Aginda 01-11-21 o/m 06-11-21: Aktiviteiten Gysbert Japicxpriis 2021

logo.ensafh

De Gysbert Japicxpriis 2021 is takend oan dichter Eeltsje Hettinga foar de gedichten dy’t er skreau as ‘Dichter fan Fryslân’ 2017-2019. Neffens de advyskommisje kinne dy gedichten rekkene wurde ta it bêste dat de Fryske poëzy de ôfrûne jierren opsmiten hat. Op 6 novimber krijt er de priis yn Boalsert útrikt. Om dat te fieren wurdt de dagen foarôfgeand oan dy útrikking troch Tresoar en oare organisaasjes de Gysbert Japicxpriis wike holden.

Lês fierder by TresoarLês fierder

Aginda 16-10-21: Presintaasje bondel mei blomlêzing LHBTY+-literatuer op Rôze Sneon

logo.ensafh

‘Do draachst de leafde oan’
Op Rôze Sneon, 16 oktober, presintearje Tresoar, Afûk en Ljouwert City of Literature de bondel ‘Do draachst de leafde oan. Literatuer fan Fryslân troch yn rôze bril’. De bondel befettet poëzy- en proazafragminten mei lesbyske, homoseksuele, transgender en ynterseksuele (LHBTY+) tematyk.

De titel fan de blomlêzing ‘Do draachst de leafde oan’, is ûntliend oan in fers fan Tsjits Peanstra.

De rom hûndert opnommen fragminten binne sammele troch in redaksjeteam dat bestie út Jelle Krol, Jantsje Post, Doeke Sijens, Janneke Spoelstra en Tsjerk Veenstra. De âldste tekst is út ’e santjinde iuw, Aan Elisene fan Titia Brongersma.… Lês fierder

Aginda 31-10-21 o/m 14-11-21: De grize oer de grouwe mei Sjoerd Bottema en Jaap Louwes

logo.ensafh

Sjoerd Bottema fertelt oer en út syn spûkeboek De grize oer de grouwe: tsjustere praktiken, grouwélich en grousum, mar ek gauris fermaaklik. Oer duvels, heksen, spûken en oar rosmos. Jaap Louwes dêrnjonken, besjongt de deistige dingen mar ek it needlot. It Frysk is foar him is in prima blues- en rock&roll taal. Yn 2019 ferskynde Jaap syn meast resinte c.d. “Set ‘m op ” mei titels as “Memmen by it stek” en “Spikerjack”

Sjoch foar mear ynformaasje by Boeken fan FryslânLês fierder

Aginda 14-10-21 o/m 18-11-21: Underweis mei Hilda Talsma en Emiel Stoffers

logo.ensafh

Emiel Stoffers en Hilda Talsma hawwe in protte oerienkomsten yn har wurk. Dêr’t Emiel sjongt oer werkenbere sitewaasjes dy’t Friezen belibje op it wurk of yn it deistige libben, skriuwt Hilda oer deselde tematyk. Se ha ek it talint om net om de feiten hinne te draaien en beneame de dingen sa’t se binne. De geasten fan dizze kreative rûchhouwers, dy’t tagelyk hiel gefoelich binne foar alles wat om harren hinne bart, brûzje altyd fan de ideeën. De Hûnekop en Hilda Talsma nimme jim op dizze jûn mei op reis troch har repertoire.

Sjoch foar mear ynformaasje by Boeken fan FryslânLês fierder

Aginda 19-10-21: Vertalersgeluk, mei û.o. Jan Popkema

logo.ensafh

Explore the North, Tresoar en Boekhandel Van der Velde organisearje jûn Vertalersgeluk mei priiswinnende oersetters
Jûn yn it teken fan boekoersettingen yn gearwurking mei de Europese Literatuurprijs en it Nederlands Letterenfonds

Produksjehûs Explore the North, Tresoar, Boekhandel Van der Velde organisearje op tiisdei 19 oktober 20.00 oere yn gearwurking mei de Europese Literatuurprijs en it Nederlands Letterenfonds de jûn Vertalersgeluk. Trije oersetters, Jan Popkema, Annemarie Vlaming en Lette Vos, fertelle dy jûn oer har fakgebiet en de útdagings dy’t sy yn har wurk tsjinkomme. Vlaming is winner fan de Europese Literatuurprijs fan dit jier en Popkema krige de dr. Obe Postmapriis 2020.… Lês fierder

Aginda 09-10-21: Dichterskollektyf RIXT komt mei It Literêr Sirkwy

logo.ensafh

Earste sirkwyjûn op 9 oktober yn kafee Marktzicht yn Drachten

Frysk Dichterskollektyf RIXT bringt It Literêr Sirkwy werom mei in nije rige literêre jûnen yn 2021-2022. Poëzy en muzyk binne de fêste yngrediïnten, lykas in iepen poadium nei it skoft. Sneontejûn 9 oktober is de ôftraap mei it earste Literêr Sirkwy yn kafee Marktzicht yn Drachten.

De ferskate RIXT-dichters dy’t ein july meidien hawwe oan RIXT op ’e Arke sette de toan foar de earste jûn, Arke yn ’zicht. Yn de Skriuwersarke op de Feanhoop wurken RIXT-dichters gear mei dichters Sigrid Kingma en Arjan Hut en muzikant Bruno Rummler. De poëzy en muzyk dy’t dat oplevere hat, wurdt yn kafee Marktzicht presintearre.… Lês fierder

Aginda 27-11-21: Fedde Schurerlêzing 2021 “Kneppelfreed 70 jier”

logo.ensafh

Saterdei 27 novimber, De Koperen Tuin te Ljouwert, 14.30 – 17.00 oere.

De Fedde Schurerlêzing is in inisjatyf fan de Ried fan de Fryske Beweging en wurdt jierliks organisearre op in saterdeimiddei yn novimber. De lêzing is yn gearwurking mei Tresoar, It HCL en de Leeuwarder Courant. Fan takommend jier ôf ek yn gearwurking mei de Fryske Akademy.

Ferline jier koe de Fedde Schurerlêzing net hâlden wurde fanwege Covid. Sa as it no liket, sil it dizze hjerst slagje. Wy hawwe trije sprekkers: Sigrid Hemels, heechlearaar fan de Erasmus universiteit, Bert Looper, âld-direkteur fan Tresoar en skriuwer en sjoernalist Abe de Vries.… Lês fierder