Aginda 07-09-17: Voices from Heligoland: literary representations of the North Sea, Eliane Ewart

logo.ensafh

Elaine Ewart is a practicing poet of place, having held the office of Fenland Poet Laureate in 2012. In collaboration with another local poet, she set up a thriving spoken word and poetry collective, Fen Speak. Elaine continues to organize and lead live literature readings, workshops and other events in East Cambridgeshire, supported by grants from organisations including Arts Council England and the Ouse Washes Landscape Partnership.

Lês fierder by de Fryske Akademy. Dêr kinne jo jo ek oanmelde

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Aginda 28-07-17: FreMiBu foar skriuwers en dichters

logo.ensafh

De FreMiBu is in treffen op in ynformeel en sfearfol plak dat net ôfhandich gelegen is.
Grand Café Wouters oan it stasjonsplein yn Ljouwert foldocht skoan oan de kritearia.

Alle kearen in ferrassing wa’t fan de kollega’s opdaagjen komme en hoe smout of besteklik oft it petear oan tafel wurdt, mar dat wurdt it wol!

De FreMiBu is op elke lêste freed fan de moanne.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Aginda: 10-09-17: Dichter op de Deel

logo.ensafh

Dichter op de Deel, in middei fol poëzij & muzyk

Op snein 10 septimber is der yn Eksmoarre om 14.00 oere in program mei dichters en muzikanten ûnder de bynten fan in Fryske stjelppleats.

Mei: Tonnus Oosterhof, Tjitske Jansen, Rodaan Al Galidi, Aggie van der Meer, Tsead Bruinja, Charlotte van den Broeck, Arjan Hut, Obe Alkema en Dien L. de Boer. Mei oersettings Nederlânsk-Frysk en oarsom. De muzyk komt fan Remolino en der is byldzjende keunst fan Yvonne Willems.

Dichter op de Deel

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Aginda 12-07-17: Simmerkuier mei poëzij yn Mantgum

logo.ensafh

 

Wolsto dy ris ferrasse litte en in moaie simmerjûn-kuier troch Mantgum meitsje, mei gedichten as in boeket blommen? Op woansdeitejûn 12 july besjonge njoggen dichters út Mantgum en fier dêr bûten, Mantgum; har huzen, de beammen, de histoarje en de fûgels. Op dizze ‘Moanne Live’ foardrachten fan: Wytske Wassenaar, Geartsje Bouma, Robyn Steensma, Pieteke de Boer, Ruerdtsje Kuperus, Anna Christien Piebenga, Henk Nijp, Tsjitske van der Meer en Ciska Noordmans.

Wy sjogge dy graach no woansdei 12 july om 19.30 oere op de Seerp van Galemawei 29, 9022 AC Mantgum. De tagong is fergees. Opjefte by Sito Wijngaarden fia: s.wijngaarden@afuk.nl.… Lês fierder

Aginda 21-06-17: Midzomeravond mei û.o. Hein Jaap Hilarides

logo.ensafh

Boekhandel van der Velde te Leeuwarden organiseert in samenwerking met presentator Melvin van Eldik een midzomeravond met prachtige woorden en heerlijk luistermuziek in de Slauerhofftuin achter de winkel.

Onlangs verscheen van schrijver Hein Jaap Hilarides zijn nieuwe roman De trekker fan Troje. Het boek draait om de vraag: wat is de kleine burger in het grote Europa? De hoofdpersoon, Friso Wassenaar, worstelt met zijn (Friese) identiteit in de postmoderne wereld. Identiteit, ‘de Fryske saak’, liefde en wraak zijn de thema’s in deze roman die leest als een thriller. Hilarides leest een scene voor uit het boek die zich afspeelt in een café in Amsterdam waar Slauerhoff ooit te gast was.… Lês fierder

Aginda 24-06-17: Midsimmerjûn en Boek Presintaasje yn Wytgaard

logo.ensafh

Sneon 24 juny 2017
Tjissemastate Wytgaard

Programma
– Poëzy troch de Flaamske dichteres Delphine Lecompte.
– Presintaasje Marije Roorda fan har debút-dichtbondel In
spantou om’e tiid.
– De muzyk komt fan Wiebe Kaspers en band.

Sneon 24 juny 2017 ynrin 20.30 oere, oanfang 21.00 oere Tjissema State, Fopma’s Reed, Wytgaard.

Graach oanmelde foar 20 juny fia gerbenrypma@home.nl Tagong oan de kassa: €.10,00

Klik hjir foar de utnûging Midsimmerjûn.
Klik hjir foar de meiwurkers Gerben Rypma Midsimmerjûn.

Boarne: Gerben Rypmastifting

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Aginda 30-06-17: FreMiBu foar skriuwers en dichters

logo.ensafh

 

Fremibu is dit kear yn Tresoar, net yn Wouters, fanwege it gearfallen mei de útrikking fan de D.A. Tammingapriis op itselde tiidstip.

De FreMiBu is in treffen op in ynformeel en sfearfol plak dat net ôfhandich gelegen is.
Grand Café Wouters oan it stasjonsplein yn Ljouwert foldocht skoan oan de kritearia.

Alle kearen in ferrassing wa’t fan de kollega’s opdaagjen komme en hoe smout of besteklik oft it petear oan tafel wurdt, mar dat wurdt it wol!

De FreMiBu is op elke lêste freed fan de moanne.

Wa’t it in kear net skikt, mar wol komme woe – gjin noed!… Lês fierder

Aginda 30-06-17: “Tour de Frise” mei Bert Wagendorp yn Grins

logo.ensafh

“Tour de Frise” mei Bert Wagendorp yn Grins

Op freedtejûn 30 juny, de deis foardat de Tour de France begjint, organisearret Utjouwerij Regaad de Tour de Frise, in sportliterêre jûn yn Grins. Oan it program wurkje mei: Bert Wagendorp, Joop Atsma, Jaap Krol, Edwin de Groot, Geart Tigchelaar, Martsje de Jong en de eardere Fryske fytsprof Eddy Schurer. De jûn wurdt folle mei anekdoaten, kollums, gedichten, ynterviews, filmbylden, en in sportmuzykkwis. Boppedat wurdt de Fryske oersetting presintearre fan de bestseller Ventoux, fan Bert Wagendorp, oerset troch Martsje de Jong. Nei ôfrin fan it programma sille Bert Wagendorp en Martsje de Jong ek sinjearje.… Lês fierder

Aginda 10-06-17: Literêre rûte Feanwâlden

logo.ensafh

 

 Literêre rûte Feanwâlden

Op sneontemiddei 10 juny 2017 hâldt literêr tydskrift ensafh in literêre rûnlieding troch Feanwâlden en omkriten. Wy starte om 14.00 oere, op ’e fyts, by it stasjon. De gids is Jelma Knol, ynwenner fan Feanwâlden en redakteur fan ensafh. De tocht duorret sa’n oardel oere.

Jo gids op 10 juny

Feanwâlden is in echt skriuwersdoarp. Wy geane fansels by in pear plakken lâns dy’t in rol spylje yn it wurk fan Theun de Vries, mar benammen al dy oare Fryske skriuwers, dy’t hjir wenne hawwe of wenje, komme no ris oan bar, fansels mei harren wurk: Durk van der Ploeg, Lipkje Post-Beuckens (Ypk fan der Fear), Douwe Kootstra, Bertus Klazinga, folksdichter Tsjipke Postma en oaren.… Lês fierder