Elmar Kuiper

petear ûnder de stjerren

logo.ensafh

ik krige inkeld ris in oanknopingspunt
benammen by de earste rigel
dan komt de hiele wrâld jin yn ’e mjitte
mar ik kin der net safolle mei
as it der op oan komt is de kime tichtby
it perspektyf hieltyd wer oars
ik kin der neat mei
nee it slagget my net

ik kaam wol oandwaanlike bylden tsjin
sa as in stien dy’t praat
in byljende hûn op in geitewollen sokkel
in man fan rubber mei ekstereagen
mar troch de bank nommen hat er
fierste min selskrityk ik bedoel
de skriuwer mei syn útwrydske
gewichtich lykjende mar bûten de
stokken springende moderniteiten
it stelt gjin kloat foar

ik besykje ferbannen te lizzen
mar moat dat eins net dwaan
we libje no yn in tiid
dat orizjinaliteit hast in twang is
fernijing is dêrby de eask
der binne ek skriuwers dy’t wol
in konkrete boadskip oerbringe
ek ik wol úthâlde dat fersen
benammen ornearre binne
om te kommunisearjen

sa’t ik al sei
ik kin der net safolle mei
dizze wrâld is feitliks sa lyts
as in stip op in ingeltsje
de skriuwer wol ynteressant wêze
ja kuiper ik ha it oer dy
ik krige inkeld ris in oanknopingspunt
benammen by de earste rigel… Lês fierder

Elmar Kuiper

myn systeem

logo.ensafh

in swalker yn ljouwert

by it stasjon woe jild
fan my ha om’t er
my noch koe fan frjentsjer

myn systeem
myn systeem wie net gek

dy swalker hoegde
gjin mars út ’e automaat
hy woe yn de terp oernachtsje

ik koe net wachtsje
en hie fansels gjin sint

dy swalker seach my twa tellen oan
mei de eagen fan saturnus en rûn
doe fierder as michael jacksons moonwalk

hy woe fansels skoare

myn systeem
myn systeem hie honger as in hynder… Lês fierder

Elmar Kuiper

Linich

logo.ensafh

in frou makket har drok oer neat

it is in hiele keunst om jin
drok te meitsjen oer neat

de dei hat ommers altyd de blaai út ’e bek

in man tinkt:

as ik plan-út gnize wol moat
ik de bliere stofkes aktivearje
in ein fytse foar de moraal

grut nijs

dy man wol himsels mei de kombinaasjetange yn ’e earm knipe
dy frou wol harsels mei de wetterpomptange yn it wang knipe

wêrom

wolle dy man en frou de wrâld
begripe dêr’t de heksebile gûlt? … Lês fierder

Elmar Kuiper

Realm of chaos

logo.ensafh

Karl
de moshpit is in gierensirkel
wat wolst no
as skiere muontsenskaad
oer de harsens
en desibel útbonket

hollebatsers binne ek mar
minsken
ek al balte se as kij
en kuierje se net
op in ferlerne sneintemiddei
ha se winliken
de jui yn

it binne domdryste
bollen en naive keallen Karl
dy’t nuver snuve en skite

lit mar sitte
do hast dyn mikrofoan
dyn swit rûkt nei farske
kuil in oerlûd sil út dy
moartsje.

Foar Karl Willets, sjonger fan de Ingelske deathmetal band Bolt Thrower. Harren cultalbum ‘Realm of Chaos’ kaam yn 1989 út.
 


 

Abe de Vries, Wy, te leedomsizzen
Edwin de Groot, It wytget see
Meindert Bylsma, Pake
Tsjisse Hettema, De Slachte meandert….Lês fierder

Elmar Kuiper

afterparty

logo.ensafh

ferlit dyn plak
draach de nacht oer
oan in iere fûgel

lis de klean
dimmen
op in protsje

sis aai poes
streakje
de stiknaden
sêft

ferjit net
wat útstrieling
docht

lekker koese broek
lekker sliepe trui… Lês fierder

Elmar Kuiper

wy geane fansels kapot

logo.ensafh

ik kin it libben der ôfswitte
ûnnoazel dwaan is gjin keunst

as in lilke ome willem
sit ik fêst

ik bin net dreech
hjoed meisto my leaf ha

myn hannen gûchelje hurde
huffen út ’e knúst fan it wurd

joepie de poepie komt
sa ynfantyl oer fynst net?

ik draach in lilke pet
soer sjen kinne ús lûden net

hymje mar

hjoed meisto my leaf ha
dreech is it net

wy geane fansels kapot… Lês fierder

Elmar Kuiper

Elmar Kuiper oerset

logo.ensafh

Op woansdei 12 maart reizgje Elmar Kuiper en Tsead Bruinja nei Skotlân ôf om foar te dragen op stAnza, in ynternasjonaal poëzijfestival dat holden wurdt yn it histoaryske universiteitsstedsje St. Andrews. Dêr sil ek de lytse bondel ‘Ferzjes – Weys o Daein: Migration o wirds / Migraasje fan wurden’ presintearre wurde, in inisjatyf fan de Skotse dichter Eleanor Livingstone, tegearre mei Bruinja en Kuiper. Ferskate Skotse dichters hawwe oersettings makke fan de Fryske fersen fan Tsead Bruinja, Anne Feddema, Elmar Kuiper, Albertina Soepboer, Abe de Vries en Cornelis van der Wal.

De bondel sil (foarearst) net yn Nederlân to keap wêze, dêrom hjir op Farsk in fragmint: twa oersettings fan Elmar Kuiper syn fers ‘Bylden’, yn it Skotsk en it Shetlânsk (in Noarske fariant fan it Skotsk).… Lês fierder