Tsjisse Hettema

De Slachte meandert…

logo.ensafh

De Slachte meandert tusken glêsmuorren
befluorje it eachweid
aansen

ryp en grien fan Albert Heyn en al dy oare rimram
puollemuolket heal besopen út flústerfinsters wei
aansen

gas en salt lûke de wrâld
hjir
foar wûnder nei ûnderen
no

en de gemeente ferkeapet foar in
heale obol dit tûzenjierrich lânskip
foar in reis mei Charon
nei de glêzen hel
 


 

Abe de Vries, Wy, te leedomsizzen
Edwin de Groot, It wytget see
Meindert Bylsma, Pake
Elmar Kuiper, Realm of ChaosLês fierder