Aginda 03-06-17: De trekker fan Troje yn Snits

logo.ensafh

De trekker fan Troje yn Snits

Sneon 3 juny is skriuwer/muzikant Hein Jaap Hilarides yn boekhannel Van der Velde yn Snits. Hy lêst foar út syn nije roman De trekker fan Troje. Ek spilet hy boogiewoogie en Gypsy Swing op de piano mei Bokke Rijpma op Spaanske gitaar. It programmaatsje wurdt werhelle.
‘Identiteit, de Fryske saak, leafde en wraak binne de tema’s fan dizze roman dy’t lêst as in thriller.’

Snits – boekhannel Van der Velde
Sneon 3 juny – 14.00-16.00 uur, fergees

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Aginda 15-06-17: Poëzie Avond in De Oldehove

logo.ensafh

Poëzieavond met o.a. Edwin de Groot (dichter), Sake Hijlkema (muzikant) en verhalenvertellers.

Donderdag 15 juni Poëzie Avond in De Oldehove, eerste verdieping.

Ter gelegenheid van Sint Vitusdag organiseert Historisch Centrum Leeuwarden een speciale poëzieavond in de Oldehove, de scheve toren van Leeuwarden op donderdag 15 juni 2017. Een avond met dichters, verhalenvertellers en muziek. Aan het begin van de avond dragen leerlingen van OBS De Oldenije een eigengemaakt gedicht voor.

Edwin de Groot (1963) dicht in het Fries en het Nederlands. In 2016 is op de valreep zijn vierde Friestalige bundel bij de Afûk verschenen en zal de Nederlandstalige uitgeverij In de Knipscheer uitkomen.… Lês fierder

Aginda 26-05-17: FreMiBu foar skriuwers en dichters

logo.ensafh

De FreMiBu is in treffen op in ynformeel en sfearfol plak dat net ôfhandich gelegen is.
Grand Café Wouters oan it stasjonsplein yn Ljouwert foldocht skoan oan de kritearia.

Alle kearen in ferrassing wa’t fan de kollega’s opdaagjen komme en hoe smout of besteklik oft it petear oan tafel wurdt, mar dat wurdt it wol!

De folgjende FreMiBu jg 16/17 is op freed 26 maaie.

Wa’t it dizze kear net skikt, mar wol komme woe – gjin noed! Elke lêste freed fan de moanne is der wer in FreMiBu…

Ynrintiid: healwei fiven oant seis oere, elk mei fansels bliuwe oant slutingstiid fan Wouters.… Lês fierder

Aginda 13-05-17: Hein Jaap Hilarides lêst foar út ‘De trekker fan Troje’

logo.ensafh

Zaterdagmiddag 13 mei is Hein Jaap Hilarides in boekhandel Van der Velde in Leeuwarden. In de Slauerhoff-tuin leest hij voor uit De trekker fan Troje. M.m.v. violist Vincent van Dam en Emile Vogels. Tussen 14.00 en 16.00 uur wordt het programmaatje telkens herhaald.
Leeuwarden – boekhandel Van der Velde
Za 14.00-16.00 uur – gratis

Mear ynfo by Hein Jaap Hilarides

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Aginda 29-05-17: Literêr berneprogramma Twizel mei Matty de Vries

logo.ensafh

Tijdens de Kunstweek van Achtkarspelen is er speciaal omdenken voor kinderen in de basisschoolleeftijd (7 -11 jaar). Op maandagmiddag 29 mei a.s. biedt Matty de Vries, schrijfster/vormgeefster/beeldend kunstenaar/performer, een literair kinderprogramma in It Vleckehûs te Surhuisterveen. Ze leest daarbij voor uit eigen werk en gaat met de kinderen op een creatieve manier aan de slag.

Matty de Vries werd geboren in 1959 in Twijzelerheide en studeerde van 1986 – 1991 aan de ABK Minerva in Groningen (schilderen en illustratie). Sindsdien heeft ze regelmatig geëxposeerd in Nederland, in de USA (Los Angeles), in België, in Spanje, in Engeland en Schotland en in Duitsland.… Lês fierder

Teleks: Ferhalewedstryd 2017 (Skriuwersboun, Cedin, Friesch Dagblad)

logo.ensafh

Ferhalewedstryd 2017 (Skriuwersboun, Cedin, Friesch Dagblad)
Foar de ferhalewedstryd dy’t alle jierren organisearre wurdt troch Skriuwersboun, Cedin en Friesch Dagblad wienen der 51 ynstjoeringen yn it Frysk en yn it Stellingwerfsk, ferdield oer in junior- (12) en in seniorkategory (39). Dit jier wie it tema ‘Gjin styl?!’. Dat ûnderwerp hie te krijen mei it feit dat it dit jier hûndert jier ferlyn is dat de Nederlânske keunstbeweging ‘De Stijl’ oprjochte is.

De sjuery, besteande út Jetske Bilker, Paul van Dijk en Geart Tigchelaar, hat de útslach ûnderwilens fêststeld.

By de folwoeksenen falle (yn willekeurige folchoarder) Jan Bijlsma (‘Jan-Pyt, Joris en Corneel’), Tryntsje van der Veer (‘Oare streken’) en Harmen Houtman (‘Niet langer wit…’) yn de prizen.… Lês fierder

Aginda 31-05-17: 4de Jan Ritskes Poëzij-jûn

logo.ensafh

20:00-22:00 uur: 4de Jan Ritskes Poëzieavond. Informele gezellige avond met voordrachten dichters Abe de Vries, Sigrid Kingma en Gerda van der Wijk. Optreden van Wâlddichter/sjonger Meindert Talma en troubadour Melle Leegstra. Entree: € 7,00; jongeren t/m/ 18 jaar gratis Locatie: Simke Kloostermanhûs, Tsjerkebuorren 27, 9286 EZ Twijzel.

Boarne: Stichting Keunstkrite Twizel 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Aginda 07-05-17: Presintaasje ‘De trekker fan Troje’ fan Hein Jaap Hilarides

logo.ensafh

Geachte heer/mevrouw,

Op zondagmiddag 7 mei presenteer ik de roman De trekker fan Troje.

Het verhaal is geïnspireerd door de boerenacties van 1990. Boeren trokken toen massaal op naar Den Haag om op te komen voor een betere graanprijs. Een ander thema van het boek is de Friese identiteit in het postmoderne Europa.
Een aantal sprekers heeft zich bereid gevonden om over deze onderwerpen iets te zeggen.

Programma*:

Jan van Friesland (Uitgeverij Bornmeer)
Hein Jaap Hilarides (De trekker fan Troje)
Alpita de Jong (Willem van Haren)
Jan Mulder (Europarlement)
Emile Vogels (boerenacties 1990)
Europarlementiër Jan Huitema zal een bijdrage leveren in een videoboodschap.… Lês fierder

Aginda 28-04-17: Fremibu foar skriuwers en dichters

logo.ensafh

De FreMiBu is in treffen op in ynformeel en sfearfol plak dat net ôfhandich gelegen is.
Grand Café Wouters oan it stasjonsplein yn Ljouwert foldocht skoan oan de kritearia.

Alle kearen in ferrassing wa’t fan de kollega’s opdaagjen komme en hoe smout of besteklik oft it petear oan tafel wurdt, mar dat wurdt it wol!

De folgjende FreMiBu jg 16/17 is op freed 28 april.

Wa’t it dizze kear net skikt, mar wol komme woe – gjin noed! Elke lêste freed fan de moanne is der wer in FreMiBu…

Ynrintiid: healwei fiven oant seis oere, elk mei fansels bliuwe oant slutingstiid.… Lês fierder