Aginda 29-08-20: Theun de Vries-kuier 2020

logo.ensafh

Met rasverteller Douwe Kootstra

De meester-verteller leidt opnieuw iedereen die belangstelling heeft langs de idyllische plekjes, die er nog steeds rondom Feanwâlden/Veenwouden zijn. Over die plekjes heeft de in Feanwâlden geboren auteur Theun de Vries met verve geschreven.

Mede vanwege het beperkt aantal deelnemers en de corona-crisis is reserveren verplicht. Ook dienen deelnemers zicht te houden aan de 1,5-meter- en andere corona-regels.

De wandeling voert over schilderachtige weggetjes en paden langs de plekken van het jongetje Wilt Tjaarda en zijn familie, waarover De Vries tal van verhalen op papier heeft gezet. Maar de kuiertocht voert ook langs het geboortehuis van de schrijver en de plek waar hij zijn vroegste jeugd heeft gewoond.… Lês fierder

Teleks: Norse code: project aims to decipher sound of old languages

logo.ensafh

Vikings are well known for helmets, swords and longboats, and they must have made a racket when raiding settlements, but history does not quite record what they sounded like. The centuries cast a hush over their conversations, poems, songs and music.

That may soon change because a pioneering research project aims to breathe life into the sounds of early medieval languages, including Old Norse and Early Irish.

Lês fierder by The GuardianLês fierder

Poëzij Wobbe Atsma: De reis

logo.ensafh

 

 

De reis ( fan augustus 2020)

Tegels tille de fuotten oer de earste meters,
diken draaie rjochts en loftsom foar de bus,
spoaren strekke har strak foar de trein út,
de reis beweecht, de reis libbet en is wer los.

It doel is fan bestimming nei bestimming,
oer lân en wetter wer fan stêd nei stêd
troch in lange, lange simmer nei frjemde,
waarme nêsten yn in ferlange winter.

Lês en sjoch fierder by Wobbe AtsmaLês fierder

Kollum Aant Mulder: Murdefamylje

logo.ensafh

Doe’t yn 2012, leau ’k, besletten waard om yn 2024 op te hâlden mei de nertsefokkerijen, hie nimmen noch heard fan koroana. Dat is no oars en dêr kinne de nertsefokkers oer meiprate. Op dit stuit binne 27 fan de 130 bedriuwen besmet mei it koroanfirus, dat maklik fan nerts op minske oergean kin, sa’t bliken dien hat. Fan dy 29 bedriuwen binne alle nertsen deamakke. Wat der fierder barre moat, dêr wurdt oer praat. As alle nertsebedriuwen yn 2024 dochs ticht geane, wêrom dan no net trochpakke, soe men sizze. Hawar earder of letter sil dat der dus fan komme en dan binne der te uzes gjin Amerikaanske nertsen mear.… Lês fierder