Aginda 04-10-17 Boekpresintaasje Regaad ‘Teltsjes fan Tellegen’

logo.ensafh

Teltsjes fan Tellegen’ is in boek mei alventritich fan de moaiste ferhalen fan de grutte ferteller Toon Tellegen, mei soarch selektearre út syn ûnbidich grutte oeuvre. Tellegens wurk heart ta de moderne klassikers, en is no foar it earst ek yn it Frysk te lêzen. De yllustraasjes binne fan it jonge talint Douwe Dijkstra; de oersetting is fan Anne Tjerk Popkema.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Aginda 06-10-17: Theun de Vrieslêzing 2017

logo.ensafh

De Theun de Vrieslezing 2017 belooft iets bijzonders te worden. Het thema is dit jaar Theun de Vries en de muziek. In het enorme oeuvre van Theun de Vries (zo’n 160 titels!) zitten veel publicaties waarin musici en componisten een grote rol spelen. Bekende titels zijn o.a De PremièreMotet voor de kardinaalDe dood kwam met muziek en Bruiloftslied voor Zwaantje.

Muziekliefhebber, zanger en violist Theo Laceulle heeft voor deze concertlezing enkele verrassende keuzes gemaakt uit het muzikale werk van Theun de Vries. Hij zal ze kort toelichten.

De door Laceulle uitgekozen fragmenten uit de muziekromans worden omlijst door pianiste Mirsa Adami.… Lês fierder

Aginda 23-09-17: Demonstrative optocht foar goed ûnderwiis yn de Fryske taal

logo.ensafh

‘It giet net om it fieren fan Fryskheid; it giet om it fieren fan it minskerjocht om te praten yn watfoar taal jo mar prate wolle. No’t it taalferskaat alle dagen minder wurdt en no’t boppedat de Zeitgeist is dat wy net allegearre identyk hoege te wêzen, ek net as bewenners fan Fryslân, wat ús taal en aard oangiet, no is it tiid om de erkenning te betinken fan it rjocht fan alle minsken en alle bern om har te uterjen yn har eigen memmetaal. Dus is it tiid om stil te stean by it fûnemintele rjocht om goed ûnderwiis te krijen yn de memmetaal.’

Lês fierder by Sis Tsiis

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Aginda 06-10-17: Iepening Troelstra útstalling

logo.ensafh

By Tresoar is fan 6 oktober ôf in permaninte útstalling oer Pieter Jelles Troelstra te sjen. Dy útstalling is in ûnderdiel fan Lân fan Taal dat by LF2018 heart.

​In tiidline nimt de besiker mei, dy komt dêrtroch neier yn ‘e kunde mei Troelstra, de mins, de steatsman, mar (benammen) ek de dichter. Der wurdt stilstien by barrens, dy’t him ynspirearren ta it skriuwen fan gedichten, lykas de dea fan syn mem, de leafde en de striid foar in rjochtfeardiger wrâld.

By Troelstra kin lykwols gjin absolute grins lutsen wurde tusken syn skriuwerij en syn wurk as advokaat, of yn de polityk.… Lês fierder

Aginda 22-09-17: Aovend Schrieversronte en Fryske Krite

logo.ensafh

Op vri’jdag 22 september holen de Fryske Krite van Oosterwoolde en de Stellingwarver Schrieversronte veur de vuufde keer heur jaorlikse gezaemelike literair-kulturele aovend.

Die aovend is de ofsluting van de Stellingwarver sutelaktie en de Friese boekeweke, en voldot bi’j et pebliek ommeraek goed. Dat bliekt veural an de opkomst, want die wodt ieder jaor groter. Dit keer komt vanuut de Friese hoeke schriever Ferdinand de Jong uut Drachten veurlezen en vertellen uut eigen wark. Veur de Stellingwarver inbreng zorgt Klaas Dijkstra van Langedieke; hi’j zal verhaelen veurlezen uut et boek ‘Daegelikse dinkies’ van Klaas van der Weg (1915 – 1995) uut Ni’jtriene.… Lês fierder

Aginda 29-09-17: FreMiBu foar skriuwers en dichters

logo.ensafh

 

De FreMiBu is in treffen op in ynformeel en sfearfol plak dat net ôfhandich gelegen is.
Grand Café Wouters oan it stasjonsplein yn Ljouwert foldocht skoan oan de kritearia.

Alle kearen in ferrassing wa’t fan de kollega’s opdaagjen komme en hoe smout of besteklik oft it petear oan tafel wurdt, mar dat wurdt it wol!

De FreMiBu is op elke lêste freed fan de moanne.

Wa’t it in kear net skikt, mar wol komme woe – gjin noed! Elke oare moanne is der wer in FreMiBu…

Ynrintiid: healwei fiven oant seis oere, elk mei fansels bliuwe oant slutingstiid fan Wouters.… Lês fierder

Aginda 09-09-17: Taalkaravaan yn Dokkum

logo.ensafh

In 2018 trekt het reizende festival de Taalkaravaan door Fryslân, langs bestaande festivals en evenementen, met een rijk, talig (muziek)programma. Dit weekend is er al een voorproefje te zien en horen op de Admiraliteitsdagen in Dokkum! De Taalkaravaan staat op zaterdag 9 september van 17:00 tot 21:00 uur op de Markt in Dokkum in een grote tent.

Optredens fan û.o. Hidde Boersma, Nyk de Vries, Tsead Bruinja en Elmar Kuiper.

Foar mear ynfo: Lân fan Taal

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Aginda 05-10-17: Slauerhoff Lêzing Gerrit Jan Zwier

logo.ensafh

Jaarlijks houdt een prominente Nederlander in de Dorpskerk Huizum te Leeuwarden de Slauerhoff Lezing. Op 5 oktober a.s. gebeurt dat door auteur Gerrit Jan Zwier die ruim 50 boeken op zijn naam heeft staan.

Hij houdt deze avond een geheel herziene en uitgebreide editie ten doop van zijn Slauerhoffboek Alleen voor Friesland heb ik nog een zwak. Het eerste exemplaar van dat boek wordt uitgereikt aan Geert Mak en zijn echtgenote Mitsie Ruiter die in de Slauerhoffpastorie te Jorwert gaan wonen.

Lês fierder by vanplan

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Aginda 09-09-17: Theun de Vries-kuier

logo.ensafh

Giet net troch yfm. it waar!

Wandeltocht met auteur en meester-verteller Douwe Kootstra langs idyllische plekken rondom Feanwâlden, waar de verhalen van auteur De Vries zich afspelen, en langs diens geboortehuis.

De jaarlijkse Theun de Vries-kuier onder leiding van Douwe Kootstra is dit jaar op zaterdag 9 september. De meesterlijkverteller voert opnieuw iedereen die belangstelling heeft langs de idyllische plekjes, die er nog steeds rondom Feanwâlden/Veenwouden zijn. Over die plekjes heeft de in Feanwâlden geboren auteur Theun de Vries met verve geschreven.

De wandeling voert over schilderachtige weggetjes en paden langs de plekken van het jongetje Wilt Tjaarda en zijn familie, waarover De Vries tal van verhalen op papier heeft gezet.… Lês fierder