Hidde Boersma

Nei Harns

logo.ensafh

We hiene inoar nea in soad te fertellen. Wylst hy tocht oan trekkers, tocht ik oan skriuwen. Mar we wiene it iens oer fjouwer bier. Elk twa.
Op sa’n jûn, dat hy oan ’e ein net mear stean koe, siet er njonken in famke. Dat waard wat, en sûnt doe dronken wy nea wer fjouwer tegearre. Koartlyn, sa’n acht jier letter, binne se troud. Ik wie der by.

Doe’t hy en sy noch mar krekt tegearre wiene, en ik in stik te kuierjen wie bûnten de buorren, gisele der in auto foarby. Hy wie it en hy seach mâl. Ik stuts de hân op en hy stoppe.… Lês fierder