Aginda 08-02-20 : GRUTTE GEDICHTEJÛN ENSAFH YN DRACHTEN

logo.ensafh

Frysk literêr tydskrift Ensafh organisearret wer syn jierlikse Grutte Gedichtejûn. Ditkear wer yn Kafee Marktzicht yn Drachten en wer op 8 febrewaris, mar yn 2020 falt dat op in saterdei. Alle dichters en foarlêzers, ryp en grien, binne wolkom. It makket net út yn hokker taal oft de gedichten skreaun binne, dat jildt ek foar streek- en oare minderheidstalen.

De dichters wurdt fersocht om ien fers foar te lêzen en net al te lange ynliedingen te hâlden, soks yn ferbân mei de beheinde tiid. Wa’t in gedicht fan har of syn favorite dichter foarlêze wol, hoecht net sels ek dichter te wêzen.… Lês fierder

Aginda 03-12-19: Priisútrikking poëzykriich Frysk Bûsboekje

logo.ensafh

De karkommisje is derút! Op de oprop om gedichten yn te stjoeren hat it Bûsboekje sechstjin ynstjoeringen krigen fan yn totaal tsien dichters. In moaie rispinge!

De Bûsboekjeredaksje nûget elkenien graach út om oanwêzich te wêzen by it bekendmeitsjen en de priisútrikking op tiisdei 3 desimber yn kafee Luwt yn Ljouwert. De priis en de oanmoedigingspriis sille útrikt wurde troch de kultuerdeputearre fan de provinsje Fryslân Sietske Poepjes.

Sjoch foar mear ynfo by It NijsLês fierder

Aginda: 04-12-19: IepenUp Live ‘Wâldpiken vs Klaaikluten’

logo.ensafh

Wâldpiken vs Klaaikluten is woansdei 4 desimber de battle by IepenUp Live. RIXT hat trije dichters frege om dy arena te betreden. Wâlddichter Arjan Hut, Grytsje Schaaf, opgroeid yn Berltsum mar eins ‘hybride’ mei in wâldpyk-heit en in klaaiklút-mem, en Joël Huitema foar de schwung fan de Súdwesthoeke.

Lês en sjoch fierder by RIXTLês fierder

Aginda 29-11-19: FreMiBu foar skriuwers en dichters

logo.ensafh

De FreMiBu is in treffen op in ynformeel en sfearfol plak dat net ôfhandich gelegen is.
Grand Café Wouters oan it stasjonsplein yn Ljouwert foldocht skoan oan de kritearia.

Alle kearen in ferrassing wa’t fan de kollega’s opdaagjen komme en hoe smout of besteklik oft it petear oan tafel wurdt, mar dat wurdt it wol!

De FreMiBu is op elke lêste freed fan de moanne.

Wa’t it in kear net skikt, mar wol komme woe – gjin noed! Elke oare moanne is der wer in FreMiBu…

Ynrintiid: healwei fiven oant seis oere, elk mei fansels bliuwe oant slutingstiid fan Wouters.

Dit is in partikulier (lês: net subsidearre; lês: der hoecht gjin ferantwurding ôflein te wurden, lês: jim betelje jim eigen drankjes en bitterballen) ynisjatyf, foaral bedoeld om mei inoar te praten en te drinken en yn ‘e kunde te kommen mei de oare bodders yn de Fryske literatuer.… Lês fierder

Aginda 11-12-19: Obe Postma-jûn yn Perdu, Amsterdam

logo.ensafh

Goethe maakte een reis naar Italië en Rilke naar Rusland,
En als een ander mens kwamen zij terug.
Ik ben op mijn oude dag naar Harlingen geweest

Vijf sprekers over het werk van de grote Friese dichter Obe Postma (1868 – 1963): Jan Kuijper, Eeltsje Hettinga, Anne Feddema, Klaske Oenema en Marjoleine de Vos, presentatie Martin Reints.

Obe Postma werd als boerenzoon in Cornwerd geboren, een dorpje waarvan je de kerktoren ziet als je over de Afsluitdijk naar Friesland rijdt. Hij publiceerde vanaf 1900 gedichten. In de Friese poëzie hebben die gedichten grote invloed gehad. In 1947 werd hem als eerste de prestigieuze Gysbert Japicxprijs toegekend.… Lês fierder

Aginda 21-11-19: Beneaming nije Dichter fan Fryslân

logo.ensafh

Op tongersdei 21 novimber om 15:30 oere binne jo fan herte útnûge om oanwêzich te wêzen by de feestlike ynstallaasje fan de nije Dichter fan Fryslân. De offisjele beneaming troch deputearre Sietske Poepjes fynt plak yn de ‘Stadskas’ op it Aldehoustertsjerkhôf, tidens it Explore the North Festival yn Ljouwert.

Lês fierder by Dichter fan FryslânLês fierder

Aginda 15-11-19: Winterjûnenocht anno 2019

logo.ensafh

Op 15 novimber wurdt de samling ferhalen fan de Fryske skriuwers fan ‘Oare wurden’/’Other words’ oanbean. ‘Oare wurden’ is in projekt om ta kreative útwikseling fan skriuwers yn Europa te kommen. Twa fan dy skriuwers sille har ferhaal fertelle: Hein Jaap Hilarides en Karen Bies. De samling ferhalen wurdt meistjoerd mei tydskrift De Moanne.

Dêrneist hawwe skriuwers yn de wiken foar 15 novimber in kursus foardrachtskeunst folge by Tresoar yn oparbeidzjen mei Tryater. Dat binne Hedwig Bakker, Ydwine van der Veen, Renske de Boer, Ciska Noordmans en Sipke de Schiffart. Yn OBE litte sy har ferhaal hearre en litte sy sjen wat se leard hawwe.… Lês fierder

Aginda 15-11-19: Presintaasje oersetting ‘De bruorren Liuwehert’

logo.ensafh

Op freedtejûn 15 novimber presintearret Utjouwerij Regaad syn nijste boek: Astrid Lindgren’s klassike berneboek De bruorren Liuwehert. It tiidleaze fantasyferhaal fan de wrâldferneamde Sweedske skriuwster, no yn in nagelnije Fryske oersetting fan Rymke Zijlstra en mei bysûndere yllustraasjes fan Kim Hunnersen.

De presintaasje fynt plak yn de Skierstins te Feanwâlden, mei in gastoptreden fan skriuwer Willem Schoorstra, dy’t yn it Frysk foardrage sil út de Aldnoarske Edda. Fantasyrike muzyk wurdt fersoarge troch de band Kapriol’! Fierder is de hiele Skierstins spesjaal foar dizze gelegenheid iepen foar besichtiging.

De doarren gean iepen om 19.45 oere, it programma set om 20.00 oere útein.… Lês fierder

Aginda 16-11-19: Utrikking Gysbert Japicxpriis 2019

logo.ensafh

Op sneon 16 novimber krijt Aggie van der Meer de Gysbert Japicxpriis foar har folsleine wurk, út hannen fan deputearre Sietske Poepjes. Jo wurde fan herte útnûge om de priisútrikking by te wenjen yn de Martinitsjerke yn Boalsert. De priisútrikking begjint om 15:00 oere. Ynrin fan 14:15 oere ôf. Nei ôfrin is der yn hotel De Wijnberg gelegenheid om de priiswinner te lokwinskjen.

Lês fierder by It NijsLês fierder