Aginda 25-10-19: Kulturele Kuier de ‘Gerben Rypma Hikke’

logo.ensafh

Freedtemiddei 25 oktober wurdt mei in Kulturele Kuier de ‘Gerben Rypma Hikke’ oan it Brekkenpaad ûnthuld. Sawol de rike natoer fan Fryske Gea gebiet ‘De Ryp’ as de libbenswize fan de skilder, dichter Gerben Rypma binne der symboalysk yn ferwurke.

De Gerben Rypma Stifting fan Blauhús naam novimber 2016 it ynisjatyf om in soart skûlplak oan it paad te kreearjen. As tarieding wie der doe in workshop wêrby ferskate persoanen en ynstânsjes ideeën ynbrochten. Yn e tuskentiid binne grutte en lytse ûntwerpen besprutsen, der is net oer oer ien nacht iis gien. It is perfoarst gjin stânbyld wurden, mar in plakje dat útnûget om fan de natoer en rêst te genietsjen.… Lês fierder

Aginda 16 en 23-11-19: Siel fan it lânskip

logo.ensafh

Utfiering fan Vocaal Ensemble Bonifatius ûnder lieding fan Hans Algra

Yn novimber 2019 fiert it Bonifatius Ensemble út Dokkum twa konserten út. De muzyk is fan Jan de Jong, Frank fan Nimwegen en Henk-Doeke Odinga op poëzij fan Obe Postma en Eppie Dam.

16-11-19 yn de Grutte Tsjerke, Dokkum,
23-11-19 yn de Krústsjerke, Burgum.

Lês fierder by it Obe Postma SelskipLês fierder

Aginda 10-11-19: Geart Tigchelaar en Ydwine Scarse fertelle oer fytsreis

logo.ensafh

Geart Tigchelaar en Ydwine Scarse fertelle oer harren reis op ‘e fyts fan Fryslân nei Albanië en werom

‘Wy hawwe in moai blokje om te fytsen west fan Fryslân nei Albanië en wer werom. We hawwe de fytsen wer yn ‘e stalling set foar it stuit, mar oer ús wjerfarren wolle wy it ien en it oar fertelle. Dêrom nûgje wy dy fan herten út om op 10 novimber del te kommen yn MFS Wjukken yn Mantgum. De middei begjint om 15:30 oere mei kofje en tee, want sûnder drûch en wiet is it fansels dreech om oan sa’n fytstocht te begjinnen.… Lês fierder

Aginda 25-10-19: FreMiBu foar skriuwers en dichters

logo.ensafh

De FreMiBu is in treffen op in ynformeel en sfearfol plak dat net ôfhandich gelegen is.
Grand Café Wouters oan it stasjonsplein yn Ljouwert foldocht skoan oan de kritearia.

Alle kearen in ferrassing wa’t fan de kollega’s opdaagjen komme en hoe smout of besteklik oft it petear oan tafel wurdt, mar dat wurdt it wol!

De FreMiBu is op elke lêste freed fan de moanne.

Wa’t it in kear net skikt, mar wol komme woe – gjin noed! Elke oare moanne is der wer in FreMiBu…

Ynrintiid: healwei fiven oant seis oere, elk mei fansels bliuwe oant slutingstiid fan Wouters.

Dit is in partikulier (lês: net subsidearre; lês: der hoecht gjin ferantwurding ôflein te wurden, lês: jim betelje jim eigen drankjes en bitterballen) ynisjatyf, foaral bedoeld om mei inoar te praten en te drinken en yn ‘e kunde te kommen mei de oare bodders yn de Fryske literatuer.… Lês fierder

Aginda 12-12-19: Lêzing oer froulju yn de Fryske literatuer

logo.ensafh

Lêzing oer froulju yn de Fryske literatuer troch Babs Gezelle Meerburg en Lida Dijkstra, mei in muzikaal yntermezzo fan Tet Rozendal en Tseard Nauta

Babs Gezelle -Meerburg is dosint Frysk oan de NHL. Sy sil fertelle oer hoe’t Waling Dykstra Fryske skriuwsters oanset hat ta it skriuwen en it publisearjen. De rol fan Waling Dykstra wie sawisa al tige stimuleaarjend foar literatuer en toaniel.

Sjoch foar mear ynformaasje by SirkwyLês fierder

Aginda 17-10-19: Spoken Word festival

logo.ensafh

Yvonne Willems fan Lokaalwerk, is ien fan de gearstallers fan de Waling Dykstra tentoanstelling. Sy sil oan it wurd oer it fenomeen Spoken Word. Dêrnei komme ferskate Spoken Word keunstners oan bod.
Dat binne: Nynke Laverman, Arjan Hut, Elske Kampen, Wiebe Kaspers, Annemarie Lindeboom en Atelier Ilse Vos, Ilse Vos de winner fan de Poetry Slam dy’t op 14 septimber hâlden is.

Sy sille it publyk yn oanrekking bringe mei it fenomeen ‘Spoken Word’: ‘de foardracht fan in selsskreaune tekst, dêr’t de foardracht fan ferheven wurdt ta keunst. Spoken Word is de keunst om de wurden fan it papier te heljen en se ta libben te bringen.’(oerset sitaat Obe Alkema yn nrc.next 30 aug.… Lês fierder

Aginda 11-10-19: Lêzing oer R.R. van der Leest en in bysûndere skaak- en dampartij by Tresoar

logo.ensafh

Lêzing oer R.R. van der Leest en in bysûndere skaak- en dampartij by Tresoar
11 oktober, 16.00

Op 11 oktober is Tresoar it dekôr fan in bysûnder barren. Tidens in lêzing oer keunstner R.R. van der Leest kin it oanwêzige publyk meidwaan oan in digitale ‘swalkjende’ skaak- en dampartij.

Yn 2004 joech R.R. van der Leest in boekje út mei dêryn tekeningen by in skaakpartij. Dy skaakpartij wie al mear as 100 jier lyn spile, mar wol mei 70 dielnimmers: elke set waard troch in oare skaker spile. De spilers stjoerden elkoar de setten ta oer de post, en sa reizge de partij de hiele wrâld oer: ‘de swalkjende partij’.… Lês fierder

Aginda 05-10-19: Utrikking Rely Jorritsmaprizen

logo.ensafh

Op sneon 5 oktober sil de 65ste útrikking fan de Rely Jorritsmaprizen plak fine yn Bears. De bekroande ferhalen binne fan Elmar Kuiper fan Jorwert en Geert Nauta fan Wergea, de bekroande fersen fan Jetske Bilker fan Achlum, Remco Kuiper fan Goutum en Henk Nijp fan Mantgum. De prizen wurde útrikt troch mr. Sybrand van Haersma Buma, boargemaster fan de gemeente Ljouwert.

Fan 15:30 oere ôf is der ûntfangst yn de Mariatsjerke yn Bears. De priisútrikking begjint om 16:00 oere yn de Ald Skoalle te Bears.… Lês fierder

Aginda 02-10-19: Tsien dichters te gast by IepenUp Live oer Dieredei

logo.ensafh

Kommende woansdei 2 oktober stiet IepenUp Live yn it ramt fan Dieredei. It is de bedoeling dat it ien grutte bisteboel wurdt: sprekbeurten, muzyk en gedichten oer favorite bisten. Troch de jûn hinne trede tsien dichters op, wêrûnder fiif Frysktalige dichters fan RIXT: Evita Bakker, Edwin de Groot, Ineke van der Heide, Sipke de Schiffart en Janneke Spoelstra.

Lês fierder by RIXTLês fierder