Cornelis van der Wal

​ Mingd Nijs (7) Brok fljocht út ’e bocht

logo.ensafh

 

Op 10-11-2023 krige skriuwer Hylke Speerstra de Fryske Anjer opspjelde troch Kommissaris fan de Kening Arno Brok. Lokwinske Speerstra! 

Brok brocht by dizze gelegenheid de literêre sjuerys dy’t de ôfrûne jierren oer de Gysbert Japicxpriis kediisden yn diskredyt.

Want wat sei er yn syn taspraak by dizze gelegenheid: ‘Kommissaris fan de Kening Arno Brok neamde de laureaat Hylke Speerstra ien fan de ikoanen fan Fryslân en frege him ôf wêrom’t er de Gysbert Japicxpriis nea krigen hat.’ Alsa it sitaat fan Pieter de Groot yn de LC.

No haw ik sels noch nea in boek fan Hylke Speerstra lêzen, mar de reden dat er de Gysbert net krigen hat, sil grif lizze yn it ûntbrekken fan literêre kwaliteiten.… Lês fierder

Cornelis van der Wal

Arjan Hut nije Dichter fan Fryslân, in lyts ferslach

logo.ensafh

Op tongersdei 16-11-2023 waard Arjan Hut útroppen ta nije Dichter fan Fryslân. Hut folget Sigrid Kingma op. It wie net in grutte ferrassing, dizze beneaming. Ferskate literêre profeten hiene it al foarsjoen. Mar dat betsjut net dat it gjin terjochte beneaming wêze soe. Arjan Hut hat al ûnderfining as Stedsdichter fan Ljouwert en as Wâlddichter, dat it komt grif goed.

Foto’s: Cornelis van der Wal

Yn de Stadskas, by de Aldehou

Sigrid Kingma nimt fleurich ôfskie

Janneke Spoelstra, nimt se it stokje oer twa jier oer?

Willem Verf hat in trui oan, sa heart dat by manlike Fryske skriuwers

Sipke de Schiffart (rjochts) hat ek in trui oan

Remco Kuiper (links) draacht ek in trui.

Lês fierder
Cornelis van der Wal

Mingd Nijs (6): Ljouwert, City of Literature

logo.ensafh

Sûnt novimber 2019 is Ljouwert City of Literature, in titel takend troch de Unesco. Wy binne no hast fjouwer jier fierder. Wat hat dizze beneaming eins opbrocht?
Litte wy ris saaklik úteinsette: Ljouwert City of Literature (tenei CoL) hat in jierbudzjet fan 400.000 euro, hast in heal miljoen dus. Dat is mienskipsjild, en sil foar in wichtich part bestean út leankosten foar de meiwurkers.

CoL is de opfolger fan Lân fan taal, it projekt dat him, ûnder lieding fan Siart Smit, net al te bot bekroade hat om de Fryske taal en literatuer.

Ik rin eefkes in pear projekten del:
It literatuerbankje.… Lês fierder