Aginda 28-08-20: FreMiBu foar skriuwers en dichters

logo.ensafh

De FreMiBu is in treffen op in ynformeel en sfearfol plak dat net ôfhandich gelegen is.
Grand Café Wouters oan it stasjonsplein yn Ljouwert foldocht skoan oan de kritearia.

Alle kearen in ferrassing wa’t fan de kollega’s opdaagjen komme en hoe smout of besteklik oft it petear oan tafel wurdt, mar dat wurdt it wol!

De FreMiBu is op elke lêste freed fan de moanne.

Wa’t it in kear net skikt, mar wol komme woe – gjin noed! Elke oare moanne is der wer in FreMiBu…

Ynrintiid: healwei fiven oant seis oere, elk mei fansels bliuwe oant slutingstiid fan Wouters.

Dit is in partikulier (lês: net subsidearre; lês: der hoecht gjin ferantwurding ôflein te wurden, lês: jim betelje jim eigen drankjes en bitterballen) ynisjatyf, foaral bedoeld om mei inoar te praten en te drinken en yn ‘e kunde te kommen mei de oare bodders yn de Fryske literatuer.… Lês fierder

Teleks: ‘Trochjougedicht’ is klear: 14 dichters fan RIXT wurken deroan op it Skriuwersarkje

logo.ensafh

t is deze freed de grande finale fan it trochjougedicht. Sûnt ferline wike wienen dichters fan dichterskollektyf RIXT dwaande om in gedicht te meitsjen. In wike lang sieten twatallen yn de Skriuwersarke fan Rink van der Velde by De Feanhoop om te wurkjen oan it gedicht. Dichter Cornelis van der Wal hat de earste strofe skreaun en oare dichters joegen dêr in ferfolch oan.

Lês, harkje en sjoch fierder by Omrop FryslânLês fierder

Teleks: Picture Poems, Fryske dichtkeunst yn byld en lûd

logo.ensafh

Fryske dichtkeunst yn byld en lûd. Te finen op YouTube.

‘Picture Poems maakt (Friestalige) poëzie toegankelijk voor een breder publiek. Vanuit de overtuiging dat bewegend beeld de interesse in poëzie kan vergroten, hebben we verschillende (jonge) filmmakers gevraagd een gedicht te verfilmen. Zo wordt poëzie nieuw leven ingeblazen. Met respect voor het oorspronkelijke gedicht.’… Lês fierder

Teleks: Letterenfonds keert vierjarige subsidies literaire festivals en literair-educatieve organisaties uit

logo.ensafh

Over de aanvragen van de volgende literaire festivals en literair-educatieve organisaties is een positief besluit genomen: Poetry International (€ 245.000), Wintertuin (€ 245.000), Writers Unlimited (€ 190.000), Crossing Border (€ 180.000), Explore the North (€ 150.000), Noordwoord (€ 120.000), Passionate Bulkboek (€ 270.000), School der Poëzie (€ 120.000) en het Poëziepaleis (€ 100.000).

Lês fierder by De Leesclub van AllesLês fierder

Teleks: Ried fan Europa seit it wer: der moat mear Fryske les komme

logo.ensafh

De skoallen yn Fryslân lûke fierstente min tiid út foar it Frysk. Faak is dat mar 45 minuten wyks. Dêrmei foldocht Nederlân net oan de ynternasjonale ferplichtings op it mêd fan de soarch foar minderheidstalen. Dat sizze de ynternasjonale saakkundigen dy’t út namme fan de Ried fan Europa it Fryske taalbelied besjoen hawwe.

Lês fierder by It NijsLês fierder