Aginda 14-12-18 o/m 02-02-19: Marboei-eksposysje yn Obe

logo.ensafh

Fan 14 desimber 2018 o/m 2 febrewaris 2019 organisearret Lân fan Taal yn gearwurking mei kultureel tydskrift De Moanne en BWH-ontwerpers in Marboei-eksposysje yn Obe.

Poëtyske ankerplakken op it Fryske wetter.
In Marboei is in ankere boei op it wetter dêr’t boatsjes frij oanlizze kinne. Yn totaal skreaunen trettjin dichters út Nederlân en Flaanderen in gedicht op it Fryske wettter, keppele oan ien fan de Fryske Marboeien. De gedichten fan Ellen Deckwitz, Eeltsje Hetinga, Arjan Hut, Maarten Inghels, Elske Kampen, Jaap Krol, Elmar Kuiper, Erik Lindner, Joost Oomen, Jacobus Smink, Saskia Stehouwer, Marjoleine de Vos en Syds Wiersma wurde eksposearre yn harren oarspronklike taal en yn in Ingelske oersetting.… Lês fierder

Aginda 30-11-18: FreMiBu foar skriuwers en dichters

logo.ensafh

De FreMiBu is in treffen op in ynformeel en sfearfol plak dat net ôfhandich gelegen is.
Grand Café Wouters oan it stasjonsplein yn Ljouwert foldocht skoan oan de kritearia.

Alle kearen in ferrassing wa’t fan de kollega’s opdaagjen komme en hoe smout of besteklik oft it petear oan tafel wurdt, mar dat wurdt it wol!

De FreMiBu is op elke lêste freed fan de moanne.

Wa’t it in kear net skikt, mar wol komme woe – gjin noed! Elke oare moanne is der wer in FreMiBu…

Ynrintiid: healwei fiven oant seis oere, elk mei fansels bliuwe oant slutingstiid fan Wouters.

Dit is in partikulier (lês: net subsidearre; lês: der hoecht gjin ferantwurding ôflein te wurden, lês: jim betelje jim eigen drankjes en bitterballen) ynisjatyf, foaral bedoeld om mei inoar te praten en te drinken en yn ‘e kunde te kommen mei de oare bodders yn de Fryske literatuer.… Lês fierder

Aginda 29-11-18: Fryske literatuer yn it fuortset ûnderwiis

logo.ensafh

29-11-2018 19:45-21:45

​Kom yn ‘e kunde mei de Fryske literatuer op in leechdrompelige wize. Untdek werom as Fryske skriuwsters minder faak yn ‘e prizen falle, wat de rol en it belang is fan fisuele poëzy en watst dwaan kinst om Fryske literatuer oantreklik te presintearjen by learlingen fan it fuortset ûnderwiis. De trije lêzings wurde yn ‘t Frysk jûn. Tanksij stipe fan in Nederlânsktalige Powerpointpresintaasje binne de lêzings ek goed nei te kommen foar tahearders dy’t it Frysk minder goed behearskje.

Tongersdei 1 novimber: Net yn de prizen. Hoe serieus wurdt it literêre wurk fan froulju nommen? Troch Jelma Knol.
Tongersdei 15 novimber: Fisuele poëzy.… Lês fierder

Aginda 15-12-18: Presintaasje ‘Dof fiolet is ’t west’ fan Dèr Mouw / Eppie Dam

logo.ensafh

(Tekst Utjouwerij Grotesk)

Achte freonen, kollega’s en alle nigethawwers oan lyryk,

Mei tromslaan en bilskodzjen dogge wy te witten,
mei koarten, mei hiel koarten, sil in bûtenierdske fersebondel it ljocht sjen:

Dof fiolet is ’t west

16 sonnetten fan Johan Andreas dèr Mouw, ferfryske troch Eppie Dam.
Dizze groeibriljant sil presintearre wurde troch Lucien Custers, skriuwer fan de Dèr Mouwbiografy Alleen in wervelende wereld, en akkordeonist Herman Peenstra en Lienke Boot.

Wy sjogge út nei jo komst!

Eppie Dam
Hannah Wolff, Hannah van der Heijde, Friduwih Riemersma (útjouwerij Grotesk)

Boekpresintaasje Dof fiolet is ’t west
Sneon 15 desimber 2018, 11:00 – 12:30
Gysbert Japicxseal, Tresoar

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Aginda 08-12-18: Fedde Schurerlêzing troch Goffe Jensma

logo.ensafh

Jierlikse Fedde Schurerlêzing

Mei Ljouwert Kulturele Haadstêd as aktualiteit, hâldt prof. dr. G.T. (Goffe) Jensma in lêzing mei as titel:
Millennial mienskip. Fryske taal en kultuer nei 2018

In reaksje sil jûn wurde troch mr. S. (Sjoerd) Feitsma, wethâlder fan Ljouwert.

Prof. dr. G.T. Jensma is histoarikus en sûnt 16 july 2008 heechlearaar yn de Fryske taal- en letterkunde oan it Frysk Ynstitút fan de Fakulteit der Letteren fan de Ryksuniversiteit Grins (RUG). Mr. S. Feitsma is sûnt jannewaris 2014 PvdA-wethâlder fan Ljouwert. As wethâlder is hy ferantwurdlik û.o. foar kultuer en foar Ljouwert 2018 kulturele haadstêd en wat dernei komt

De muzikale bydrage wurdt fersoarge troch Welmoed Poelstra út Hallum.… Lês fierder

Aginda 24-11-18: Op syk nei de leechte, poëzy en keunst yn Beetstersweach

logo.ensafh

Sneon 24 novimber binne yn de Doarpstsjerke en yn de Projektrûmte 17 te Beetstersweach dichters en keunstners oanwêzich dy’t bydroegen ha oan de útstalling Skjin Laai/Tabula Rasa. Yn dizze útstalling yn in prachtich histoarysk hûs, ferwurdzje en ferbyldzje sy harren hâlding foar de leechte oer. Wat betsjut leechte, hoe meitsje sy leechte, begjint alles wer op ’en nij? It resultaat is in rike útstalling mei teksten, bylden en lûden dy’t ús as taskôgers meinimme nei de yndividuele keunstner, mar ús ek konfrontearje mei de eksistinsjele fraach as alles mei in skjinne laai begjinne kin.
De dichters Hein Jaap Hilarides, Edwin de Groot, Marije Roorda, Jetze de Vries en Syds Wiersma drage yn de Doarpstsjerke harren wurk foar en jouwe in taljochting.… Lês fierder

Aginda 10-11-18: Noordelijke filmarchieven on stage

logo.ensafh

Mei û.o. Geart Tigchelaar en Sytse Jansma

Op welke manieren kan historisch filmbeeld performers triggeren? Hoe geven zij zelf gekozen archiefbeelden nieuwe dimensies in muziek, sketch, poëzie, spoken word, rap? Als je hier achter wilt komen, kom dan zaterdagmiddag 10 november van 15:30 tot 17:30 uur naar De Backstage, het café in Neushoorn, en laat je verrassen door zeven live optredens. Deze zijn geselecteerd na een open call van het Noordelijk Film Festival, Lân fan Taal en de drie noordelijke filmarchieven. De performers hebben geput uit de collecties van het Drents Audio Visueel Archief, de Groninger Archieven en het Fries Film Archief.… Lês fierder

Aginda 30-11-18: Portretpresintaasje Eppie Dam

logo.ensafh

Tresoar 30 novimber, 16.00 uur – 17.00 oere

Eppie Dam wûn yn 2017 de Gysbert Japicxpriis foar syn bondel “Fallend ljocht”. Gerrit Terpstra makke in portret fan Eppie Dam.
Op freedtemiddei 30 novimber wurdt it portret presintearre oan it publyk. Fansels is de ûntbleating fan it skilderij yn de Gysbert Japicxseal, dêr’t alle oare portretten fan eardere winners ek hingje.
Om 15.30 oere ynrin mei kofje/tee en 16.00 oere presintaasje fan it portret.
Yn it Frysk.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Aginda 02-11-18: Presintaasje ‘It leafst bin ik in fûgel’

logo.ensafh

Op freedtemiddei 2 novimber wurdt presintearre: ‘It leafst bin ik in fûgel-Poëzy foar elkenien 9 – 99 jier’. Mei gedichten fan: Meintsje Brouwer, Eppie Dam, Ytsje Hettinga, Arjen en Iwan Hut, Elske Kampen, Sigrid Kingma, Eline Kuiper, Remco Kuiper, Jurjen van der Meer, Marije Roorda, Sipke de Schiffart, Kate Schlingemann, Berber Spliethoff, Janneke Spoelstra en Syds Wiersma

Presintaasje: De presintaasje sil plakfine op freedtemiddei 2 novimber fan 16.30 – 18.00 oere yn de Afûkwinkel, Bûterhoeke 3, Ljouwert. Elkenien is fan herte wolkom

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder