Teleks: Oprop advyskommisjelid Gysbert Japicxpriis 2025

logo.ensafh

Deputearre Steaten fan de provinsje Fryslân siket in ûnôfhinklik lid út it literêre fjild foar de advyskommisje foar de Gysbert Japicxpriis 2025. Jo kinne jo belangstelling dêroer oanjaan.

Deputearre Steaten rikt twajierliks de Gysbert Japicxpriis út. Dat sil wer barre yn de hjerst fan 2025. Yn 2025 wurdt de priis útrikt foar poëzij. De advyskommisje bestiet út trije leden, gearstald út in foardracht troch Tresoar, de Fryske Akademy en ien lid út it literêre fjild. De taak fan de advyskommisje is it beoardieljen fan de literêre wurken en Deputearre Steaten te advisearjen oer it takennen fan de priis. De advyskommisje sil foar de simmerfakânsje fan 2024 beneamd wurde troch Deputearre Steaten.… Lês fierder

Teleks: Oant 1 maaie noch ynstjoere foar de Rely

logo.ensafh

Oant 1 maaie noch ynstjoere foar de Rely

It is de 70ste kear dat de priisfraach útskreaun wurdt. Wa’t gading meitsje wol nei in Rely Jorritsmapriis, kin noch oant 1 maaie syn of har ferhaal en/of gedicht ynstjoere. De sjuery, dy’t de ynstjoeringen anonymhifket, kin op syn meast fiif ferhalen en fiif fersen bekroane. Elk bekroand ferhaal of gedicht wurdt honorearre mei 1000 euro.

De ynstjoeringen moatte digitaal as bylage ferstjoerd wurde oan rely@stiftingflmd.frl

Namme, adres en telefoannûmer fan de ynstjoerders moatte yn de e-mail fermeld wurde, mar bliuwe geheim foar de sjuery, besteande út Oene Spoelstra, Marrit de Schiffart en Gerbrich van der Meer.… Lês fierder

Teleks: Feestelijke aanbieding Lêskisten

logo.ensafh

Feestelijke aanbieding Lêskisten met Friese boeken voor alle scholen in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Afgelopen maandag 8 april en donderdag 11 april kregen ‘De Klimstien’ in Noardburgum (Tytsjerksteradiel) en ‘De Lichtbron’ in Bûtenpost (Achtkarspelen) uit handen van wethouder Tytsy Willemsma van Tytsjerksteradiel, wethouder Tjibbe Brinkman van Achtkarspelen en Tialda Hoogeveen, Berneboeke-ambassadeur van Fryslân, een eerste Lêskiste met Friese kinderboeken cadeau.

Lês fierder by RTV NoordoostLês fierder