn it Frysk as yn it Nederlânsk skreaun, dat die se earlik om en om. Hast twangmjittich, om net ien taal foar de oare te setten.

Lit ús dit foaropstelle: har Nederlânske wurk is net om ’e nocht. Yn earste ynstânsje waard de poëzybondel De uil met zeven zuurtjes (1959) bekroand mei in Gouden Griffel. Wim Hora Adema, haadredakrise fan Het Parool, skode har nei foarren as talint en opfolger fan Annie M.G.… Lês fierder

De útspraak fan /g/ en /sk/ oan it wurdbegjin yn de 19e iuw

logo.ensafh

Der hat de lêste tiid op Frisistyk wat diskusje west oer de status fan it Meslânzers en de wearde dy’t de útspraak fan de g– en sk-/sch– oan it begjin fan it wurd hawwe kinne soe foar dy diskusje. Op de eftergrûn spilet dêrby dat it ferskil tusken [sk] – [sχ] en [g] – [ɣ] fanút modern perspektyf sterk bûn is oan it kontrast tusken Frysk en Nederlânsk. It like my dêrom nuttich om ien en oar wat yn in (histoarysk) perspektyf te setten. Dan blykt alles soms net sa swart-wyt te wêzen.

Lês fierder by Arjen Versloot op FrisistykLês fierder

Blog Jaap Slager: De jeugd en de takomst fan it Frysk

logo.ensafh

It is faaks wat in skriele treast, mar it rint mei it Hollânsk noch folle hurder op ’e non as mei ús memmetaal. Hoe oft ik dat wit? No, ik moat bytiden fan oare lju oerset wurk proeflêze. Dat wol sizze dat men in tekst kritysk lêst en wat troch de mesken kin, gewurde lit. Ommers, in bytsje bryk is minskelyk. Mar yn ’e praktyk stiet dizze Slager allegeduerigen mei it filearmes dwers yn ’e bek.
Ien fan ’e boeken dy’t ik de ôfrûne wiken ûnder hannen naam, wie wakker yn oarder. Dat moat fan in Fries oerset wêze, tocht ik fuort.… Lês fierder

Blog Sigrid Kingma: Lytse Huber

logo.ensafh

Fosite hat har earste gedichten foardroegen yn de styl fan Diet Huber! It wie tidens in foarstelling fan de badskyldpodden. Ien foar ien sette se de bisten op de kraan, want dat wie tagelyk it poadium en de dûkplanke. Alle fjouwer skylpodsjes mochten in gedicht foardrage en ik wie it publyk. Ik ha gau in stik papier pakt en skreau sa fluch mooglik mei. Dit is it resultaat fan de fjouwer performers.

Lês fierder by Sigrid KingmaLês fierder

Kollum Henk van der Veer: Friese Befrijdingsdach

logo.ensafh

Ut is fandaach Friese Befrijdingsdach en ok in Sneek wappert de flach fan’e koepel fan’e Groate Kerk. Bij oans thús hangt de flach trouwens ok út.
Ondertussen is ut op’e kòp ou 79 jaar leden dat in Sneek De Waach in braan stond, ok de titel fan un boek over de oarlòchsjaren in Sneek.
Op 15 april 1945 fonden de wechtrekkende Dútsers ut noadech om gepast ouskeid te nimmen fan Sneek. Se staken de Waach in braan. Spitech genoech is butterwaach noait herboud, mar dat tersijde.

Lês fierder by Omrop FryslânLês fierder