Aginda 21-06-2019: Utrikking D.A. Tamminga Priis 2019 oan Baukje Zijlstra

logo.ensafh

Graach sjogge wy jo kommen op freedtemiddei 21 juny, om 15.30 oere by Tresoar, Gysbert Japicxseal, Bûterhoeke 1, Ljouwert wannear’t de D.A. Tamminga Priis foar de tredde kear útrikt wurde sil, diskear foar it bêste Fryske proazadebút sûnt 2014.

Baukje Zijlstra krijt de priis foar har debútroman De koma-korrektor.

Lês fierder by Baukje Zijlstra

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Aginda 30-06-19: Dûbelpresintaasje dichtbondels Gerrit de Vries en Syds Wiersma

logo.ensafh

Sneintemiddei 30 juny presintearje wy – Gerrit de Vries en Syds Wiersma – ús nije dichtbondels. Dat fynt plak yn ytkafee De Basuin, Nije Hollannerdyk 1, Ljouwert. Jim binne fan herte wolkom!

It is in dûbelpresintaasje en dy is ekstra bysûnder omdat it Gerrit syn debútbondel is. De beide bondels wurde útjûn troch útjouwerij Hispel. Bygeand de oankundiging.

Wy hawwe in pear dichters fan tefoaren frege om koart op te treden: Yva Hokwerda (RIXT-dichter fan de moanne juny), Elmar Kuiper, Piter Boersma, Conny Veenings en Cornelis van der Wal.

Omdat wy der in poëzy feestje fan meitsje wolle, dogge wy ek in Iepen Poadium.… Lês fierder

Aginda 28-06-19: FreMiBu foar skriuwers en dichters

logo.ensafh

De FreMiBu is in treffen op in ynformeel en sfearfol plak dat net ôfhandich gelegen is.
Grand Café Wouters oan it stasjonsplein yn Ljouwert foldocht skoan oan de kritearia.

Alle kearen in ferrassing wa’t fan de kollega’s opdaagjen komme en hoe smout of besteklik oft it petear oan tafel wurdt, mar dat wurdt it wol!

De FreMiBu is op elke lêste freed fan de moanne.

Wa’t it in kear net skikt, mar wol komme woe – gjin noed! Elke oare moanne is der wer in FreMiBu…

Ynrintiid: healwei fiven oant seis oere, elk mei fansels bliuwe oant slutingstiid fan Wouters.

Dit is in partikulier (lês: net subsidearre; lês: der hoecht gjin ferantwurding ôflein te wurden, lês: jim betelje jim eigen drankjes en bitterballen) ynisjatyf, foaral bedoeld om mei inoar te praten en te drinken en yn ‘e kunde te kommen mei de oare bodders yn de Fryske literatuer.… Lês fierder

Aginda 24-05-19: Presintaasje ‘Ryzji yn it Frysk’

logo.ensafh

‘Op 24 maaie wurdt de bondel Ryzji yn it Frysk presintearre yn tentoanstellingsromte melklokaal voor hedendaagse kunst op it Hearrenfean. De portretten fan Hamstra en syn assemblaazjes ynspirearre op ‘De see’ binne dan ek te sjen. Hettinga sil in tal fan syn Fryske oersettings foardrage, en Ira Judkovskaja docht deselden yn it Russysk. De bondel ferskynt by útjouwerij Cepher. De mini-ekspo ‘De See / De zee’ mei portrettekeningen en de skilderijeseary nei oanlieding fan it gedicht ‘De see’ fan Ryzji is nei de bondelpresintaasje o/m 7 july ek te sjen yn melklokaal.’

Sjoch foar mear ynformaasje by De Moanne

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Aginda 15-06-19: Poëzyjûn yn de Aldehou

logo.ensafh

 

 

Op 15 juny 2019 is der wer in spesjale poëzyjûn yn de Aldehou, de bekende skeve toer fan Ljouwert. In jûn mei dichters, ferhalenfertellers en muzyk. Oan it begjin fan de jûn drage trije learlingen fan OBS De Oldenije in sels skreaun gedicht foar.

Sjueryfoarsitter Edwin de Groot sil lykas yn foargeande jierren kommentaar leverje op de gedichten fan de bern. Edwin (1963) dichtet yn it Frysk en it Hollânsk. Yn 2016 is syn fjirde Frysktalige bondel by de Afûk ferskynd en sil by de Hollânske útjouwerij In de Knipscheer útkomme. Hy is redakteur fan it Frysktalige literêre tydskrift Ensafh en is op dit stuit gemeentedichter fan de gemeente It Hearrenfean.… Lês fierder

Aginda 28-05-19: Literêr Kafee yn Muzykpleats Buitenpost

logo.ensafh

‘Literair Café in Muzykpleats Buitenpost

Het Paviljoen MeM op de Muzykpleats van Atsje Lettinga in Buitenpost inspireerde de Keunstkrite tot het opzetten van een nieuwe activiteit. Het voormalige talenpaviljoen uit KH2018 Land van Taal gaat huis bieden aan een Literair Café.

“We beginnen met twee pilotafleveringen de komende maanden. Nieuwe activiteiten moet je even uitproberen. We denken dat er wel belangstelling voor is, gezien de toenemende interesse in literatuur en het aantal boekenclubs in de regio”, zegt Hetty Combs, voorzitter van de Stichting Keunstkrite Twizel. Tijdens de Kunstweek van Achtkarspelen, op woensdag 28 mei, vindt de eerste pilot plaats. Het programma bestaat uit twee diepte-interviews door presentatrice Fettsje Boorsma, voordrachten door de schrijvers zelf en een interactief vragenvuur door het publiek.… Lês fierder

Aginda 31-05-19: Jan Ritskes Poëzienacht

logo.ensafh

Vijfde editie Jan Ritskes Poëzienacht met Friese dichters

Het tweejaarlijkse poëzie-event in Twijzel speelt zich af onder de blote hemel, in de sfeervolle 19de eeuwse, romantische tuin van het Simke Kloostermanhuis. Wie het eerder mee heeft maakt spreekt van een bijzondere, unieke ervaring. Dit jaar extra feestelijk in verband met het 10-jarige jubileum van organisator Stichting Keunstkrite Twizel. Wâlddichter Arjan Hut schreef een speciaal gedicht voor de gelegenheid.

De Jan Ritskes Poëzienacht biedt een podium aan zowel jong talent als gevestigde dichters uit Friesland en omstreken. Er wordt een intiem, tweetalig programma geboden waarbij voor de vijfde editie gekozen is voor een aantal gerenommeerde Friestalige poëten.… Lês fierder

Aginda 24-05-19: Obe Postma-middei

logo.ensafh

‘Op vrijdag 24 mei vindt er een Obe Postma-middag plaats in Tresoar. Piet Gerbrandy geeft een lezing “De wyn fan Fryslân” met de intrigerende ondertitel: Over het houden van een lezing voor het Obe Postma Selskip (14.00 (inloop 13.30)). Daarnaast zullen vijf leden van het Selskip Willem van Dijk, Klaas van der Hoek, Johannes Kramer, Teake Oppewal en Pieter Tuinman een bijdrage over gedichten van Obe Postma leveren. Zie ook bijgevoegde poster.

Voor leden (met introducé) is de bijeenkomst gratis, voor niet-leden is het 5 euro.’

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Aginda 30-04-19: Ferhalejûn mei Mindert Wijnstra

logo.ensafh

​“Ferhalefertelle is de keunst om it publyk mei te nimmen yn de wrâld fan de ferbylding. Mar in goed ferhaal fermakket de minsken net allinnich, it ferbynt ek, bringt minsken tichterby elkoar. Ferteller en publyk diele mei-elkoar in bysûndere ûnderfining.” Sa seit Mindert Wijnstra sels oer it fertellen fan ferhalen.
Op tiisdei 30 april 2019 wurdt troch de Stifting Freonen fan Tresoar har jierlikse maitiidsgearkomste holden, mei diskear ferhaleferteller en skriuwer Mindert Wijnstra.

It programma sjocht der sa út:
19.45 Ynrin en ûntfangst
20.00 Iepening en meidielingen troch foarsitter Jannie van der Kloet. De finansjele stân fan saken yn it koart troch ponghâlder Meindert Reitsma en meidielingen fan de kaskommisje
20.15 Ferhalen fan Mindert Wijnstra
20.45 Skoft
21.10 Mear ferhalen fan Mindert Wijnstra
21.50 Ofskie bestjoersleden
22.00 Sluting

Oanmelding foar dizze jûn wurdt tige op priis steld.… Lês fierder