Aginda 02-05-18: Lêzing oer Fedde Schurer

logo.ensafh

Op 2 mei 2018 om 14.30 uur in Trinitas te Heerenveen, houdt Johanneke Liemburg uit Wommels, een lezing over Fedde Schurer.

Het was een ontdekkingsreis!! Elf jaar werkte Johanneke Liemburg aan haar proefschrift over haar grote idool Fedde Schurer. Over deze journalist, politicus, dichter, pasifist en onderwijzer viel heel veel te vertellen. Liemburg wilde weten wat voor man hij was, ging op zoek en schreef een biografie.

Wie kent hem nog? Fedde Schurer

Schurer is al 50 jaar geleden overleden maar zijn werk leeft nog steeds. De meeste Friezen zullen zijn naam nog kennen van zijn verzen, van de Lemster schoolkwestie, de Friese Koerier of kneppelfreed.… Lês fierder

Aginda 21-04-18: Presintaasje ‘Het is er’ fan Wiebe Dooper

logo.ensafh

Op zaterdagmiddag 21 april a.s. wordt in Café Vellinga aan de Korte Veemarktstraat 11 in Sneek het eerste exemplaar van de dichtbundel ‘Het is er’ uitgereikt aan wethouder Maarten Offinga van Súdwest-Fryslân.
‘Het is er’ is geschreven door dichter Wiebe Dooper.
Dit literaire gebeuren wordt gepresenteerd door Amieke de Rapper. De inloop is vanaf 14.30 uur,
waarna het programma begint om 15.00 uur. Hillie van Brug bijt de spits af. Zij vertolkt als geen ander het authentieke volksgevoel van ‘haar stadsje Sneek. De Groninger dichter René Alberts geeft daarna acte de presence. Annemieke Brandsma leest twee verzen voor, Anske Smit volgt met zijn ‘Hylpers werk’ en Herman Langgraf presenteert onbekend werk.… Lês fierder

Aginda 14-04-18: Presintaasje Citybook Arjan Hut

logo.ensafh

PRESINTAASJE CITYBOOK 14 APRIL

Takom wike Saterje, 14 april, presintearje ik jûns op it Taletúnfestival yn Ljouwert myn Citybook “Ik hâld fan in lûd fan in trein yn de fierte”. It is basearre op in pear fan myn Faceboekteksten oer de buert.

Sjonger en muzikant Wiebe Kaspers ha ik frege om my dêrby te helpen en hy hat ja sein! No hoopje ik dat jim ek allegear komme, dan wurdt it fêst hiel gesellich.

(In ‘Citybook’ is in ferhaal of rige gedichten oer in stêd, mei in maksimale foarlêstiid fan 30 minuten. Nei Hassan Blasim (Irak) en Erik Vlaminck (België) bin ik troch it Vlaams-Nederlands Huis deBuren as ynheemske skriuwer frege ek sa’n ferhaal oer Ljouwert te skriuwen.

Lês fierder

Aginda 19-04-18: Temagearkomste Skriuwersboun oer skriuwen foar toaniel

logo.ensafh

Frysktalich teater en Fryske literatuer: bring se tichter byelkoar!

Temagearkomste Skriuwersboun oer skriuwen foar toaniel

Op tongersdei 19 april sil it Skriuwersboun in temagearkomste wije oan de ferbining tusken Frysk toaniel en Fryske literatuer. Wy wolle graach in oantrún jaan om de kreative kontakten tusken skriuwers en toanielmakkers yn Fryslân te fersterkjen. De jûn is útdruklik ek bedoeld foar elkenien dy’t yn Fryslân mei teater dwaande is en foar elk dy’t foar toaniel skriuwt of skriuwe wolle soe.

Anja Steegstra en Tjerk Kooistra sille ynliedings jaan oer harren ûnderfinings mei it skriuwen foar toaniel.

Nei harren fyzje op tekst en toaniel kin dêr op reagearre en fierder oer harsensskrabe wurde.… Lês fierder

Aginda 23 o/m 26-04-18: 2e Dagen fan ‘e Fryske Letterkunde

logo.ensafh

It grutte Frysk Geasteswittenskiplik Kongres (Conference on Frisian Humanities) yn Stedsskouboarch De Harmonie wijt trije dagen oan de stúdzje fan literatuer yn ’e Fryslannen. Fan moandei 23 o/m woansdei 25 april biede de Twadde Letterkundedagen in ferskaat oan lêzingen fan sprekkers dy’t foar de helte út it bûtenlân komme, foar in fjirdepart út Fryslân en in fjirdepart út oare parten fan Nederlân.

Op ’e Letterkundedagen binne lêzingen te folgjen oer û.o. Joast Halbertsma (Alpita de Jong, Jonathan Roper), identiteitskonstruksje yn it wurk fan Waling Dykstra (Abe de Vries), de Noardfryske fertelliteratuer nei 1945 (Wendy Vanselow), de Fryske kolleksjes yn ’e British Library en Oxford (Marja Kingma, Johanneke Sytsema), skientme en dea yn ’e Fryske poëzij (Alyda Faber) en Fryske literatuer út in Sintraal-Europeesk perspektyf wei (Wilken Engelbrecht).… Lês fierder

Aginda 20 o/m 21-04-18: Nacht fan de Filosofy

logo.ensafh

April is de Moanne fan de Filosofy en yn dat ramt wurdt yn Ljouwert op sneon 21 april alwer de alfde edysje fan de Nacht fan de Filosofy Fryslân holden. Dit jier op in bysûndere nije lokaasje, nammentlik yn de Blokhúspoarte, de eardere finzenis yn Ljouwert. It tema is ‘Ferbylding oan de Macht’.

Oer it tema
Minsken stelle harsels graach sintraal, as middelpunt fan it hielal of as kroan op de skepping. Us ideeën en ferbylding hawwe ús fier brocht. Mar binne wy de iennigen dy’t ús in foarstelling foarmje kinne oer omjouwing, takomst en alternativen? Wy libje yn in omjouwing dy’t wy tinke te beynfloedzjen, of is dat mar ynbylding en wurde wy bepaald troch de wrâld om ús hinne?… Lês fierder

Aginda 05-04-18: Presintaasje gedichtebondel Poetic Potatoes

logo.ensafh

Dat momint is foar de lêste kear de ôftraap foar it projekt Poetic Potatoes. Dat projekt heart by Potatoes go Wild, ûnderdiel fan it haadprogramma fan Ljouwert/Fryslân Kulturele Haadstêd fan Europa 2018. It programma mei aktiviteiten fan Potatoes go Wild duorret oant 6 jannewaris 2019 en wurdt organisearre troch Stichting De Bildtse Aardappelweken.

Gedichtebondel Poetic Potatoes
De organisaasje bringt in meartalige bondel út mei in grut tal fan de yn Fryslân en Malta skreaune gedichten, artikels en resepten. De útjefte wurdt op tongersdei 5 april presintearre yn it talepaviljoen MEM fan Lân fan Taal. Fan 1 oant en mei 8 april stiet dêr de Biltske taal en kultuer sintraal.… Lês fierder

Aginda 30-03-18 o/m 01-04-18: Iepening Taletún & Talepaviljoens

logo.ensafh

Yn it Peaskewykein wurdt in nij part fan Lân fan taal offisjeel iepene yn de Prinsetún fan Ljouwert: de Taletún mei de twa nije paviljoens MeM – Livingroom of Languages fan de Afûk/BUOG en paviljoen ‘Liwwadders’ fan Historisch Centrum Leeuwarden mei partner DNALWD2018. Ek de Aldehou is fan freed 30 maart ôf wer tagonklik foar publyk. Fan sneon 31 maart ôf is alles iepen foar publyk en is elkenien fan herte wolkom! It programma foar dit ekstra lange wykein fynst hjirûnder.FREED/VRIJDAG 30 MAART

13.30-16.00 oere/uur
Offisjele iepening fan de Aldehou, Liwwadders en MeM foar gasten.
// Officiële opening van de Oldehove, Liwwadders en MeM voor genodigden.… Lês fierder