Hedwig Terpstra

Fraachpetear mei Baukje Zijlstra

logo.ensafh

“Asto midden yn de rotsoai en ûndúdlikheid sitst dy’t in oarloch is, dan moatsto kieze op prinsipes en gefoel.”

Baukje Zijlstra is yn 1967 berne yn Dokkum. Sy die nei de middelbere skoalle ferskate stúdzjes en is úteinlik ôfstudearre oan de PABO yn Ljouwert. Earst wurke se as korrektor by de Ljouwerter Krante, letter waard se redakteur by ferskate bedriuwen en útjouwerijen. Se hat har hiele libben al skreaun. Op har achtste is in gedicht fan har publisearre op de berneside fan it Frysk Deiblêd. Yn 2013 is foar it earst in ferhaal fan har ferskynd yn Ensafh.Lês fierder

Hedwig Terpstra

Fraachpetear mei Tryntsje van der Veer

logo.ensafh

“It moat net in gewoante of in obsesje wurde, mar ik kin eins net sûnder it skriuwen.”

Tryntsje van der Veer is yn 1960 berne yn Nijegea oan ’e Fluezen. Sûnt 2008 wennet se nei tritich jier om utens wer yn Fryslân. Se wurket as psychiater. Se die in tal skriuwkursussen yn Tresoar (lietteksten en dichtsjen) en hat dêrnei ferskate dichtbondels publisearre. Yn 2009 kaam Binnentún út, in bondel mei 49 haikû’s yn kombinaasje mei foto’s fan Ouke Kooistra en muzyk fan Rob du Jardin op cd. Yn 2010 wie sy gearstaller fan Oer it wetter op ’e weagen fan muzyk en poëzij.Lês fierder

Hedwig Terpstra

Fraachpetear mei de Baskyske skriuwer Eneko Aizpurua Urteaga

logo.ensafh

”I’m trying to achieve a balance between writing on my novel project and learning about the Frisian culture.”

Yn it ramt fan it literêre útwikselingsprojekt Other Words/Oare Wurden is de Baskyske skriuwer en oersetter Eneko Aizpurua Urteaga (1976, Lazkao, Baskelân) te gast yn Ljouwert. Hy is op 20 oktober oankaam en sil hjir bliuwe oant mids desimber en wurkje oan syn nije roman. Hy publisearre oant no ta trije misdiedromans: Lehertu da festa (It is feest, 2016), Herensuge gorriaren urtea (It jier fan de reade draak, 2013) en Errauts (Jiske, 2011). Yn 2008 wûn er de twadde priis by the Iruñea literatuerpriis foar jonge skriuwers, yn de kategory koart ferhaal, mei Fortunaren gurpila (Rêd fan fortún).Lês fierder

Hedwig Terpstra

Fraachpetear mei de Ingelske skriuwster Elaine Ewart

logo.ensafh

“Islands are the focus of people’s imaginations, we think of them as an idealized paradise or places where people get trapped or stranded.”

Elaine Ewart (berne yn 1975 yn Lincoln, Ingelân) hold op tongersdei 7 septimber op de Fryske Akademy in lêzing mei de titel Voices from Heligoland: literary representations of the North Sea. Foar har ôfstudearskripsje foar de stúdzje kreatyf skriuwen, dy’t se folget oan de universiteit fan Essex, bestudearret se de relaasje tusken ekology, lânskip, taal en literatuer op it eilân Helgolân en yn it Fryske kustgebiet troch de tiid hinne. Elaine skriuwt proaza en poëzij en wûn yn 2012 de Fenland Poet Laureate.Lês fierder

Hedwig Terpstra

Fraachpetear mei de Kanadeesk-Fryske skriuwster Alyda Faber

logo.ensafh

“Ut agresje wei kin ik gjin goede gedichten skriuwe. Ik besykje minsken te begripen, hoe komplisearre dat ek is.”

De Kanadeesk-Fryske skriuwster Alyda Faber (berne yn 1963 yn Walkerton, Kanada) wennet yn Halifax en is professor teology oan de Atlantic School of Theology. Yn 2016 kaam har dichtbondel Dust or Fire út, mei dêryn ûnder oare twa ferzjes fan it gedicht ‘Leeuwarden Train Station’. De gedichten yn de bondel gean oer de betsjutting fan leafde en famyljerelaasjes. Yn 2010 binne gedichten dy’t se skreaun hat nei oanlieding fan Fryske sprekwurden publisearre op Ensafh. Alyda wie yn augustus in wike op famyljebesite yn Ljouwert en doe ha ik dit fraachpetear mei har holden.Lês fierder

Hedwig Terpstra

Fraachpetear mei Eppie Dam

logo.ensafh

“Ik ha mear as oait it libben leaf.”

Eppie Dam is berne op 5 maart 1953 op in pleatske yn De Pomp. Hy die de oplieding ta ûnderwizer en wurke earst op in skoalle op Urk en fan 1991-2009 yn Balk. Hy wennet no yn Sleat en stiet net mear foar de klasse. Eppie Dam is bekend as skriuwer fan gedichten, ferhalen, berneboeken, kollums en besprekken. Hy hat inkelde jierren redakteur west fan it literêr tydskrift Trotwaer. Fierder skriuwt er eigentiidske kantates en liturgyen, yn gearwurking mei komponisten as Hindrik van der Meer, Jan de Jong en Gerben van der Veen.Lês fierder

Hedwig Terpstra

Fraachpetear mei skriuwer en fjildman Gjalt de Groot

logo.ensafh

“As we net oer it iis koene omdat der in soal fan frachtskippen yn ’e midden wie en de skouwen fêstferzen leine, dan koene we soms net thúskomme.”

Gjalt de Groot is yn 1945 berne yn it boerespul “It Heale Moantsje” yn Readtsjerk. Nei in jier Ulo gie er nei de legere en middelbere lânbouskoalle. Hy wurke seis jier by syn heit op de pleats yn Raerd. Doe gie er wer studearjen, de oplieding ‘Dierveredeling middelbaar kader’ yn Almelo. Hy wurke by de foarljochtingstsjinst foar mingfoerfabriken en letter as bargeboer ûnder Holwert. Hy is no poldermûnder en greidefûgelbeskermer en hâldt him dwaande mei skriuwen, fiskjen, ielrikjen en einekoerflechtsjen.Lês fierder