Anne Feddema

C. Buddingh’

logo.ensafh

 

 

 

Bin yn Bremen
Haw eat by ALDI kocht
Ik freegje by alle supers
ALDI, LIDL, NETTO, EDEKA,
Dútsk kapitaal,
Om it kassabontsje
Ea koest dêr op’e efterkant
Moai fersen op skriuwe
Das war einmal
Ekoblauwe papierkes
Folle mei ekotekst
Gjin plak foar prakkesaasjes

Faaks wolle jimme witte
Wat hat dy Feddema no kocht?
SA late to go € 1,89
nachla SS € 0,49
Dútske kapitalen dus.… Lês fierder

Jacobus Q. Smink

Slingerdûns

logo.ensafh

 

 

 

liet my ferlokje ta in slingerdûns
mei jongfolk en fammeguod
ik stapte oer de foet tebek
en hink honk stikken de boppeskonk

dat ik moat it rinnen wer leare
elke stap sil my beseare
oermoedich liet ik my flaaie
kom dan pake krom

mij it kontakt mei de flier
mei rollator en rolstoel dûnsje
los fan de hurde flier… Lês fierder

Pier Boorsma

mûzen

logo.ensafh

 

 

 

bin ik fan de minsken ôf
sitte der mûzen yn myn bêd
froulju geane by mûzen
op in stoel stean
bang at se binne
dat de mûzen trochkringe
yn har geheime iepening
ik slút al myn yn- en útgongen ôf
dochs hawwe de mûzen
de hûd om myn ears hinne
oanfretten
de dokter seit
-hawwe jo homoseksuele kontakten ?
leare se dat ek al
oan dy netsjese fakulteit?
ik moat eksperimentearje
as ik it ljocht
de hiele nacht oanlit
it binne by einsluten
nachtbisten
as se in rotteferstân hiene
soe ik se ôfrjochtsje kinne
de miljeutsjinst konkludearret
de mûzen ite by de buorlju
en komme by my
foar de ferdivedaasje
ik fyn it allegear bêst
as ik mar net
mei hoech te dwaan… Lês fierder

Reinold van Oevering

cancel culture

logo.ensafh

 

 

 

in pear jier lyn
fûnen wy it grappich
ús kitten
Poetin te neamen

de namme paste by him,
it wie in lytse mar krigele boarre
en Poetin bekte lekker
by it roppen

in geskikte namme foar in kat,
tochten wy yn ús naïviteit

it wie in prachtbist
en wy wienen hiel wiis mei him,
mar op tongersdei 24 febrewaris 2022
seagen wy ús spitigernôch needsake
him nei it asyl te bringen… Lês fierder