Teleks: 15e edysje ‘Jou in bern in boek’ yn Noardeast-Fryslân

logo.ensafh

Jierliks krije alle bern fan groep 5 yn gemeente Noardeast-Fryslân in Frysk boek kado fan harren gemeente en de Biblioteek Noard Fryslân. Dit jier is it de 15e edysje fan Jou in bern in boek. Op 5 novimber rikte wethâlder Fedde Breeuwsma it earste boek út yn Hallum.

Al 15 jier omtinken foar Frysk lêzen en skriuwen
Dit jier krije alle bern fan groep 5 (sa’n 530) it boek Hero kado. It boek is skreaun troch Martha Attema en útjûn troch de Afûk. It boek is twatalich: Frysk en Ingelsk. Wethâlder Fedde Breeuwsma oerhandige it earste eksimplaar oan de haadpersoanen fan it boek, Izaak en Gabe.… Lês fierder

Teleks: Arcadia, it Frysk de bosk ynstjoerd

logo.ensafh

Wat is dyn paradys? Dyn dreammaatskippij? Yn Arcadia sykje wy mei (ynternasjonale) keunstners om it antwurd. Hûndert dagen lang litte kreative tinkers en tûke dwaners sjen hoe’t de wrâld draait mei ynstallaasjes, tentoanstellingen, petearen en optredens.

Sa begjint de iepeningsside fan it nije kulturele projekt Arcadia, dat takomme jier fan 7 maaie oant 14 augustus yn Fryslân holden wurdt. It is in fuortsetting fan Ljouwert 2018–2028. Hûndert dagen in programma mei wiswier nijsgjirrige keunstmanifestaasjes. Sa sille yn it projekt ‘Bosk’ 1500 beammen troch Ljouwert kuierje en yn ‘Paradys’ wurde der yn Oranjewâld tentoanstellingen hâlden om it parklânskip hinne.

Lês fierder by Pier Bergsma op It Nijs… Lês fierder

Teleks: Kursus libbensferhalen skriuwen 2022

logo.ensafh

Skriuwster Marga Claus jout geregeld in kursus oer it skriuwen fan in libbensferhaal. Op 12 jannewaris 2022 set sy útein mei in nij blok. Dy kursus wurdt net troch Tresoar organisearre, mar is wol yn it gebou fan Tresoar. Sjoch foar mear ynformaasje: www.margaclaus.nl.

It is in moaie en sinfolle bezichheid om yn in lytse groep minsken dwaande te wêzen mei it eigen libbensferhaal. Mei bepaalde oefeningen aktivearje wy oantinkens út de jonge jierren. It blykt dat skriuwe yn in groep in soad opsmyt. De kursisten bringe elkoar op ideeën, en sadwaande slagget it hieltyd better om hichte- of djiptepunten út it ferline op papier te krijen.… Lês fierder

Teleks: Aktiviteiten fan Gysbertwike moatte as waarme broadsjes oer de toanbank

logo.ensafh

Te min Friezen binne op de hichte fan de literêre wearde fan de Gysbert Japicxpriis. Tresoar wol dêr no wat oan dwaan en komt mei in spesjale Gysbertwike mei allerhanne aktiviteiten. Moandei wie de earste gearkomste yn Tresoar, dy’t yn it ramt stie fan de winner fan dit jier: Eeltsje Hettinga.

Lês en harkje fierder by Omrop FryslânLês fierder

Teleks: Poëzijfilms Dichter fan Fryslân op Noordelijk Film Festival

logo.ensafh

Sneontemiddei 13 novimber presintearret it Noordelijk Film Festival yn Neushoorn in NFF-special, mei trije projekten wêryn’t Fryske poëzy en film byinoar komme.

De Picture Poems fan Metafoor Media en Tresoar kombinearje in breed oersjoch fan de skientme en it ferskaat fan Fryske gedichten en nij wurk fan jonge filmmakkers. Bert Looper nimt dy mei op in reis troch de tiid. Anne Feddema draacht ien fan syn gedichten live foar, folge troch de ynterpretaasje fan de filmmakker. Der binne no 14 Picture Poems makke, twa nije films ha fannemiddei harren premjêre.

Lês fierder by Dichter fan FryslânLês fierder

Teleks: Kreuze 93 online

logo.ensafh

Moi lu,

Der is weer n nije oetgoave van t digitoale tiedschrift Kreuze. Ons webstee het diskeer 28 bladzieden mit verhoalen, gedichten, nijs en aander schrieverij in de Grunneger toal.

De biedroagen binnen van Klaas van Zonneveld, Ingeborg Nienhuis, Folkert Sierts, Nelleke van Vliet, Jan Sleumer, Nane van der Molen, Hanne Wilzing, Henk Puister, Anna de Vries-Maarhuis, Kunny Luchtenberg, Gerhard P.J. Jansema, Coby Poelman-Duisterwinkel, Wim Blaauw, Eldert Ameling, Bert Weggemans, Trijnko Pelgrim, Agnes Huzeling-Zandt, Jan Huttinga, Rieks Holtkamp, Ab Detmers, Bert Wijnholds en Bert Hensema.

Lês fierder by KreuzeLês fierder