Teleks: Sietske Poepjes – Sa koart mooglik sûnder echte heechlearaar Frysk

logo.ensafh

De Ryksuniversiteit Grins sil him ynspanne om sa as gau mooglik in nije heechlearaar Frysk te beneamen. Deputearre Sietske Poepjes en kommissaris fan de Kening Arno Brok ha dat ôfpraat mei foarsitter Jouke de Vries fan it kolleezje fan bestjoer fan de universiteit.
De RUG makke earder bekend dat professor Frysk Goffe Jensma net opfolge wurdt troch in nije heechlearaar, mar troch Anne Merkuur as universitêr dosint yn dieltiid.
Dat beslút wurdt troch in soad minsken sjoen as ‘degradaasje en útholling’ fan de universitêre stúdzje Frysk en kaam de universiteit op in soad krityk te stean. Net allinnich Fryske organisaasjes protestearren, mar ek de polityk is kritysk.… Lês fierder

Teleks: Fryske flagge fuorthelle by universiteitsgebou yn Grins

logo.ensafh

De Fryske flagge by it Academiegebouw fan de Rijksuniversiteit Groningen is ôfrûne nacht healstôk hongen út protest tsjin it skrassen fan de heechlearaar Fryske taal- en letterkunde. Yn de rin fan de moarn is de flagge fuorthelle.
Sûnt it pensjoen fan heechlearaar Goffe Jensma is der opskuor oer syn opfolging. As opfolger is Anne Merkuur as universitêr dosint beneamd, mei in oanstelling foar twa dagen, wylst Jensma in foltiidfunksje hie.

Lês, harkje en sjoch fierder by Omrop FryslânLês fierder

Teleks: Ald-haadredakteur Bildtse Post skriuwt earste roman yn it Biltsk

logo.ensafh

Foar it earst is in roman yn de Biltske taal ferskynd: ‘Blau fan dagen, griis fan ônrust’ is sneon 26 novimber presintearre. De skriuwer is Gerard Marcel de Jong, oant ferline jier haadredakteur fan de Bildtse Post.
De Jong hat fiif jier dien oer it skriuwen fan de roman. Hy gie yn 2017 nei San Sebastian foar it projekt Oare Wurden, om dêr de basis te lizzen foar it boek. “Maar fan wat ik dêr skreven hew, is d’r gyn letter meer staan bleven.” laket De Jong. Hy hat syn ferbliuw yn Baskelân wol brûkt troch syn haadpersoan ek nei Baskelân ôfreizgje te litten.… Lês fierder

Teleks: Kommissaris Brok wol leafst nije wike al oerlis mei RUG en Poepjes oer frisistyk

logo.ensafh

Kommissaris fan de Kening Arno Brok wol op koarte termyn in petear mei Rijksuniversiteit Groningen en deputearre Sietske Poepjes oer de frisistyk.
“Ik bin net bliid mei de aktuele diskusje en it spyt my ek dat it de RUG skansearret”, seit Brok. “Dat is net goed, want wy binne grutsk op de RUG.” Brok die de útspraken by it útsprekken fan de Rede fan Fryslân troch minister Bruins Slot, dy’t ek foar in part oer de opskuor gie.

Lês, sjoch en harkje fierder by Omrop FryslânLês fierder

Teleks: Minister Bruins Slot – “It Ryk is al yn petear mei RUG oer heechlearaar Frysk”

logo.ensafh

Minister Hanke Bruins Slot makket har der oprjocht soargen oer dat it Rijksuniversiteit Groningen net slagge is om funksje fan heechlearaar Frysk op itselde nivo troch te setten. Dat sei se yn har Rede fan Fryslân.
De minister freget har ôf oft it opfolgjen fan Goffe Jensma troch in universitêr dosint net yn striid is mei de ôfspraken tusken Ryk en universiteit oer it befoarderjen fan it wittenskiplik ûnderwiis fan it Frysk.

Yn petear mei universiteit

Bruins Slot ûnderstreke dat Ryk en Provinsje de universiteit beide 550.000 euro jouwe foar it befoarderjen fan it Frysk foar in perioade fan fiif jier.… Lês fierder

Teleks: Moasje foar Fryske heechlearaar yn Twadde Keamer én ekstra keamerdebat op kommendewei

logo.ensafh

It wittenskiplik ûnderwiis yn it Frysk moat wetlik ferankere wurde. Dat stiet yn de moasje dy’t de Fryske Keamerleden Habtamu de Hoop (PvdA) en Harry van der Molen (CDA) dizze wike yntsjinje by de begruttingsbehanneling fan it ministearje fan Underwiis.
D66-Twadde Keamerlid Romke de Jong seit yn in earste reaksje dat er de moasje ‘sympatyk’ fynt. “Ik bin der tige wiis mei dat dit ûnderwerp heech op de aginda stiet”, seit De Jong, dy’t sels gjin ûnderwiiswurdfierder is. “Foar it fuortbestean fan it Frysk moatte je in tal rânebetingsten goed regelje, en dêr heart de heechlearaar Frysk seker by.”

Lês en harkje fierder by Omrop FryslânLês fierder

Teleks: Provinsje stipet plan foar ‘ynterfrysk kultuerparlemint’ mei Ostfriesland en Nordfriesland

logo.ensafh

Fryslân soe besykje moatte om mear gear te wurkjen mei Ostfriesland en Nordfriesland yn Dútslân. Deputearre Sietske Poepjes hat mei de Eastfryske boargemaster Arno Ulrichs ôfpraat om as earste stap in ‘ynterfrysk kultuerparlemint’ byinoar te roppen foar politisy en bestjoerders út de trije Fryslannen.
Mear oparbeidzje leit neffens deputearre Poepjes foar de hân, want de gebieten hawwe mienskiplike woartels én fergelykbere útdagingen. It stribjen is om takom jier foar it earst in gearkomste fan sa’n ynterfrysk kultuerparlemint te organisearjen. As it wat meisit, is takom jier de earste sitting oer twa dagen.

Lês fierder by Omrop FryslânLês fierder