Steven de Jong en Trinus Riemersma oer Het asbakje fan Bauke de Jong

logo.ensafh

By Utjouwerij Perio fan Willem Winters is koartlyn in nijgjirrige útjefte ferskynd, Het asbakje, in tekst (Nederlânsktalich) fan Bauke de Jong, dy’t er sels op 30 maart 1965 foar de RONO (Radio Omroep Noord en Oost) foarlêzen hat. Willem Winters hat de útjefte út de papieren fan Bauke de Jong opfiske dy’t berêste by Tresoar. Bauke de jong feroarsake yn 1965 in rel yn de Fryske literêre wrâld doe’t er E.B. Folkertsma, ien fan ’e âlde helden fan de Fryske literatuer,  oanpakte om’t dy yn syn eagen yn 1938 yn De stim fan Fryslân in rige artikels publisearre hie mei rjochtse, antisemityske ideeën.… Lês fierder