Teleks: Erik de Boer nije gemeentedichter Smellingerlân

logo.ensafh

Erik de Boer is voor de komende twee jaar de nieuwe gemeentedichter van de gemeente Smallingerland. Op donderdag 13 juni 2024 is hij benoemd in café Marktzicht in Drachten.

Veelzijdig en theater in zijn voordrachten

Erik de Boer is een veelzijdige dichter. Hij heeft naast humor ook theater in zijn voordrachten. Daarnaast draagt hij Friestalige gedichten met de juiste verwijzingen naar actualiteiten voor. Naast Erik de Boer waren ook genomineerd Wieger Lindeboom en Bram Zielman. Alle drie mochten donderdag voordragen uit eigen werk.

Lês fierder by Gemeente SmellingerlânLês fierder

Aginda 22-06-2024: International Theatre Afternoon

logo.ensafh

International Theatre Afternoon

Dizze middei wurdt organisearre by Tryater oan de Oostersingel yn Ljouwert yn it ramt fan Phōnē, in Europeesk projekt fan acht teäterselskippen dy’t yn harren minderheidstaal wurkje, dêr’t wy as Tryater pinfierder fan binne. Op alle plakken hat dizze simmer in International Theatre Night of Afternoon plak, dêr’t de selskippen mei-inoar útwikselje en gearwurkje yn it teätermeitsjen, en de útwurking dêrfan oan it publyk toand wurdt. De fergees tagonklike middei (wol graach reservearje) duorret fan 13.00 oant likernôch 17.00 oere. By de ôfslutende borrel is der noch efkes goed nei te praten.

In fjouwertalige middei (Bretonsk, Kven, Frysk en fiertaal Ingelsk) fol belibjen fan en praten oer taal en taaleigenheid

De dielnimmende selskippen ferspriede har oer lannen en lytse talen yn hiel Europa.… Lês fierder

Teleks: petysje tsjin de besunigingen op it Frysk

logo.ensafh

Deputearre Steaten wolle flink besunigje op organisaasjes lykas Omrop Fryslân, de Afûk en Mercator. Dizze moanne hawwe wy kâns om de besunigingen tsjin te hâlden fia Provinsjale Steaten. Do helpst dochs ek?

De provinsje sil op 19 juny beslute oer de taalnota ‘Fansels Frysk’. Dêr steane moaie plannen yn. Dy kinne it Frysk foarút helpe. Mar deputearre steaten hawwe it jild der net foar oer. Se wolle sels besunigje. Dêrtroch steane de ambysjes faai.

Wat kinsto dwaan?
De Ried fan de Fryske Beweging hat in petysje opsteld. Dy kinst ûndertekenje. Sa makkest dúdlik datst it net iens bist mei dy plannen.… Lês fierder

Teleks: Meldpunt SchrijversVeilig

logo.ensafh

Sinds afgelopen maandag is het platform SchrijversVeilig van start. Doel van het platform is de positie van schrijvers die bedreigd of geïntimideerd worden te versterken. Zij kunnen bij SchrijversVeilig incidenten melden, advies inwinnen en ondersteuning krijgen na een incident. SchrijversVeilig is een initiatief van de Auteursbond, de Groep Algemene Uitgevers en het ministerie van OCW. Het platform maakt gebruik van de expertise en middelen van het in 2019 gestart PersVeilig voor journalisten.

Lês fierder by RecensiewebLês fierder

Teleks: Oprop Tresoar Fellowship

logo.ensafh

Tresoar en de Freonen fan Tresoar stimulearje in nije generaasje ûndersikers fan de Fryske skiednis, literatuer, kultuer en/of letterkunde. Mei inoar hawwe sy it Tresoar Fellowship ynsteld. Elk jier wurdt in stipendium beskikber steld oan in jonge akademikus út binnen- of bûtenlân. Dêr kin in ynnovatyf ûndersyksprojekt fan maksimaal trije moannen mei stipe wurde. Kandidaten fan alle dissiplines en nasjonaliteiten binne wolkom.

Sjoch foar mear ynformaasje by TresoarLês fierder

Aginda 15-06-2024: Poëzie Zaterdag yn Café Marktzicht

logo.ensafh

Zaterdag 15 juni vanaf 20:00 uur is er weer Poëzie Zaterdag in Café Marktzicht! Dit is het poëzie-evenement van Drachten, waar tal van diverse dichters, singer-songwriters en andere taalartiesten hun kunsten vertonen.

Na het grote succes van de voorgaande edities, staan er weer vele woordkunstenaars te trappelen om hun kunsten aan u te tonen op deze 12e editie! Bekende koppen als Bram Zielman, Wieger Oepke en organisator, M.C. en dichter Erik de Boer is er natuurlijk ook. Nieuwe namen als Mijke Erynga en Bart Adjudant en oude bekenden als Jankobus Seunnenga zullen voordragen. Wie weet zijn er ook weer spontane sprekers.… Lês fierder