ynhâld 127

logo.ensafh

Foaropwurd

Poëzij

Tory Island 1
Bartle Laverman

Proaza

Kollum
Avercamp
Skermer

J.M. Waterhouse: huverje fan froulju

Willem Winters

Ferhalen
Nei it easten
Jouke Hylkema

Friezen en Griken

Anne van der Plaats

Midfrysk goud
Waatze Gribberts Brulloft 7 (slot)
Eric Hoekstra (besoarging, oersetting en kommintaar)

Besprek

It ynhâldlik bysûndere fan Fryske literatuer – Oer de krityk op it ‘Wolkeboek’
Abe de Vries… Lês fierder

Ynhâld 126

logo.ensafh


Foaropwurd

Poëzij

krystgedachte
Date Salverda

Priiswinnende gedichten poëzyjûn Harns
Thús is thús
Antje van Schepen-Koopmans
(earste priis)

Dylan song it al

Edwin de Groot
(twadde priis)
Frysk
Jannie Roodhof
(tredde priis)

Proaza

Kollum
Alfabet
Skermer
Ferhalen
Lobke, de Fryske Knut
Jouke Hylkema

De susters
Aggie van der Meer

Midfrysk goud
Waatze Gribberts Brulloft 6
Eric Hoekstra (besoarging, oersetting en kommintaar)… Lês fierder

Ynhâld 126

logo.ensafh


Foaropwurd

Poëzij

krystgedachte
Date Salverda

Priiswinnende gedichten poëzyjûn Harns
Thús is thús
Antje van Schepen-Koopmans
(earste priis)

Dylan song it al

Edwin de Groot
(twadde priis)
Frysk
Jannie Roodhof
(tredde priis)

Proaza

Kollum
Alfabet
Skermer
Ferhalen
Lobke, de Fryske Knut
Jouke Hylkema

De susters
Aggie van der Meer

Midfrysk goud
Waatze Gribberts Brulloft 6
Eric Hoekstra (besoarging, oersetting en kommintaar)… Lês fierder

Ynhâld 122

logo.ensafh

Foaropwurd

Poëzij

Blêdsang
Ate Grypstra

Poelsang

Ate Grypstra

Proaza

Kollum

Wêr’t ik stean
Skermer

Snowdon
Koosje Melis

Ferhalen

Besakje litte

Jouke Hylkema

In goed hinnekommen

Wobbe Atsma

Midfrysk goud III

Waatze Gribberts Brulloft 2

Eric Hoekstra (besoarging, omstavering en kommentaar)

Besprek
Abe syn missy
Piter Boersma
(besprek fan de blomlêzing Het goud op de weg – De Friese poézie sinds 1880 fan Abe de Vries)Lês fierder