Wetter-Tour Fryslân 2009

logo.ensafh

It Frysk ferdwynt mei Fryslân ûnder wetter. Itselde jildt de kommende tiid foar de nije roman fan Koos Tiemersma. It boek sil de kommende tiid út it sicht ferdwine om op ûnferwachte plakken op te dûken.

Mei Ernst Langhout en Johan Keus ûndernimt Koos Tiemersma in Wettertour troch Fryslân, net op bewende en bekende plakken as teaters en biblioteken, mar by minsken thús!

Mear ynformaasje op www.froonakker.nl

Mogelijk ondersteunt de browser de weergave van deze afbeelding niet.Lês fierder

Ynhâld 131

logo.ensafh


ensafhensafhensafhensafhensafh 4

Foaropwurd

Poëzy

Myn sukkeldraaf myn kninepoat
Sytse Jansma

De laatste reis van de Nyborg fan J. Slauerhoff foar in part op rym set 4
Andries Miedema

Proaza

Kollum

Jan Boomsma

Skermer

Unwissichheid

Willem Winters

Ferhalen

Ophef(fe)
Jouke Hylkema

Fraachpetear

Ik wit net hoe’t ik yn Harns in akster roppe moat – Sytse Jansma reizget fan it oerwâld nei de stêd
Hidde Boersma
(fraachpetear mei Sytse Jansma oer syn debútbondel Wa’t tate seit moat ek whisky sizze, Friese Pers Boekerij, Ljouwert 2008)Lês fierder

Ynhâld 129

logo.ensafh


ensafhensafhensafhensafhensafh 2

Foaropwurd

Poëzy


Fryske beweging

Jaen
Oan bannen
Ruurdtsje de Haan

De laatste reis van de Nyborg fan J. Slauerhoff foar in part op rym set 2
Andries Miedema

Proaza

Kollum
It ultime gedicht
Skermer

Bewarje

Willem Winters

Ferhalen
In ûnfoechsume wierheid
Jouke Hylkema

Besprek

Bennie Huisman yn ’e ban fan Eeltsje Halbertsma
Piter Boersma
(besprek fan Eeltsje en ik – reisferhalen fan Bennie Huisman)… Lês fierder

Ynhâld 129

logo.ensafh


ensafhensafhensafhensafhensafh 2

Foaropwurd

Poëzy


Fryske beweging

Jaen
Oan bannen
Ruurdtsje de Haan

De laatste reis van de Nyborg fan J. Slauerhoff foar in part op rym set 2
Andries Miedema

Proaza

Kollum
It ultime gedicht
Skermer

Bewarje

Willem Winters

Ferhalen
In ûnfoechsume wierheid
Jouke Hylkema

Besprek

Bennie Huisman yn ’e ban fan Eeltsje Halbertsma
Piter Boersma
(besprek fan Eeltsje en ik – reisferhalen fan Bennie Huisman)… Lês fierder