Hedwig Terpstra

Fraachpetear mei skriuwer en fjildman Gjalt de Groot

logo.ensafh

“As we net oer it iis koene omdat der in soal fan frachtskippen yn ’e midden wie en de skouwen fêstferzen leine, dan koene we soms net thúskomme.”

Gjalt de Groot is yn 1945 berne yn it boerespul “It Heale Moantsje” yn Readtsjerk. Nei in jier Ulo gie er nei de legere en middelbere lânbouskoalle. Hy wurke seis jier by syn heit op de pleats yn Raerd. Doe gie er wer studearjen, de oplieding ‘Dierveredeling middelbaar kader’ yn Almelo. Hy wurke by de foarljochtingstsjinst foar mingfoerfabriken en letter as bargeboer ûnder Holwert. Hy is no poldermûnder en greidefûgelbeskermer en hâldt him dwaande mei skriuwen, fiskjen, ielrikjen en einekoerflechtsjen.Lês fierder

Hedwig Terpstra

Fraachpetear mei Aggie van der Meer

logo.ensafh

It liket krekt oft it allegear hiel logysk is, mar dat is it krekt net.” (Aggie van der Meer oer Ho Wu en Misty Mac.)

Aggie van der Meer is op 2 septimber 1927 berne yn Boalsert. Se hat de analisteoplieding dien en in oplieding ta tekenlearares. Se krige in baan as learares tekenjen oan de iepenbiere Mavo yn Boalsert. Letter is se mei har man Herman in túnbedriuw begûn en hat se it hoveniersdiploma helle. Aggie van der Meer wie aktyf yn de fredesbeweging en ien fan de inisjatyfnimsters fan Leefbaar Friesland. Foar dy organisaasjes skreau se in protte artikels yn ’e krante.Lês fierder

Rita Saliba, Hedwig Terpstra

It oare lichem / The other body / Il-ġisem l-ieħor

logo.ensafh

It oare lichem

Ik ferburch it foar elkenien. En pas as ik allinnich thús wie die ik it nije lichem fan in tweintichjierrige frou út en bleau ik yn it âlde.

Tanksij it nije lichem hie ik súkses preaun. Ik gong foar in folle jonger persoan troch. Ik liigde oer myn âldens. Ik hie in goede fêste baan krigen. Ik troude om’t er tocht dat ik folle jonger wie. Ik koe gjin bern krije. Hy sei dat it net útmakke, ‘ik ha dy tichtby my dat ik ha neat oars nedich.’ Hy naam my faak mei nei syn freonen. Hy wie sa grutsk op my.… Lês fierder

Hedwig Terpstra

Fraachpetear mei Klaas Rusticus: “It iene is wier en it oare ek net.”

logo.ensafh

 

Klaas Rusticus is yn 1942 berne yn Snits. Hy hat twa dochters en wennet no yn Boskamp by Olst yn Oerisel. Yn syn berteplak folge er in oplieding ta skoalmaster. Mei skriuwer Anne Wadman rjochte er ein fyftiger jierren in ôfdieling fan de stifting Jeugd & Muziek op. Hy skreau ferhalen dy’t yn De Strikel publisearre waarden. Fan 1968 ôf rjochte er him op it teater en in pear jier dêrnei op telefyzjeproduksjes. Hy wie fan 1970-1977 yn tsjinst fan de NCRV, letter waard er programmamakker by de NOS en nei 1990 yn it bûtenlân. As teaterregisseur wurke er foar de Noorder Compagnie en de Theaterunie.Lês fierder

Hedwig Terpstra

Ynformaasje oer Leanne Ellul

logo.ensafh

Leanne Ellul is berne yn 1989 yn Malta. Yn 2015 ferskynde har jongereinroman Gramma yn it Malteesk by Merlin Publishers. Gramma fertelt it ferhaal fan in 14-jierrich famke mei anoreksia dat in protte gewicht ferliest, mar dat ûntkent. Leanne wûn mei it boek de Malteeske Novels for Youth-priis. Hja studearre Malteeske taalwittenskippen en is sljocht op literatuer. Leanne skriuwt al in moai skoft, njonken proaza skriuwt se poëzij en hat se toanielstikken skreaun. Hja sette twa boeken oer nei it Malteesk en skriuwt tekstboeken mei Clare Azzopardi.

Sûnt ferline jier wurket Leanne mei oan ferskate projekten fan de Valletta 2018 Foundation en by de kulturele organisaasje Inizjamed.… Lês fierder

Hedwig Terpstra

Petear mei Bartle Laverman

logo.ensafh

“In bondel is foar my in soarte fan autobiografy. It is prachtich om in nij boekje te meitsjen, ferfelend is it dat it de wrâld yn moat, dat dêr har skientme ferboelguodde wurdt.”

Bartle Laverman (Ljouwert, 1948) hat nei’t er de oplieding ta ûnderwizer folge, MO-Nederlânsk en LO-tekenjen studearre. Dêrnei folge er oan de Ryksuniversiteit yn Grins noch teoretyske en wiisgearige pedagogyk. Hy studearre yn 1977 cum laude ôf. Bartle hat as dosint filosofy wurke op de Academie Minerva yn Grins. Tegearre mei syn frou, byldzjend keunstner Hannie Kamstra, hie er oant 1996 in biologyske buorkerij en tsiismakkerij. Sûnt 1990 hawwe sy De Tunen fan De Griene Dyk, in ekologyske blommetún fan trije hektare.Lês fierder

Hedwig Terpstra

Fraachpetear mei Gerard de Jong

logo.ensafh

“An de ene kant hest ’n onaindig soad tiid en mooglikheden, maar an de andere kant weetst nooit wat d’r op dyn pâd komt.”

Gerard de Jong (1979), haadredakteur fan de Bildtse Post, is troch de Fryske sjuery fan it projekt Oare Wurden / Other Words – it Europeeske útwikselingsprojekt foar skriuwers yn lytse talen – útkeazen om yn maaie-juny 2017 yn de Baskyske stêd San Sebastián te wenjen en wurkjen. De sjuery fûn it skriuwplan fan De Jong literêr nijsgjirrich en tsjûgjen fan in sterke persoanlike driuw.

Wat kinst fertelle oer dyn skriuwplan foar Oare Wurden?
‘Ik bin fan doel om ’n Bildts boek te skriven, ’n novelle met de titel: Blau fan dagen, griis fan onrust.… Lês fierder

Hedwig Terpstra

Fraachpetear mei Jan Schokker

logo.ensafh

‘It liket my noch wol in útdaging om in berneboek te skriuwen en dêr sels de tekeningen by te meitsjen.’

Jan Schokker (1952, Oranjewâld) learde op de ambachtsskoalle foar elektrotechnyk. Syn kreative kant kaam al gau foar it ljocht. Hy mocht graach tekenje en krige fersiken om reklamebuorden te meitsjen en bedriuwsnammen te skilderjen. Skriuwe die er doe ek al, as jonge fan in jier as fjirtjin makke er al stikjes foar de jubileumrevu fan de kuorbalferiening. Yn ’e rin fan de tiid skreau er in grut tal revu’s en in stik as fyftjin toanielstikken. Jan Schokker wennet mei syn frou Sjoeke yn Jonkerslân en sûnt syn 24e hat Jan in eigen bedriuw foar standbou en belettering.Lês fierder

Hedwig Terpstra

Petear mei Lida Dykstra

logo.ensafh

‘Skriuwen is foar my wol in wrakseling. Ik wol de latte foar mysels altyd wat heger lizze as wêr’t ik by kin.’

Lida Dykstra is op 16 july 1961 berne op It Hearrenfean en opgroeid yn Skarsterbrêge. Se die in oplieding ta museummeiwurkster yn Leien en studearre dêrnei keunstskiednis yn dat plak. Se makke yn 1986 har stúdzje ôf mei in skripsje oer Fryske ambachts- en folkskeunst. Lida gong mei har man werom nei Fryslân en krige in baan by de Stichting Monument van de Maand. Yn 1989 waard se konservator fan it Museum Joure. Nei de berte fan harren dochter yn 1992 pakte Lida de pinne op.Lês fierder

Hedwig Terpstra

Petear mei Marga Claus

logo.ensafh

‘Om helder yn ’e holle te wurden giet de ien te draven en de oar te winkeljen en ik pak de pinne om dingen foar mysels op in rychje te krijen.’

Marga is op 16 febrewaris 1955 berne yn Ljouwert en hat dêr oant har sande jier ta wenne. Dêrnei ferhuze se nei Easterein. Se folge de ûnderwizersoplieding oan de PA yn Snits. Yn 1987 gie se as weryntreedster oan it wurk by de Stichting Basiseducatie Zuidwest-Friesland, letter opgien yn it Friesland College. Dêr folge se in post-HBU-stúdzje folwoeksene-edukaasje wêrnei’t se Nederlânsk en kompjûterles joech yn Snits. Op it momint jout se ekstra stipe by it fak Nederlânsk oan MBU-learlingen op it Friesland College yn Ljouwert.Lês fierder