Aginda 26/27-09-20: Grutmasterkursus Poëzy fan Grotesk

logo.ensafh

Jo konsintrearje jo op oarspronklikens, ferdjipping en dichterlik masterskip. Jo sille de ferslaving fan skriuwen oankweekje. Jo sille it hert fan it fers ûnder eagen krije: dát wat jo fersen wichtich, driuwend en oertsjûgjend makket. Jo sille de alâlde techniken ferkenne en oefenje om frisse en ferliedlike fersrigels te skriuwen, bekrêftige troch de eksersysjes út jo eigen wurk wei. En dat yn ien hânsum yntinsive wykeinkursus.
Doch mei !

Op 26 en 27 septimber 2020 sil de alderearste masterclass poëzy yn de Fryske taal syn beslach krije. De doelgroep is de betûfte, effektyf publisearjende Fryske dichter: oan no ta moast dy om syn fakmanskip fierder te ûntjaan nei de rânestêd ta.… Lês fierder

Aginda 12-06-20: Sneak peek Fryske poëzy mei Arjan Hut, Elmar Kuiper en Sigrid Kingma

logo.ensafh

No’t it iepenbiere libben stadichoan wer begjint, organisearret de Westerkerk yn juny ûnder de titel ‘Vrij’ in pear yntime kulturele en literêre freedtejûnen. Leeuwarden City of Literature presintearret op freed 12 juny trije Fryske dichters, dy’t foardrage út nagelnij wurk. Tuskentroch kinst as besiker genietsje fan in ienfâldich, smaaklik miel.

Lês fierder by City of Literature

 … Lês fierder

Aginda 12-03-20: twa lêzingen by de tentoanstelling ‘Uneinige beweging’ oer JanMurk de Vries

logo.ensafh

Op tongersdei 12 maart binne der yn Obe twa lêzingen by de tentoanstelling ‘Uneinige beweging’, oer keunstner JanMurk de Vries. De jûn begjint om 20.00 oere (gjin ynrin); tusken de beide lêzingen wurdt der kofje en tee skonken

Lêzing Bert Looper ‘JanMurk en Quatrebras’
Bert Looper sketst yn syn lêzing it kulturele klimaat yn Fryslân yn de jierren 1950 – 1975. Sintraal stiet dêryn it tydskrift Quatrebras dêr’t de kearnpunten fan de kulturele fraachstikken fan dy tiid har yn konsintrearren. JanMurk de Vries wie inkele kearen belutsen by Quatrebras fanút in sterke maatskiplike belutsenens. It libben en tinken fan JanMurk ferbûn him mei en ûntjoech him yn it Fryslân út dy tiid.… Lês fierder

Aginda 25-03-20: Lêsber Fryslân on tour ‘Frjentsjer’

logo.ensafh

Theo Kuipers en Doeke Sijens fersoargje dan in ‘publykskolleezje’ yn de (krekt fernijde en weriepene Botniastins) foar de ‘Academie van Franeker’.

Achttiende eeuwse bijnamen van Franekers door Paulus Liger. Waarheid of verzinsel? – Theo Kuipers (Nl)
Wa wie Paulus Liger en wêrtroch is hy bekend bleaun? Wat is de wearde fan syn geskrift mei bynammen fan syn Frjentsjerter mei-boargers? In de koarte bydrage wol Kuipers sjen litte dat bynammen it byld fan it ferline libbener meitsje kinne. Se jouwe kleur en fleur oan it deistich libben, mar jouwe ek ynformaasje oer omgongsfoarmen, wurksumheden en gesachsferhâldings. Foar wa’t der gefoelich foar is, wurde drûge, toarre persoansgegevens trânsfoarmearre ta kleurrike en libbensechte persoanen.… Lês fierder

Aginda 08-03-20: Skriuwerskafee Harmonie mei Tsead Bruinja

logo.ensafh

Tekst de Harmonie:

Tsead Bruinja is een Friese dichter en benoemd tot Dichter des Vaderlands voor de jaren 2019 en 2020. Hij zal de komende twee jaar gedichten schrijven bij nationale gebeurtenissen en optreden als ambassadeur van de poëzie. Bruinja is een dichter die in eerlijke, eenvoudige woorden zowel gevoelig als scherp kan zijn, die een inval of anekdote tot gedicht kan verheffen en rauwheid en lyriek afwisselt.

Hij debuteerde in het Fries in 2000 met de Friestalige bunder De wizers yn it read/ De wijzers in het rood en in het Nederlands in 2003 met Dat het zo hoorde. Bruinja stelt bloemlezingen samen, recenseert, presenteert, interviewt en treedt op in het binnen en buitenland.… Lês fierder