Edwin de Groot

Boaledea

logo.ensafh

Lost Words

Oer wurden dy’t yn it proses fan oersetten ferlern geane; it saneamde Lost In Translation. Dat wie ynearsten de opset fan it projekt mei de namme Lost Words. 16 wurd-en byldkeunstners binn’ dêr oer teset gien, mar lieten har net beheine en “de scope” is aloan grutter wurden; omtinken foar de kontekst, foar wurden dy’t yn ûnbrûk rekke binne, troch de tiid ynhelle, wurden dêrts’t net opkomme kinst en de spanning dy’t dat opsmyt. De keunstners geane der allegear op har eigen wize mei oan de haal en wat dat opsmiten hat oan meartalige wurken foar oan de muorre, gedichten, objekten en wat al net is fan 8 april ôf te sjen op De Gerdyk by galery Nynke&Blom oant en mei 23 april en dêrnei yn galery Weerdruk yn Amsterdam oant en mei 21 maaie.… Lês fierder