Aginda 23-01-2022: It Literêr Sirkwy yn Burdaard ‘De loft is blau fan dagen’

logo.ensafh

Frysk Dichterskollektyf RIXT en Streekdichter fan Noardeast-Fryslân Geart Tigchelaar organisearje mei-inoar in poëtyske jûn yn de rige It Literêr Sirkwy. Dat sil heve yn it multyfunksjoneel sintrum It Spektrum te Burdaard op freedtejûn 10 desimber 2021 om 19:30 oere.

De optredende dichters hawwe it positive tema ‘De loft is blau fan dagen’ meikrigen. Dy jûns bringe Janneke Spoelstra, Ina Schroders-Zeeders, Mark Spijkers en Geart Tigchelaar harren dichtwurk op it poadium. It duo I Due Cognati wikselet de poëzy ôf mei muzyk en sy litte harren klanken ynspirearje op ’e wurden fan de dichters.

Ferskood nei 23-01-2022

Lês fierder

Teleks: De universitêre stúdzje Frysk yn Grins stiet faai

logo.ensafh

Op 3 desimber 1951, fuort nei Kneppelfreed, waard it earste doktoraaleksamen Frysk ôflein oan de Ryksuniversiteit Grins. No dus ek krekt santich jier lyn. Troch Kneppelfreed krige dat feit doe in soad omtinken yn de media, sels lânlik. En de RUG die grutsk mei: de Fryske flagge waard útstutsen oan it Akademygebou. De dekaan fan de letterefakulteit spruts by de útrekking fan ’e bul wiidweidich oer it belang fan de wittenskiplike bestudearring fan it Frysk en de betsjutting dêrfan, net allinne foar Fryslân.

De akademyske bestudearring fan it Frysk liket no nei santich jier slim yn ’e knipe te kommen. It wie oan de RUG al langer net mear mooglik om Fryske taal en kultuer yn bachelor/master-foarm te bestudearjen, mar no wurdt it Frysk hieltyd lytser yn it kurrikulum fan de RUG.… Lês fierder

Teleks: FERSpraat “Er gaat geen dag voorbij dat ik niet met poëzie bezig ben”

logo.ensafh

Streekdichter Geart Tigchelaar kwam weer met Annet Lageveen en Bert de Vries bij elkaar in het streekarchief om de zevende aflevering van FERSpraat op te nemen.

Alle drie lazen ze een gedicht voor dat erg van elkaar verschilde. Ieder gedicht riep ook verschillende emoties op bij iedereen, dit werd dan ook onderling besproken.

Lês en harkje fierder by RtvnofLês fierder

Teleks: Fryske sinteklaasgedichtewedstriid

logo.ensafh

De Fryske Akademy en de Provinsje Fryslân organisearje in gedichtewedstriid foar jong en âld mei prizen yn ferskate leeftiidskategoryen. Oanlieding is de lansearring fan it nije online taalportaal Frysker.nl.

De wedstriid
Dielnimmers oan de wedstriid kinne by it skriuwen fan it gedicht gebrûk meitsje fan Frysker.nl . Gedichten kinne ynstjoerd wurde foar 1 desimber 2021 nei frysker@fryske-akademy.nl, ûnder fermelding fan namme, adres, e-mail, telefoannûmer, âldens en evt. skoalle.

In deskundige sjuery, besteande út Eric Hoekstra (Fryske Akademy), Nienke Jet de Vries (Provinsje Fryslân) en de Fryske dichter Sigrid Kingma, sil de gedichten beoardielje. Op 3 desimber wurde de priiswinners bekend makke.… Lês fierder