Josse de Haan

Côte d’argent (4)

logo.ensafh

wurden rane

simmer fersjit fan swart nei skjinner blau
kwik ûntflechtet termometerbuiskes
nachts krûpt elk werom yn eigen skulp

wurden wurde dronken, rane op lippen
minsken iggewearje mei mûle, hân en hûd
oant boesgroentsjeplysjes oarder skeppe

*

Rinnend lâns it 4 km lange strân fan Hendaye op de lette jûn- elke dei in oardeloere – mei útsjoch op de Atlantyske Oseaan, kamen dizze fersen/observaasjes eins fansels yn myn kop omheech; as ik wer thús wie skreau ik se op, sa likernôch tusken novimber ’15 en septimber ’16. Josse de Haan.

Côte d’argent is in syklus fan Josse de Haan, besteande út tsien gedichten yn fjouwer skiften.… Lês fierder

Josse de Haan

Côte d’argent (3)

logo.ensafh

skûleblinkboartsje

stodampen skowe loft, see en strân yn inoars earmen
splite kuierders op yn twa aparte helten sûnder liif
hollen en skonken nimme elk har eigen rûte en paad

nije kombinaasjes wurde berne yn tsjûke mist
oplein partnerruiljen bringt minsken op ‘e doele
skûleblinkstrânboartsjen mei knypeagjende ljochttoer

fjoerwetter

trotwaartegels baarne sûnder fjoer en reek
protters falle dea en rikjend út ‘e sulveren loft
sinnebril ferfoarmet hânwizer ta Don Quichote

molewjukken draaie wyld op sinnesellen
seemokken sile mei paraplu’s yn brede bekken
ûnwaar jeit de see oer strân en dyk en lân

monologen

sniewolken skowe sinne en ljocht fansiden
nacht en kjeld oerhearskje dei en waarmte
wrâld wurdt lytser, teart de gerdinen ticht

buorlju binne wytsnijd, sykheljen is in selspetear
oer strjitte en paad rinne parallel de monologen
ôf en ta ûntstiet der wat ferbining op in krusing

*

Rinnend lâns it 4 km lange strân fan Hendaye op de lette jûn- elke dei in oardeloere – mei útsjoch op de Atlantyske Oseaan, kamen dizze fersen/observaasjes eins fansels yn myn kop omheech; as ik wer thús wie skreau ik se op, sa likernôch tusken novimber ’15 en septimber ’16.… Lês fierder

Josse de Haan

Côte d’argent (2)

logo.ensafh

wetterspikerbêd

hjitte trillet op ’t wetterstrân en see
kerlen sân ûntflamje en wurde fjoer
de oseaan falt yn harsels werom

grutte-lytse famkes dûnsje in seeballet
fakirs op de flamjende spikerbêden
sjowe sjongend it ferline en de takomst

fata morgana’s

sinne toveret skippen yn ‘e loft
fleanmasines farrend yn de see
achter sinnebrillen stoarje minsken

wetter streamt fan wolk nei wolk
stoarm horizontaal fan súd nei noard
toarst tsjoent eagen om yn toverkikers

skroeide stilte

golfbrekkers hâlde tagelyk de siken yn
ien op de top, de oare ûnder oan de foet
stilte skroeit de wetterlongen leech en ticht

achter myn eagen mûskopje fragen-tinksels
oant it lûdfakuüm ûntheitsterjend iepen batst
gedachten op ‘e rin slaan troch it skomjend wetter

*

Rinnend lâns it 4 km lange strân fan Hendaye op de lette jûn- elke dei in oardeloere – mei útsjoch op de Atlantyske Oseaan, kamen dizze fersen/observaasjes eins fansels yn myn kop omheech; as ik wer thús wie skreau ik se op, sa likernôch tusken novimber ’15 en septimber ’16.… Lês fierder

Josse de Haan

Côte d’argent (1)

logo.ensafh

1

wjerljocht

wjerljocht sammelet kleur en fjoer
laserpylken sjitte út it wetter fuort
nêst ferbaarnt, eksters skatterje

hûs riist neaken op út reek en jiske
bonkerak sjoot balken, spikers, inisjalen
fêstlein yn in boek fan myte en leginde

rendez-vous-skommel

wurden rûgelje út myn holle
stuiterje op noas en tosken
skerp, skjin en parfumearre

morfemen wize twa skonken paad
glinsterje en reflektearje de nacht
oant de rendez-vous-skommel ferskynt

wite skipkes

sinne glûpt troch beammen
reindrip foar it finster filteret
kleuren giselje de oseaan

trije skipkes dobberje op it tij
fersjitte fan foarm, ferstopje har
wurde wyt yn ’t baarnend ljocht

*

Rinnend lâns it 4 km lange strân fan Hendaye op de lette jûn- elke dei in oardeloere – mei útsjoch op de Atlantyske Oseaan, kamen dizze fersen/observaasjes eins fansels yn myn kop omheech; as ik wer thús wie skreau ik se op, sa likernôch tusken novimber ’15 en septimber ’16.… Lês fierder

Josse de Haan, Piter Boersma

De hillige Trêske fan Lizejeu

logo.ensafh

Yn it ûndersteande artikel ferliket Josse de Haan de Frânske en Nederlânske oersetting fan de roman leafdedea fan homme earnstma mei it orizjineel.
Yn syn boek Frozen moonlight yn myn hannen út 2013 hat De Haan al oer de útjefteskiednis fan it boek skreaun.
As taljochting dit:
leafdedea ferskynde foar it earst yn 1963 as bysûndere útjefte fan it tydskrift Quatrebras.
In twadde printinge, omstavere mar fierders neffens de earste printinge, ferskynde yn 1994 by de Koperative Utjowerij besoarge troch en mei in neiwurd fan Josse de Haan, mei op wurdnivo lytse oanpassings troch de auteur.
In tredde printinge ferskynde yn 1994, redigearre en besoarge troch Alpita de Jong en Teake Oppewal, neffens de twadde printinge.… Lês fierder

Willem Schoorstra, Josse de Haan

Flater op flater: 10 books from Friesland

logo.ensafh

It begjint al mei de titel fan it projekt: ‘10 books from Friesland’. De offisjele namme fan de provinsje is Fryslân. Mar kin men oars ferwachtsje fan in organisaasje dy’t it yn de Nederlânske fariant oer ‘10 books from Holland’ hat? Soks is tekenjend foar de blykbere sleauwens en maklikens dêr’t it Buchmesse-projekt mei útfierd wurden is.

Ut dy reden hat it oars sa sympatike inisjatyf fan de provinsje Fryslân net de glâns en blâns krigen dy’t it fertsjinne. Namste spitiger om’t wy foar’t neist mar ien kâns krije, en ek dêrom is it net ferwûnderlik dat it meastepart fan de Fryske skriuwers protest tsjin de gong fan saken oantekene hat.… Lês fierder

Josse de Haan

Gysbert Japicx-priis

logo.ensafh

YN 66 JIER twa dichteressen WINNERES GYSBERT JAPICX

De earste Gysbert Japicxpriis-winner yn 1947 wie Obe Postma – it wie foar syn poëzy. De earste frou dy’t de priis krige, wie Rixt yn 1953 foar har poëzybondel De gouden rider (1952).
Trijeëntritich jier letter krijt Tiny Mulder dizze priis foar har hele oeuvre, mar foaral foar de gedichtebondel Oh in stêd, ah in lân – In syklus. De bondel allinne wie blykber net goedergenôch.
Yn 66 jier ha mar twa dichteressen sa’t it skynt genôch kwaliteit hân om yn oanmerking te kommen foar dizze heechste Fryske literêre priis. Dat is apart, meidat der wol frouljustalint wie en is.… Lês fierder

Josse de Haan

Gjalpen fan it hert – in analyze

logo.ensafh

It hat kritika Elsbeth Etty west dy’t sei: ‘Op faceboek en Twitter kan de literaire wereld er soms uitzien als een zichzelf constant feliciterende massa.’ Wat my oanbelanget hearre de kritiken op it mêd fan proaza en poëzy yn de measte deiblêden ek by dy lokwinskjende wrâld. Yn De Groene Amsterdammer is Kees ’t Hart noch âlderwetsk kritysk sa’t it eins heart. Hy hat dan ek in gedegen literêre oplieding hân, is sels skriuwer en syn styl fan skriuwen noeget út. Nei de bek prate hat er nea dien. Skriuwer en lêzer ha wat oan syn kritiken.
Wiene Anne Wadman yn it ferline, en letter ús generaasje fan de sechtiger en santiger jierren soms tige kritysk, no is de strikt literêre krityk dêr’t literêre arguminten in rol spylje oangeande tema’s, metafoaren, styl, foarm en problematyk yn in roman faak fier te sykjen.… Lês fierder

Josse de Haan

JEL DAS – ta neitins

logo.ensafh

– Leave Jel-

Wat my heucht binne dyn lippen en dyn mûle
De wurden dy’t dêrtusken ferskynden
De folsleine ienheid fan ynhâld en foarm
De ultime ekspresje fan dy waarme close up.

Hiest it stal en de linigens fan in trapeezjewurkster
Eagen mei tagelyk fraach en antwurd en 2 fonken
Hier dat om dyn holle skittere en dûnse
Ast mei dyn hannen en fingers spilest en pratest.

Wiest net te fangen yn in ramt of in teaterwet
Leist aksinten dêr’t oaren wifelen en twifelen
Lietst de minsken achter de wurden sjen
Toverest de bylden foardat se echt ûntstiene.

Mear as emosjoneel bestridest de sinne soms
Mar as de spot fan it toaniel nachts yn de herberch
Op dy rjochte wie, waardst sels in stjer fol fjoer
Mei lea en wurden betsjoendest harkers en taskôgers.… Lês fierder

Josse de Haan

Leafdeleaze biografy oer Jopie Huisman

logo.ensafh

Ta gelegenheid fan it 25-jierrich bestean fan it Jopie Huisman Museum waard yn 2011 in (alternative) jubileumeksposysje hâlden yn Warkum (april – novimber). De eksposysje hie de namme De andere kant, meidat in soad (‘twaddehâns’) wurk op de útstalling hong dat net yn it offisjele museum oanwêzich is. De katalogus by de eksposysje, dy’t tagelyk in soarte fan biografy foarstelle moat is skreaun troch Albert van Keimpema (156 siden oblong, útjûn troch de Stichting Jubileumexpositie JH.). Van Keimpema is gjin keunsthistoarikus, hâldt him net dwaande mei keunst, en hat net earder kritysk of oar wurk oer keunst levere. It taalgebrûk – Nederlânsk – is breklik, de styl hat wat fan it wenstige geswets fan sportferslachjouwers.Lês fierder