Blog Daam de Vries: Dat ha jo soms

logo.ensafh

Der is soms net in soad foar nedich om de steat fan in lân oan te tsjutten. Sa wie der juster yn in kwisprogramma nimmen fan de kandidaten dy’t wist hoefolle oeren in skiep hat. Yn Fryslân soe dat noch wolris justjes slimmer wêze kinne want oft jo dy freegje wat it meartal fan skiep is dan krije jo de aldernuverste antwurden. In greep: “Skyp, skiepkes, skapen, skiepen, skjippen” en al sa mear.

Lês fierder by Daam de VriesLês fierder

Blog Sigrid Kingma: Subsydzjeslurpe.. of net!

logo.ensafh

Wy tochten hjoed in fergeze nije badkeamer krije te kinnen fan it SNN. Dat tochten 39872 online wachtsjenden foar ús ek. Earst wie de ferwachte wachttiid in oere, mar nei acht oeren leauden wy der net mear yn. It hat sels it lanlike nijs helle.

Foar ús is it net sa slim want wy hienen dochs net it gefoel dat we der echt rjocht op hienen, mar fielt wol as in dikke middelfinger. Earst flyerje, foarljochtingsjûnen jaan, minsken optimaal tariede foar de grutte oanfraach, om ferfolgens op de dei sels te melden dat der fierste min jild beskikber is, en it budzjet net ferhege wurdt.… Lês fierder

Blog Jaap Slager: Polder yn ‘e splis

logo.ensafh

Myn stikje Kliemskekloatekultuer fan in moanne lyn brocht ik al yn op it aljemint dat de Nederlanner, wat syn kultuer oangiet, in hurd man op in weak tsiis wurden is. In man in man, in wurd in wurd? Das war einmal!

Oar foarbyld ….
Lei it ús goed tweintich jier lyn jit op ‘e namme dat wy der in aardsje fan hawwe en sykje jimmer nei wêr’t wy it mei-inoar lykfine kinne, op it heden hat it der alles fan dat wy der plat foar lizzen gean en lit ús oerwâdzje fan de sa’t skynt út Amearika oerwaaide cancel culture — “Ien(!)… Lês fierder

Kollum Henk van der Veer: Rouadvertênsy’s

logo.ensafh

Ik ken der nyt om heen en ik wil ut ok nyt. Hoe ouwer at ik wurd ( ik hoop trouwens 114 jaar te wurden), hoe faker ik de krantepagina’s met rouadvertênsy’s lees. De rouadvertênsy’s, dy’t de laatste tiid un belangrike bròn fan inkomsten fòrme foar de noadleidende papieren kranten. Tien pagina’s roudadvertênsy’s per dach is in dizze coronatiid heel nòrmaal, wat eigenlek abnòrmaal is. Faak roudadvertênsy’s fan overleden minsen an corona mar ok fast dèur corona, hoe tryst ut ok is.

Lês fierder by Henk van der VeerLês fierder

Blog Johan Veenstra: Portugesies

logo.ensafh

Et is wat mit die laeste kollum van me in de Liwwadder Kraante… Gisteraovend kwam d’r een hiele lieve mail van een vrouw uut Holwerd en die begon zo: Wat sil ik dyn stikjes misse yn de LC. Ik was stomverbaosd, want ik hole daor hielemaole niet mit op! Ik daenke da’k wel begriepe waor de verwarring lichtkaans wegkomt. In die bewuste kollum staot de zin: Ik hebbe verlangst naor een zanger die zingt dat de tied ondaanks alles veraandert en beter wodden zal. De vrouw uut Holwerd schreef in heur mail The times they are a changin. Juust ja, dat lietien van Bob Dylan doelde ik op.… Lês fierder

Blog Henk van der Veer: Lamlendech & lui

logo.ensafh

Seldsem lamlendech & lui bin ik de earste week fan dit jaar begonnen. Ik sal wel nyt de enege weze dy’t op dit moment enòrm ferlangt naar ut einde fan de sufeulste lockdown en karantêneperioade, ik bin’t echt sat. Amen!

Ut oulopen weekende ok wear niks anders deen as leze en nòch us leze. Mar ik wil nou mear, ik wil der wear op út, winkels besoeke. In ‘e kroech un bierke drinke, lekker út eten gaan, datsoarte fan dingen.

Lês fierder by Henk van der VeerLês fierder