Jouke Hylkema

Tine is fuort

logo.ensafh

(parody by filmke
fan Marc Kooij)


Do witst niks mear

Nee ik wit neat mear

Hawwe jimme rúzje hân?

Ja, se is fuort!

Hoesa fuort?

Ut de hûs wei rûn!

Samar?

Ja, se is fuort!

En no witst neat mear?

Se is fuort!

Wêr is se no?

By Teake!

By Teake?

Ja by Teake!

Dochs net by..?

Nee dat net!

Bist lilk?

Ja!

Op dysels?

Ja!

Wolst in tút?

Ja!… Lês fierder