Cornelis van der Wal

Mingd nijs (8): Biten & Brokken

logo.ensafh

Nee, ik neam mar gjin nammen, mar it foel my lêst op dat guon dichters en sjoernalisten út Fryslân it earste eksimplaar fan harren nije boek oanbean hawwe oan ús kommissaris fan de kening (dêr hast him wer) Arno Brok. No ken ik de bêste man net sa goed, mar ik leau oars net dat er in grut kenner is fan de Fryske poëzy. It is nammers net ûngebrûklik dat in provinsjaal bestjoerder him as har lient foar sa’n putsje, mar it giet dan meast om de deputearre fan kultuer. Wêrom soe in dichter Kommissaris Brok no eins foar soks freegje?… Lês fierder

Cornelis van der Wal

​ Mingd Nijs (7) Brok fljocht út ’e bocht

logo.ensafh

 

Op 10-11-2023 krige skriuwer Hylke Speerstra de Fryske Anjer opspjelde troch Kommissaris fan de Kening Arno Brok. Lokwinske Speerstra! 

Brok brocht by dizze gelegenheid de literêre sjuerys dy’t de ôfrûne jierren oer de Gysbert Japicxpriis kediisden yn diskredyt.

Want wat sei er yn syn taspraak by dizze gelegenheid: ‘Kommissaris fan de Kening Arno Brok neamde de laureaat Hylke Speerstra ien fan de ikoanen fan Fryslân en frege him ôf wêrom’t er de Gysbert Japicxpriis nea krigen hat.’ Alsa it sitaat fan Pieter de Groot yn de LC.

No haw ik sels noch nea in boek fan Hylke Speerstra lêzen, mar de reden dat er de Gysbert net krigen hat, sil grif lizze yn it ûntbrekken fan literêre kwaliteiten.… Lês fierder

Cornelis van der Wal

Arjan Hut nije Dichter fan Fryslân, in lyts ferslach

logo.ensafh

Op tongersdei 16-11-2023 waard Arjan Hut útroppen ta nije Dichter fan Fryslân. Hut folget Sigrid Kingma op. It wie net in grutte ferrassing, dizze beneaming. Ferskate literêre profeten hiene it al foarsjoen. Mar dat betsjut net dat it gjin terjochte beneaming wêze soe. Arjan Hut hat al ûnderfining as Stedsdichter fan Ljouwert en as Wâlddichter, dat it komt grif goed.

Foto’s: Cornelis van der Wal

Yn de Stadskas, by de Aldehou

Sigrid Kingma nimt fleurich ôfskie

Janneke Spoelstra, nimt se it stokje oer twa jier oer?

Willem Verf hat in trui oan, sa heart dat by manlike Fryske skriuwers

Sipke de Schiffart (rjochts) hat ek in trui oan

Remco Kuiper (links) draacht ek in trui.

Lês fierder