Teleks: Salman Rushdie verschijnt voor het eerst in het openbaar en bedankt iedereen voor de steun

logo.ensafh

Gisteravond verscheen Salman Rushdie voor het eerst weer in het openbaar tijdens een evenement van de schrijversorganisatie PEN America in New York. Hij hield ook een toespraak op dit evenement waar hij onder andere zei: ‘Terrorisme mag ons niet terroriseren. Geweld mag ons niet afschrikken. De strijd gaat door.’

Lês en sjoch fierder by TzumLês fierder

Teleks: By de 70ste jierdei fan Margryt Poortstra

logo.ensafh

Margryt Poortstra is net mear sa mei Fryske literatuer dwaande, seit se yn it ynterview dat ik op 22 maart yn it ramt fan myn ynterviewprojekt mei har hold.1
Op de fraach oft der nochris in nije dichtbondel fan har komme sil, seit se: ‘Nee, ik tink it net. Ik bin in bytsje fan it Frysk ôfstapt. Nei de ferhalebondel, fan 2011, hie ik it wol in bytsje hân mei it Frysk.’
Se wennet al salang bûten Fryslân. ‘Foar myn gefoel wie it hieltyd fierder fuort. Ik hie der hieltyd minder kontakten. … Ik ryd sels ek gjin auto.’ Dat hiel maklik oeral hinne, dat slagge ek net altyd.… Lês fierder

Aginda 11-06-2023: Pioenroaskonsert 2023 ‘om Tsjisse Hettema hinne’

logo.ensafh

‘Goeie, achteleaze besiker,
Jo stean op it punt in goede deal te dwaan mei de tiid:
Relax en lit it oer jo komme’

Dat riedt dichter Tsjisse Hettema (1955-2021) de besikers fan syn website oan (www.tsjissehettema.nl).
Itselde jildt foar it Pioenroaskonsert dit jier, dat yn it teken stiet fan syn wurk: in hommaazje oan in dichter mei muzyk, poësy, en byldzjende keunst.

 

Muzyk:

It close harmony kwartet Yellow Hammer (sjoch bylage) iepenet mei in komposysje ynspireard op syn gedichten en sjongt fierder in breed repertoir, fan pop, jazz oant klassyk.

Poësy:

De dichters Arjan Hut, Sipke de Schiffart en Syds Wiersma drage gedichten fan en oer Tsjisse foar.… Lês fierder

Teleks: Aldste printe Fryske boek ‘Freeska Landriucht’ presintearre mei Ingelske oersetting

logo.ensafh

Troch in nije publikaasje fan it âldste Fryske boek ‘Freeska Landriucht’ fan 1485 mei in oersetting yn it Ingelsk kinne no folle mear minsken yn ‘e kunde komme mei it Aldfrysk en mei de âldfryske wetsteksten. Dat seit histoarikus Han Nijdam fan de Fryske Akademy.
It boek ‘Frisian Land Law’ waard moandei presintearre by Tresoar. De twatalige útjefte hat wol sa’n tsien jier ûnderweis west.
‘Freeska Landriucht’ befettet njonken de Aldfryske teksten ek in soad glossen, ferklearjende oantekens fan brûkers fan it boek, yn it Latyn. Ek dy binne allegearre oerset troch professor Hylkje de Jong fan de Vrije Universiteit en emeritus heechlearaar Jan Hallebeek.… Lês fierder