Teleks: Yn-it-sin-bringer Grutte Gedichtejûn 2021

logo.ensafh

Bêste dichter/poëzyleafhawwer! Noch in wike de tiid!

Ut namme fan ‘e redaksje fan Ensafh winskje ik jo alderearst alle goeds ta foar 2021.

Dat sein hawwende soe ik jo graach de Grutte Gedichtejûn yn it sin bringe wolle. Dy jûn is ditkear digitaal, dat wy freegje jo om in filmke op te stjoeren.

Sjoch dêrfoar it ûndersteande berjocht of besjoch it filmke fia dizze keppeling: https://www.ensafh.nl/?p=60541

Frysk literêr tydskrift Ensafh organisearret wer syn jierlikse Grutte Gedichtejûn. It is lykwols ditkear gjin poëzymaraton yn in smûk kafee, it barren sil folslein digitaal wêze en giet freedtejûn 5 febrewaris om 19:30 oere yn premjêre.… Lês fierder

Teleks: Voice Challenge Nederlânsk – Frysk

logo.ensafh

Voice Challenge Nederlânsk – Frysk

De Hogeschool van Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen en Mozilla Common Voice organisearje tusken 15 en 22 jannewaris 2021 in Voice Challenge Nederlânsk-Frysk.
It doel is om yn in wike sa folle mooglik Nederlânske en Fryske stimmen te sammeljen.
Troch op de Common Voice-website [1,2] sinnen yn te sprekken en opnamen fan oaren te falidearjen, learsto in kompjûter hoe’t in gewoane Fries of Nederlanner sprekt. Sa helpsto mei in Fryske en Nederlânske iepen boarne spraakdatabase te bouwen.

Sjoch foar mear ynformaasje by conversational.amsterdamLês fierder

Teleks: Pyt Kramer syn wurken oer Sealterfrysk online te riedplachtsjen

logo.ensafh

Pyt Kramer út Mildaam helpt de Sealterfriezen yn Dútslân mei it tagonkliker meitsjen fan harren taal. Kramer is al jierren yn de ban fan it Sealterfrysk. Hy is ek eareboarger fan Saterland dêr’t noch mar in pear hûndert minsken Sealterfrysk prate. Al Kramer syn wurken oer dizze taal stean no op de webside seeltersk.de.

Lês en sjoch fierder by Omrop FryslânLês fierder

Teleks: Stichting Fonds Schrijvers in Nood bestiet meikoarten 50 jier

logo.ensafh

Mooi nieuws: Stichting Fonds Schrijvers in Nood, dat veel bekender is onder de internationale naam ‘Foundation PEN Emergency Fund’ bestaat binnenkort een halve eeuw. Op 13 januari 1971 richtte A. den Doolaard, de auteur van De herberg met het hoefijzer, het fonds op toen hij vicepresident van PEN Nederland was (later werd hij ook vice-president van het overkoepelende PEN International). De bestaansreden van het fonds is een zeer praktische: er ontbrak iets in het concept van PEN, namelijk financiële steun voor schrijvers in noodsituaties. Die hebben niet alleen morele en literaire steun nodig, niet alleen resoluties en begrip, maar ook geld om bijvoorbeeld te vluchten of om hun leven weer op te bouwen na mishandeling of detentie.… Lês fierder

Teleks: Ald-direkteur en oprjochter fan Oerol Joop Mulder (67) ferstoarn

logo.ensafh

Joop Mulder, âld-direkteur fan it Oerolfestival op Skylge, is dit wykein ferstoarn. Hy krige nei alle gedachten in hertstilstân. Hy wie de oprjochter fan it festival, dat ûnder syn lieding útgroeide ta in festival dat minsken út in hiele lân luts. Letter stie hy oan it roer by Sense of Place, dêr’t hy ek oprjochter fan wie. Mulder is 67 jier wurden en lit in frou en dochter achter.

Lês en sjoch fierder by Omrop FryslânLês fierder