Teleks: Ried fan Europa seit it wer: der moat mear Fryske les komme

logo.ensafh

De skoallen yn Fryslân lûke fierstente min tiid út foar it Frysk. Faak is dat mar 45 minuten wyks. Dêrmei foldocht Nederlân net oan de ynternasjonale ferplichtings op it mêd fan de soarch foar minderheidstalen. Dat sizze de ynternasjonale saakkundigen dy’t út namme fan de Ried fan Europa it Fryske taalbelied besjoen hawwe.

Lês fierder by It NijsLês fierder

Teleks: Ferskate ynstellings fiskje achter net by ferdieling kultuerjild

logo.ensafh

Ferskate Fryske kulturele organisaasjes en ynstellingen fiskje achter it net as it giet om subsydzje fan it Fonds Podiumkunsten. It Noordpool Orkest yn Drachten hie om twa ton frege, mar krijt neat, omdat it Fonds Podiumkunsten fynt dat it orkest in ûndúdlike artistike koers fart.

Datselde jildt foar keunstner Meindert Talma.

Lês fierder by Omrop FryslânLês fierder

Teleks: Dichters wurkje wike lang yn twatallen oan ‘trochjougedicht’

logo.ensafh

Dichterskollektyf RIXT sit in wike lang yn de Skriuwersarke fan Rink van der Velde om te wurkjen oan in trochjougedicht. Dichter fan de moanne Cornelis van der Wal hat de earste strofe skreaun en oare dichters jouwe dêr yn sân twatallen in ferfolch oan. Oan de ein fan de wike is der in gedicht fan acht strofen.

Lês en sjoch fierder by Omrop FryslânLês fierder

Teleks: 1e strofe ‘Rigel fan Rink’ by RIXT

logo.ensafh

De bui [dei 0]

Fan 1 oant en mei 7 augustus sit Dichterskollektyf RIXT op ’e Feanhoop yn de Skriuwersarke fan Rink van der Velde. Alle dagen komt der in twatal del om oan in strofe te wurkjen dat nei sân dagen in folslein gedicht wurdt.

Yn augustus is Cornelis van der Wal Dichter fan de moanne. Hy hat it spit dêrôf biten troch de earste strofe te skriuwen, dêr’t it groepke moarn mei fierder giet. As ‘Rigel fan Rink’ is der keazen foar: ‘De mar nimt de bui net.’ Dy rigel komt út de roman De nacht fan Belse madam (1991) en jout daliks de toan en rjochting fan it fers en dêrmei de hiele wike oan.… Lês fierder