Janneke Spoelstra

Besite fan Malta

logo.ensafh

De ôfrûne dagen wie de Malteeske dichteres Rita Saliba yn Fryslân foar it projekt Poetic Potatoes, in projekt organisearre troch de Bildtse Aardappelweken yn it ramt fan Kulturele Haadstêd 2018. Se waard beselskippe troch Leanne Ellul, fan it Malteeske literêre tydskrift Inizjamed, en immen fan Valletta 2018, de stêd dy’t tagelyk mei Ljouwert Kulturele Haadstêd wêze sil yn 2018.
Ik haw Rita yn jannewaris troffen op Malta, doe’t ik dêr mei Hein Jaap Hilarides wie yn it ramt fan itselde projekt. It wie bysûnder aardich om inoar no yn Fryslân wer te sjen. Woansdeis beseagen se de sit fan ’e KH2018-organisaasje, de Blokhúspoarte.… Lês fierder

Janneke Spoelstra, Edith Lomovasky-Goel, Susan Massotty, Renée van Weringh

Dialooch mei Edith Lomovasky-Goel

logo.ensafh

Sjoch ek de Oprop poëtyske dialooch mei Fryske dichters.

 

Janneke Spoelstra

Dique

Donde inesperadamente encuentro la entrada,
las botas de los niños tajean arroyuelos en la tierra
desgarran lo que se había encenagado
los rastros tienen que revelarse

Desde que llamé a los patios mi base
me nutrí de los frutos de la huerta,
la recompensa de manos tiernas
bebió de las astillas, y las cestas fueron mi trono

una vez un hombre viejo entró en la zanja
del que habíamos sido tan prevenidos
que nunca saldríamos
cómo podía no saberlo él

cuando yo aún habitaba
en medio de las zanahorias bravías,
una rana saltando detrás de las demás,
me pusieron encima de un furgón,
balanceándome por los canales, me llevaron a casa antes de la tormenta

Tenía una prima asmática de Zwolle
que raramente llegaba
y llevaban solo al ganado
al dique en la carretera, a nuevos pastos

Oersetting: Edith Lomovasky-Goel

*

Janneke Spoelstra

Dam

Where I unexpected find entry
children’s boots hack runnels in the ground
tear open what had silted up
traces need to be revealed

from when I called the yards home base
was nourished by the orchards’ fruit
the soft hands’ bounty
drank from shards, and baskets were my throne

one time an old man walked into the ditch
which we had been so warned about
you’ll never get out!… Lês fierder

Janneke Spoelstra

Tetman 100 jier

logo.ensafh

Tajûn, Bitgum Merke oantinkens spilen net swak by, doe’t ik de kaarten bestelde foar de foarstelling 100 jier Tetman. In moaie gelegenheid om nochris yn Zalencentrum Groot Terhorne yn Bitgummûne te sjen. Mar it wie ek om dat iene ferske wer ris te hearren, dat my de earste kear dat ik it hearde, as njoggentjinjierrige, djip yn it moed taaste: ‘Dan komt de maityd’. It wie yn 1981, yn it krekt iepene doarpshûs fan Hijum. Hoewol’t ik it neitiid wol faker heard ha en de glâns noait mear sa west hat as dy earste kear, soe ik it no hearre kinne op it plak dêr’t it foar it earst foar publyk songen is.… Lês fierder

Miodrag Kojadinović, Janneke Spoelstra

Doe’t Tim dûnse, desennia lyn

logo.ensafh

Der wie dy allinne-ûnderbroek-en-frij-drinken jûn yn it skurve (mar teminsten âlde, en dat jout it in grut foardiel boppe it út lilke nijichheden besteande kontinint fan Noard-Amearika) Lux Theater. Och, ja! tocht ik, dêr soe ik in lekkere slaafjonge (18+, fansels) foar de nacht krije kinne. It soe moai wêze om him de broek fan ’e kont te lûken en him te betaasten op it earste balkon. It soe sa opwinend wêze! (en, ik wol jim noch mar even derop wize, der is gjin fentilaasje yn it gebou) Ik wie sels ree om frijwillich as útsmiter te fungearjen (no, dat is nochris in psychologysk machtsspul).… Lês fierder

Janneke Spoelstra

Ynhâld + Redaksjoneel ensafh 6 2014

logo.ensafh

Redaksjoneel

Dit sil it earste nûmer fan ensafh wêze dêr’t Piter Boersma neat oan ta dien hat, al stiet der âld en nij wurk fan him yn, is er op alle ôfbyldingen werom te finen en geane alle stikken oer him en/of syn wurk. Hy wist sels in tiidlang neat fan dit nûmer.

Lês hjir fierder (pdf)

Losse eksimplaren binne te keap by de Afûk-winkel yn Ljouwert, en te bestellen fia abonnementen@kok.nl. Foar €5,95 + € 1,95 ferstjoerkosten wurdt it nûmer dan by jo thús besoarge. … Lês fierder

Janneke Spoelstra

Redaksjoneel en Ynhâld fan ensafh nû. 4, 2014, it Rely Jorritsma-nûmer

logo.ensafh

Redaksjoneel

Sûnt 1954 skriuwt de stichting Rely Jorritsma Founs alle jierren in literêre priisfraach út mei as doel de Fryske literatuer te befoarderjen.
Sûnt 2004 wurdt nêst de gewoane priisfraach ek de Rely-Juniorpriisfraach foar jongeren fan 12 – 18 jier útskreaun.
Yn dit nûmer fan Ensafh stiet it bekroande wurk fan 2014. Sa as wenst binne ek de sjueryrapporten opnommen.
It bestjoer fan de stichting, besteande út it Kolleezje fan Boargemaster en Wethâlders fan de gemeente Littenseradiel, hat de útjefte finansjeel mooglik makke.

Sjoch hjir foar it folsleine berjocht (pdf)

 … Lês fierder

Janneke Spoelstra

Redaksjoneel en ynhâld ensafh 3, 2014

logo.ensafh

Redaksjoneel

Guon hiene der earder west, mei of by oaren, koartby of jierren lyn. Guon wiene der foar it earst. De foardoar siet op ’t slot, mar we koene achterom. Of wie dat krekt de foarkant? It útsicht wie dêr rom. In wytfisk sloech mei de sturt op it wetter, toarnders flitsten tusken ielstikels troch. Der wiene steapelwolken, der wiene fleantúchstreken. In hoanskrobber mei flarderige wjokken sweefde oer de greiden. Guon kamen letter, guon kamen net. Der wie sinne en der wie skaad. Der wie praat en laitsjen. Yn ’e fierte skoden boatsjes foarby. Der wie in deade beam en iten en drinken.… Lês fierder