Piet Bult

Skimerjûn oan ‘t Nannewiid

logo.ensafh

lân wetter jûnsloft
mûnewjukken en tsjerketuorren as
passe-partout om de lêste sinne snien
it wûnder fan alle libben giet nei ‘t skaad
oan d’oare kânte fan de nacht

yn de lichte dize mânlju
drok dwaande yn in boatsje
mar ik sjoch Him net
it sil grif gjin fiskers wêze

stekmiggen gean op bloed- en
sweltsjes op stekmiggejacht
in lyts boer lit syn trekker wetterspuie
oer it ûnfolwoeksen rôgefjild

it rûkt nei swiete molke en kleurde blommen
de moanne komt healwoeksen njonken my
op it bankje te sitten… Lês fierder

Piet Bult

De buugzemhied van hatzeerte

logo.ensafh

in een wereld van klaorebaore wille
kwam ik heur tegen, glimkend,
en ze zee: wat liefde west het
luuster d’r naor in de bomen
en ik nikte en we leupen nog lange
in de stille tuun.

de wereld was van klaorebaore golven
en ik zonk in heur as een liek
naor beneden et waeter sleut
boven mien heufd en even
vuulde ik een vis mi’j straoken
in de stille zee.

dag zee ik tegen heur dag kom
ik je nog es tegen, glimkend
mar de wiend blaosde vot
heur gezichte in et waeter
en ik nikte en ik wodde onzichtber
in et stille leven.… Lês fierder