Teleks: Ried fan Europa seit it wer: der moat mear Fryske les komme

logo.ensafh

De skoallen yn Fryslân lûke fierstente min tiid út foar it Frysk. Faak is dat mar 45 minuten wyks. Dêrmei foldocht Nederlân net oan de ynternasjonale ferplichtings op it mêd fan de soarch foar minderheidstalen. Dat sizze de ynternasjonale saakkundigen dy’t út namme fan de Ried fan Europa it Fryske taalbelied besjoen hawwe.

Lês fierder by It NijsLês fierder

Teleks: Ferskate ynstellings fiskje achter net by ferdieling kultuerjild

logo.ensafh

Ferskate Fryske kulturele organisaasjes en ynstellingen fiskje achter it net as it giet om subsydzje fan it Fonds Podiumkunsten. It Noordpool Orkest yn Drachten hie om twa ton frege, mar krijt neat, omdat it Fonds Podiumkunsten fynt dat it orkest in ûndúdlike artistike koers fart.

Datselde jildt foar keunstner Meindert Talma.

Lês fierder by Omrop FryslânLês fierder

Aginda 19-08-20: Pauper Poëzie Pop Ups yn Burgum

logo.ensafh

BOEKHANNEL BURGUM
PRESENTEARRET
WOANSDEI 19 AUGUSTUS
FANÔF 7 OERE / HEALWEI 8-EN
TUSKEN DE DOARREN HEAL OP’E DYK

POËZIJ
POP-UP PERFORMANCE
MEI PAUPER POËZIE
=
GABRIELLE TERPSTRA
MARIJKE(groetjesmarijke)
ALWIN VAN DER TOORN
LUBBERT JAN DE VRIES

FRIJ & BEAT & OUTLAW FERS
FRL & NL
EIGEN WURK & OERSET

TAGONG FERGEES FANSELS
SJOCH JIM DÊR
(BY MIN WAAR YN ’E WINKEL)… Lês fierder

Ernest Hemingway’s published works littered with errors, study claims

logo.ensafh

Ernest Hemingway’s published writings are riddled with hundreds of errors and little has been done to correct them, according to a forthcoming study of the legendary writer’s texts.

Robert W Trogdon, a leading scholar of 20th-century American literature, told the Guardian that Hemingway’s novels and short stories were crying out for editions that are “as accurate to what he wrote as possible” because the number of mistakes “ranges in the hundreds”. Although many are slight, he said, they were nevertheless mistakes, made primarily by editors and typesetters.

Lês fierder by The GuardianLês fierder

Teleks: Dichters wurkje wike lang yn twatallen oan ‘trochjougedicht’

logo.ensafh

Dichterskollektyf RIXT sit in wike lang yn de Skriuwersarke fan Rink van der Velde om te wurkjen oan in trochjougedicht. Dichter fan de moanne Cornelis van der Wal hat de earste strofe skreaun en oare dichters jouwe dêr yn sân twatallen in ferfolch oan. Oan de ein fan de wike is der in gedicht fan acht strofen.

Lês en sjoch fierder by Omrop FryslânLês fierder