Pier Boorsma

boekebal

logo.ensafh

 

 

ik gyng
nei it boekebal
yn ’e stedsskouboarch
de minste skriuwers
sieten op ’e heechste galerij
en sa nei ûnderen
per galerij
de bettere skriuwers
dit wie sa
in krekte wjerspegeling
fan ’e stannemaatskippij

de skriuwer
dreaun troch syn obsesjes
en finzen
yn ’e stannemaatskippij
is uterstee net frij… Lês fierder

Pier Boorsma

mûzen

logo.ensafh

 

 

bin ik fan de minsken ôf
sitte der mûzen yn myn bêd
froulju geane by mûzen
op in stoel stean
bang at se binne
dat de mûzen trochkringe
yn har geheime iepening
ik slút al myn yn- en útgongen ôf
dochs hawwe de mûzen
de hûd om myn ears hinne
oanfretten
de dokter seit
-hawwe jo homoseksuele kontakten ?
leare se dat ek al
oan dy netsjese fakulteit?
ik moat eksperimentearje
as ik it ljocht
de hiele nacht oanlit
it binne by einsluten
nachtbisten
as se in rotteferstân hiene
soe ik se ôfrjochtsje kinne
de miljeutsjinst konkludearret
de mûzen ite by de buorlju
en komme by my
foar de ferdivedaasje
ik fyn it allegear bêst
as ik mar net
mei hoech te dwaan… Lês fierder

Pier Boorsma

mearke

logo.ensafh

for life to be bearable
you need some madness
(Marcel Proust)

 

mearke

Ik brûkte
In ferkearde kombinaasje
fan drank en pillen
sa tearde ik
oer de wjok
Ik kaam by
yn in ambulânse
ik rôp
‘Ïk wol der út
Ik kin de ambulânse
net betelje’
‘wy bringe jo
moai thús’
sei de sjauffeur

dit wie it mearke
fan de betsjoende prins
en it rûn
no ris goed ôf… Lês fierder

Pier Boorsma

Literatuer en Beweging

logo.ensafh

As ik oer de relaasje tusken literatuer en Beweging skriuwe wol, moat ik mij earst klearrichheid ferskaffe oer de posysje fan de skriuwer-yntellektueel yn ’e maatskippij.
Sa waard bijgelyks oan ’e ein fan de 19e iuw de Frânske legerkapitein Alfred Dreyfus sûnder grûn beskuldige fan spionaazje foar Dútslân. De Frânske skriuwer Emile Zola naam it foar him op en beskuldige de Frânske generale stêf fan it produsearjen fan falske dokuminten. Zola spruts út namme fan ’e minskheid en berôp him op de Rede en universele wearden as Rjochtfeardichheid en Solidariteit. Hij stie as skriuwer fier boppe de boargerij. It soe net yn him opkomme om krekt as Gerard Reve te ferkundigjen, dat er in winkel hie en dat der ferkocht wurde moast.… Lês fierder

Pier Boorsma

Skanomodu: in nije generaasje?

logo.ensafh

Op 28 maart 2015 hold Meindert Reitsma in ferhaal oer in nije opkommende generaasje yn de Fryske literatuer. Om’t er foar dat ferhaal it measte ûntliend hat oan it boek De revanche van de roman fan de Amsterdamske heechlearaar Thomas Vaessens, sil ik earst nei dat boek sjen.

Thomas Vaessens, De revanche van de roman: gearfetting

Dat boek beskriuwt benammen de literêre ûntwikkelingsgong yn Nederlân nei de Twadde Wrâldkriich. De kulturele elite makke him soargen oer de ynfloed fan ’e massakultuer as film en populêre tydskriften en begong in beskavingsoffinsyf. Wat de literatuer oangiet, waard weromgrypt op de literatuer fan it humanistysk modernisme.… Lês fierder