Aginda 31-08-18: Fremibu foar skriuwers en dichters

logo.ensafh

De FreMiBu is in treffen op in ynformeel en sfearfol plak dat net ôfhandich gelegen is.
Grand Café Wouters oan it stasjonsplein yn Ljouwert foldocht skoan oan de kritearia.

Alle kearen in ferrassing wa’t fan de kollega’s opdaagjen komme en hoe smout of besteklik oft it petear oan tafel wurdt, mar dat wurdt it wol!

De FreMiBu is op elke lêste freed fan de moanne.

Wa’t it in kear net skikt, mar wol komme woe – gjin noed! Elke oare moanne is der wer in FreMiBu…

Ynrintiid: healwei fiven oant seis oere, elk mei fansels bliuwe oant slutingstiid fan Wouters.

Dit is in partikulier (lês: net subsidearre; lês: der hoecht gjin ferantwurding ôflein te wurden, lês: jim betelje jim eigen drankjes en bitterballen) ynisjatyf, foaral bedoeld om mei inoar te praten en te drinken en yn ‘e kunde te kommen mei de oare bodders yn de Fryske literatuer.… Lês fierder

Aginda 07-09-18: presintaasje biografy Anders Minnes Wybenga

logo.ensafh

Freed 7 septimber wurdt yn sealesintrum Nij Sion yn Nijewier de biografy fan de Fryske skriuwer, dichter en taalstrider Anders Minnes Wybenga presintearre:

Yn eigen taal
gearstald troch histoarikus Jan Minno Rozendal
Wybenga wie gernier yn ՚e omkriten fan Wetsens. Njonken it wurk op syn bedriuwke hat er in soad foar de Fryske saak út ՚e wei set.
Syn bydragen yn It Heitelân, De Tsjerne, De Stim fan Fryslân, It Griff. Frysk Tydskrift, De Dockumer Courant, it Friesch Dagblad en Yn ús eigen taal, it ledeblêd fan it Kristlik Frysk Selskip, binne net te tellen. Wybenga wie de earste Fryske dichter dy՚t it oandoarst en set alle 150 psalmen yn it Frysk oer (útjefte yn 1923).… Lês fierder

Aginda 02-09-18: Bûter yn ’e Brij Festival 2018

logo.ensafh

It is dit jier njoggentich jier lyn dat Tony Feitsma yn Brantgum berne waard. Om dat te betinken wurdt dêr op snein 2 septimber it Bûter yn ’e Brij Festival 2018 holden. It tema fan dat festival is Mienskip: doarp en identiteit, dat oanslút by it wurk fan it Feitsmafûns én by it Iepen Mienskip-tema fan LF2018.

Sjoch foar mear ynformaasje by It Nijs

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Aginda 05-08-18: Optreden Kristina Kočan mei de band Xera-Raíz

logo.ensafh

Kristina Kočan, de Sloveenske dichteres dy’t foar Oare Wurden te gast is yn Fryslân, sil snein 5 augustus foardrage yn it Talepaviljoen MeM. Se sil optrede mei de band Xera-Raíz út Asturië (Noard-Spanje), op de earste middei fan de Asturyske wike yn it Lân fan Taal. Xera-Raíz makket in oansteklike en hiel orizjinele miks fan tradisjonele folksmuzyk en rock yn de Asturyske taal.

Lês fierder by Oare Wurden

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Aginda 9 en 11-08-18: Diversity Festival 2018 “Terp of Tales”

logo.ensafh

It Diversity Festival is it simmerske kultuerevenemint fan Youth of European Nationalities en yn 2018 is it Frysk Ynternasjonaal Kontakt de organisator en komt it festival nei Fryslân ta. Yn in wike tiid komme jongerein fan Europeeske minderheden byinoar om kulturele workshops te folgjen en sa in grutte einsjo op te setten fol (folks)ferhalen fan minderheden.

Klik hjir foar mear ynformaasje (pdf)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Aginda 27-07-18: Fremibu foar skriuwers en dichters

logo.ensafh

De FreMiBu is in treffen op in ynformeel en sfearfol plak dat net ôfhandich gelegen is.
Grand Café Wouters oan it stasjonsplein yn Ljouwert foldocht skoan oan de kritearia.

Alle kearen in ferrassing wa’t fan de kollega’s opdaagjen komme en hoe smout of besteklik oft it petear oan tafel wurdt, mar dat wurdt it wol!

De FreMiBu is op elke lêste freed fan de moanne.

Wa’t it in kear net skikt, mar wol komme woe – gjin noed! Elke oare moanne is der wer in FreMiBu…

Ynrintiid: healwei fiven oant seis oere, elk mei fansels bliuwe oant slutingstiid fan Wouters.

Dit is in partikulier (lês: net subsidearre; lês: der hoecht gjin ferantwurding ôflein te wurden, lês: jim betelje jim eigen drankjes en bitterballen) ynisjatyf, foaral bedoeld om mei inoar te praten en te drinken en yn ‘e kunde te kommen mei de oare bodders yn de Fryske literatuer.… Lês fierder

Aginda 15-07-18: Anne Feddema op Poezijmiddei Sint Anne

logo.ensafh

Anne Feddema zal een selectie gedichten voordragen, uit zijn tot nu toe verschenen bundels.Hij doet dit in het Fries en het Nederlands.De stichting Bildtse aardappelweken heeft hem dit gevraagd In het kader van het culturele hoofstad project Vruchtbare grond.
In het verleden trad Feddema onder meer op Poetry International in Rotterdam op.
Hij staat bekend als rasperformer.

In 2009 won hij de Gysbert Japicxpriis, de hoogste Friese literaire onderscheiding,
voor zijn bundel Reidhintsje op’e Styx.

Schilderijen van Anne zijn te zien in de aardappelschuur van Mts Schuiling, Oudebildtdijk 287.

de tickets zijn gratis

Wanneer

zondag 15 juli 201813.00 – 14.00 uur
15.00 – 16.00 uur

Oudebildtdijk 487
9076 GP St.… Lês fierder

Aginda 01-07-18: Dichtersfestival ‘In Ons Element’

logo.ensafh

Sneek – De dichters Anske Smit en Marten Visser uit Sneek doen mee aan het dichtersfestival ‘In Ons Element’ dat op zondag 1 juli wordt gehouden in vier mienskippen van Súdwest-Fryslân.

Cultuurwethouder Stella van Gent (Súdwest-Fryslân) opent aanstaande zondagochtend om 10.00 uur ‘In Ons Element’ in de Nicolaaskerk van Wieuwerd. Publiek is van harte welkom. De entrée is vrij, zoals ook op de andere locaties.

De landelijk bekende dichteres Tjitske Jansen opent om 12.00 uur ‘In Ons Element’ rondom de bouwboerderij van de familie Sinnema aan de Allengaweg 1 bij Arum. Aarde is hier het bindend element voor de dichters en dat verwijst naar stoffelijkheid en standvastigheid.… Lês fierder