Teleks: ferhalewedstriid BoekHjerstBoek

logo.ensafh

Boeken fan Fryslân skriuwt in ferhalewedstriid út foar lêzers yn it ramt fan it de ferhalejûn BoekHjerstBoek dy’t op freed 17 novimber om 20.00 oere kafee It Wapen fan Baarderadiel yn Jorwert holden wurdt. Elkenien wurdt fan herte útnûge in koart ferhaal te skriuwen mei it tema ‘Stoarm’.

Stoarmet it yn dy? Yn dyn holle, yn dyn liif? Stoarmet it bûten of op it wurk, stoarmest troch it libben? Ferhalen meie yn it Frysk of yn ien fan de Fryske streektalen oanlevere wurde.

Sjoch foar mear ynformaasje by Boeken fan FryslânLês fierder

Kollum Jan Schokker: Philipsfûgels

logo.ensafh

It moast der in kear fan komme: ôfskied nimme fan myn âlde fertroude Philips radiomeubel. Sa retro en vintage as hjoed oan de dei mar mooglik is. In deeglike ikenhouten kast, moaie rûne hoeken, poerbêst yn ’e lak en mei efter in brede klep in prachtige pick-up, sa’nien mei in nulle dy’t inkeld platen op de folle 78 toeren draaie koe. Hiel wat jierren lyn haw ik it ding in kear útinoar helle om der nij lûdsprekkerdoek yn te setten, mar it wer yninoarsetten wie der hieltyd by bleaun. No koe it al hielendal net mear, want ik miste in pear knoppen, wat stikjes hout en, nei’t ik de lêsbril opset hie, bliek ek it toutsje stikken nedich foar it ôfstellen fan de stjoerders.… Lês fierder

Susie Dent: ‘English has always evolved by mistake’

logo.ensafh

Perhaps the world’s most famous lexicographer, Susie Dent is certainly one of the most positive people on British TV. For 31 years the queen of dictionary corner on Channel 4’s Countdown, she puts just as much energy into her books: from her first, the 2003 Language Report for Oxford University Press, to Weird Words (2013), an unapologetic compendium of farting and squelching. She even finds the fun in current events, through her regular “word of the day” posts on Twitter. Recent examples include “‘boodlery’ (19th century): unprincipled behaviour in public office”, and, on the day Donald Trump was arrested, “‘mugshot’: the use of ‘mug’ for a face looks back to 18th-century drinking mugs that often represented a grotesque human face … ”

Lês fierder by The GuardianLês fierder

Streektaal leeft, jong en oud spreekt Amelands en Stadsfries

logo.ensafh

Het ‘Amelands’ en het ‘Stavers’ zijn de streektalen die het meest worden gebruikt door de respondenten van een nieuw onderzoek van de provincie naar de streektalen, schrijft Omrop Fryslân. Ook op Het Bildt en in Hindeloopen worden inwoners regelmatig in de streektaal aangesproken. Dat blijkt uit een enquête die gehouden is voor de Spreektaalatlas 2022. In totaal hebben meer dan 8.172 Friezen de vragenlijst ingevuld. Ruim de helft van hen geeft aan vaak in de streektaal aangesproken te worden. Maar de verschillen tussen regionale talen zijn groot.

Lês fierder by RTV NoordoostLês fierder

Teleks: Kursus Poëzy lêze mei Arjan Hut

logo.ensafh

Soms liket it as binne minsken benaud fan gedichten. Net alle gedichten, mar de lestige. Der stiet net wat der stiet, of wol? En as der net stiet wat der stiet, wat stiet der dan? Wêrom kin in dichter net gewoan opskriuwe wat er bedoelt?

Dichter Arjan Hut jout in searje jûnen ‘poëzijlêzen foar nijsgjirrigen’. Oan de hân fan âlde en nije gedichten, dûke we de wrâld fan de poëzij yn, helpe mekoar paadwiis te wurden, en fine faaks ien of mear dichters dy’t sa oansprekke, dat it liket as skriuwe se spesjaal foar ús.

Sjoch foar mear ynformaasje by TresoarLês fierder