Aginda 29-03-19: Sympoasium takomst fan de frisistyk

logo.ensafh

De takomst fan de frisistyk yn Nederlân: in sympoasium

It liket net goed te gean mei de frisistyk yn Nederlân. Dy fêststelling foarmet de oanlieding ta it organisearjen fan in kongres oer de takomst fan de frisistyk.

Wa’t de frisistyk – de wittenskiplike stúdzje fan de Fryske taal- en letterkunde – fan no oersjocht en ferliket mei de tastân fan sa’n fjirtich, fyftich jier lyn, sil sjen dat er gâns feroare is. Der wiene doe heechlearen foar it Frysk oan de universiteiten fan Grins, Amsterdam (sawol VU as UvA), Utert en Leien. Foar ûndersyk wie boppedat de Fryske Akademy wichtich.

Freed 29 maart 2019, 10.30-16.00 oere.… Lês fierder

Aginda 22-02-19: FreMiBu foar skriuwers en dichters

logo.ensafh

De FreMiBu is in treffen op in ynformeel en sfearfol plak dat net ôfhandich gelegen is.
Grand Café Wouters oan it stasjonsplein yn Ljouwert foldocht skoan oan de kritearia.

Alle kearen in ferrassing wa’t fan de kollega’s opdaagjen komme en hoe smout of besteklik oft it petear oan tafel wurdt, mar dat wurdt it wol!

De FreMiBu is op elke lêste freed fan de moanne.

Wa’t it in kear net skikt, mar wol komme woe – gjin noed! Elke oare moanne is der wer in FreMiBu…

Ynrintiid: healwei fiven oant seis oere, elk mei fansels bliuwe oant slutingstiid fan Wouters.

Dit is in partikulier (lês: net subsidearre; lês: der hoecht gjin ferantwurding ôflein te wurden, lês: jim betelje jim eigen drankjes en bitterballen) ynisjatyf, foaral bedoeld om mei inoar te praten en te drinken en yn ‘e kunde te kommen mei de oare bodders yn de Fryske literatuer.… Lês fierder

Aginda 13 o/m 22-03-19: Willem Schoorstra mei ‘Rosmos’

logo.ensafh
Wêr komt Willem Schoorstra mei Rosmos?Skriuwer fan it Kadoboek 2019 Willem Schoorstra sil mei de iennige echte Jack Bottleneck op ‘en paad troch de provinsje. In programma dat yn it teken stean sil fan ROSMOS, it Kadoboek en De Blues. Rekkenje op smoute ferhalen, brike ynfallen en te gekke muzyk fan dé bluesmuzikant fan de lege lannen: Jack Bottleneck.

Hjir komme Willem en Jack:

13 maart: boekhannel Van der Velde, Snits 20.00

15 maart: boekhannel Burgum, 19.00

21 maart: cafetaria De Jonge, Beetstersweach 19.30

22 maart: kafee It Reade Hynder, Wommels,  20.00

Boarne: Sirkwy

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Aginda 17-02-19: Bern, gedichten, ferhalen en muzyk yn Snits

logo.ensafh

Dit jaar vieren de Odd Fellows hun 200-jarig bestaan. In dit kader ondersteunen zij het project Kindercoaches van het Leger des Heils. Daarom organiseren de Odd Fellows in samenwerking met Stichting FryX een bijzondere middag op zondag 17 februari met als thema “kinderen, gedichten, verhalen en muziek”. In de muziek, verhalen, gedichten en poëzie staan onder andere kinderen centraal. Stichting FryX stelt zich ten doel om laagdrempelige literaire en culturele activiteiten te organiseren met Friese schrijvers en dichters.

Voordrachten en muzikale bijdragen op deze middag komen van bekende Snekers, waaronder; Marten de Rapper, Marten Visser, Riek Landman, Hilly van Brug,
Anske Smit en Wiebe Dooper.… Lês fierder

Aginda 14-02-19: Polityk moetet Literatuer

logo.ensafh

Op tongersdei 14 febrewaris, in moanne foar de provinsjale ferkiezings, grypt It Skriuwersboun de kâns oan om in jûn te organisearjen mei in fiiftal listlûkers om sa mei-inoar yn petear te kommen. Yn it kultuerbeliedsplan dat krektlyn ferskynde, is de literatuer nammentlik behoarlik oan ’e krapperein kommen. Om dy reden wolle de skriuwers de politisy de skientme fan ’e literatuer meijaan en harren fergje om dat aspekt mei te nimmen yn it nije kolleezjeprogram. Want: sûnder literatuer gjin Frysk!

Yn Tresoar sille Klaas Kielstra (VVD), Johannes Kramer (FNP), Marijke Roskam (PvdA), Michiel Schrier (SP) en Matthijs Sikkes van den Berg (GrienLinks) diskusjearje mei skriuwers, útjouwers en literatuerleafhawwers.… Lês fierder

Aginda 17-02-19: Poëzijmiddei yn Koudum

logo.ensafh

Poëziemiddag 17 februari 2019

De gezamenlijke galeries in Koudum – Het Beeldhouwcentrum, Galerie Kunst in Beweging, Galerie Lytse Skientme, Galerie 13 Manen – organiseren met het Lunch Atelier Koudum net als vorig jaar een poëziemiddag in de Hoofdstraat. In kleine groepen wandelen de deelnemers van galerie naar galerie. In elke galerie zal poëzie te horen zijn en/of muziek gemaakt worden.

De voertaal is zowel Fries als Nederlands.In navolging van de Nationale Poezieweek is het centrale thema ‘vrijheid’. Het programma start in het Beeldhouwcentrum, waar belangstellenden worden ontvangen met koffie en thee. Aansluitend leest Ytsje Hettinga hier gedichten voor. Vervolgens doen de bezoekers de overige galeries aan, elk met een eigen programma.… Lês fierder

Aginda 30-01-19: Hein Jaap Hilarides by Iepen Up

logo.ensafh

Hein Jaap Hilarides by Iepen Up op 30 Jannewaris.

Hein Jaap Hilarides is dichter fan de moanne jannewaris by RIXT. Hy sil syn beide moannegedichten op 30 jannewaris foardrage by Iepen Up yn Neushoorn te Ljouwert en fertelt oer en lêst foar út syn nije bondel Ofskaid en Utsicht, in bondel mei ferhalen, stikkys en gedichten yn it Bilts, koartlyn ferskynd by Utjouwerij Louise.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Aginda 17-02-19: Koudum dichtet de frijheid

logo.ensafh

Na het grote succes van vorig jaar houden de vier galeries en het lunch-atelier uit de Hoofdstraat in Koudum ook nu weer een wervelende poëziemiddag op alle locaties. Met deze keer Nederlandstalige én Friestalige gedichten en liederen. In navolging van de Nationale Poezieweek is het centrale thema “vrijheid”.

Het programma start in het Beeldhouwcentrum (op nr. 4), waar belangstellenden worden ontvangen met koffie en thee. Aansluitend vindt hier een optreden van Ytsje Hettinga plaats. Vervolgens doen de bezoekers de overige galeries aan, elk met een eigen programma. In Galerie Kunst in Beweging (op nr. 1) belicht Connie Harkema de dichterlijke vrijheid en zorgt Anneke Piersma voor het Friestalige gedeelte.… Lês fierder

Aginda 27-01-19: Biltske Brunsj mei moannedichter Hein Jaap Hilarides

logo.ensafh

Snein 27 jannewaris Biltske Brunsj mei moannedichter Hein Jaap Hilarides en byldzjend keunstner Hendrik Elings

Kommende snein organisearret útjouwer Eddy van der Noord (Utjouwerij Louise) yn it Grouster Sylsintrum in Bildtse Brunch. Hy fertelt dan wêrom’t er de Biltske bondel Ofskaid en útsicht (2018) sa’n bysûnder boek fynt en hoe’t de bondel ta stân kommen is. Auteur Hein Jaap Hilarides, by RIXT moannedichter fan jannewaris, sil in pear ferhalen, stikkys en gedichten foardrage.

Grouster Sylsintrum, Pr. Wilhelminastritte, 9001 JM Grou.

Lês fierder by RIXT

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder