Aginda 12-09-19: Sympoasium Geert Aeilco Wumkes

logo.ensafh

Utnûging sympoasium Geert Aeilco Wumkes

Graach noeget Tresoar jo út foar in sympoasium ta eare fan Geert Aeilco Wumkes (4 septimber 1869 – 7 maaie 1954). Wy steane stil by de 150e bertedei en de 65e stjerdei fan in man dy’t yn de earste helte fan de 20e iuw ien fan de dragers wie fan Fryske taal en kultuer. In fassinearjend man dy’t allegearre funksjes en aktiviteiten op syn namme skreau en ek no noch in boarne fan ynspiraasje foar ús is. Fan 1924-1949 wie er bibliotekaris fan de Provinsjale Biblioteek fan Fryslân, ien fan de foargongers fan Tresoar.

Yn trije lêzingen geane de folgjende sprekkers yn op dizze alsidige bodder:

Jelle Krol, ‘Wat beweegde Wumkes: Tusken Friezendom en Kristendom’
Bert Looper, ‘Hie Wumkes hier?… Lês fierder

Aginda 26-08-19: Presintaasje 45e Fryske Bûsboekje by klokkemakker Tjitte Talsma

logo.ensafh

Utnûging presintaasje 45e Fryske Bûsboekje by klokkemakker Tjitte Talsma.

“Ik libje wol twa libbens, en kom dus tiid tekoart” (J.D. de Jong, 1977)

Utnûging presintaasje 45e Fryske Bûsboekje, tema: TIID

Plak: klokkemakker Tjitte Talsma, Rhaladyk 17, Aldtsjerk
Moandei 26 Augustus 2019, fan 17-19 oere

It nije Fryske Bûsboekje (edysje 2020) is klear! Dit jier is it tema: “tiid”. In moai tema foar in boekje dat jo it hiele jier troch yn de bûse hawwe. In feilich plak yn dizze digitale tiden en mei ynternet dat net mear sa feilich is.
Direkte oanlieding foar it tema is de aktuele diskusje oer simmer- en wintertiid dy’t it kommende jier grif trochgiet.… Lês fierder

Aginda 30-08-19: FreMiBu foar skriuwers en dichters

logo.ensafh

De FreMiBu is in treffen op in ynformeel en sfearfol plak dat net ôfhandich gelegen is.
Grand Café Wouters oan it stasjonsplein yn Ljouwert foldocht skoan oan de kritearia.

Alle kearen in ferrassing wa’t fan de kollega’s opdaagjen komme en hoe smout of besteklik oft it petear oan tafel wurdt, mar dat wurdt it wol!

De FreMiBu is op elke lêste freed fan de moanne.

Wa’t it in kear net skikt, mar wol komme woe – gjin noed! Elke oare moanne is der wer in FreMiBu…

Ynrintiid: healwei fiven oant seis oere, elk mei fansels bliuwe oant slutingstiid fan Wouters.

Dit is in partikulier (lês: net subsidearre; lês: der hoecht gjin ferantwurding ôflein te wurden, lês: jim betelje jim eigen drankjes en bitterballen) ynisjatyf, foaral bedoeld om mei inoar te praten en te drinken en yn ‘e kunde te kommen mei de oare bodders yn de Fryske literatuer.… Lês fierder

Aginda 03-08-2019: Theun de Vries-kuier om Feanwâlden hinne

logo.ensafh

Opnieuw de jaarlijkse Theun de Vries-kuier onder leiding van rasverteller Douwe Kootstra. De wandeling begint met een kop thee of koffie. De meesterverteller voert iedereen die belangstelling heeft langs de idyllische plekjes, die er nog steeds rondom Feanwâlden/Veenwouden zijn. Over die plekjes heeft de in Feanwâlden geboren auteur Theun de Vries met verve geschreven.

Mear ynformaasje by de SchierstinsLês fierder

Aginda 26-07-19: FreMiBu foar skriuwers en dichters

logo.ensafh

De FreMiBu is in treffen op in ynformeel en sfearfol plak dat net ôfhandich gelegen is.
Grand Café Wouters oan it stasjonsplein yn Ljouwert foldocht skoan oan de kritearia.

Alle kearen in ferrassing wa’t fan de kollega’s opdaagjen komme en hoe smout of besteklik oft it petear oan tafel wurdt, mar dat wurdt it wol!

De FreMiBu is op elke lêste freed fan de moanne.

Wa’t it in kear net skikt, mar wol komme woe – gjin noed! Elke oare moanne is der wer in FreMiBu…

Ynrintiid: healwei fiven oant seis oere, elk mei fansels bliuwe oant slutingstiid fan Wouters.

Dit is in partikulier (lês: net subsidearre; lês: der hoecht gjin ferantwurding ôflein te wurden, lês: jim betelje jim eigen drankjes en bitterballen) ynisjatyf, foaral bedoeld om mei inoar te praten en te drinken en yn ‘e kunde te kommen mei de oare bodders yn de Fryske literatuer.… Lês fierder

Aginda 06-07-19: Tsjerkepaad Koarnwerd, lêzing oer Obe Postma

logo.ensafh

Tekst Obe Postma Selskip:

Deze zomer doet de kerk in Cornwerd mee aan Tsjerkepaad 2019 op de zaterdagmiddagen 6 juli, 31 augustus en 14 september. Dit in aansluiting met de kerken in het nabijgelegen Schraard en Wons. De kerken zijn open van 13.30 – 17.00 uur.

Zie website http://www.tsjerkepaad.nl/CMSH4D/index.php?pages_id=1&t=home

Speciale activiteit is op zatermiddag 6 juli waarbij om 14:00 uur door Prof. Philippus Breuker een Obe Postma lezing gehouden wordt.

Obe Postma (1868-1963) is geboren in Cornwerd en ligt begraven op het kerkhof naast de kerk.… Lês fierder

Aginda 21-06-2019: Utrikking D.A. Tamminga Priis 2019 oan Baukje Zijlstra

logo.ensafh

Graach sjogge wy jo kommen op freedtemiddei 21 juny, om 15.30 oere by Tresoar, Gysbert Japicxseal, Bûterhoeke 1, Ljouwert wannear’t de D.A. Tamminga Priis foar de tredde kear útrikt wurde sil, diskear foar it bêste Fryske proazadebút sûnt 2014.

Baukje Zijlstra krijt de priis foar har debútroman De koma-korrektor.

Lês fierder by Baukje ZijlstraLês fierder

Aginda 30-06-19: Dûbelpresintaasje dichtbondels Gerrit de Vries en Syds Wiersma

logo.ensafh

Sneintemiddei 30 juny presintearje wy – Gerrit de Vries en Syds Wiersma – ús nije dichtbondels. Dat fynt plak yn ytkafee De Basuin, Nije Hollannerdyk 1, Ljouwert. Jim binne fan herte wolkom!

It is in dûbelpresintaasje en dy is ekstra bysûnder omdat it Gerrit syn debútbondel is. De beide bondels wurde útjûn troch útjouwerij Hispel. Bygeand de oankundiging.

Wy hawwe in pear dichters fan tefoaren frege om koart op te treden: Yva Hokwerda (RIXT-dichter fan de moanne juny), Elmar Kuiper, Piter Boersma, Conny Veenings en Cornelis van der Wal.

Omdat wy der in poëzy feestje fan meitsje wolle, dogge wy ek in Iepen Poadium.… Lês fierder

Aginda 28-06-19: FreMiBu foar skriuwers en dichters

logo.ensafh

De FreMiBu is in treffen op in ynformeel en sfearfol plak dat net ôfhandich gelegen is.
Grand Café Wouters oan it stasjonsplein yn Ljouwert foldocht skoan oan de kritearia.

Alle kearen in ferrassing wa’t fan de kollega’s opdaagjen komme en hoe smout of besteklik oft it petear oan tafel wurdt, mar dat wurdt it wol!

De FreMiBu is op elke lêste freed fan de moanne.

Wa’t it in kear net skikt, mar wol komme woe – gjin noed! Elke oare moanne is der wer in FreMiBu…

Ynrintiid: healwei fiven oant seis oere, elk mei fansels bliuwe oant slutingstiid fan Wouters.

Dit is in partikulier (lês: net subsidearre; lês: der hoecht gjin ferantwurding ôflein te wurden, lês: jim betelje jim eigen drankjes en bitterballen) ynisjatyf, foaral bedoeld om mei inoar te praten en te drinken en yn ‘e kunde te kommen mei de oare bodders yn de Fryske literatuer.… Lês fierder