Sytske de Jong

Beppe fertelt

logo.ensafh

It earste dat opfalt oan de biografy oer Tiny Mulder, is dat it in frij tin boek is. Blykber binne wy sa wend oan tsjokke biografyen, dat wy ús fernuverje at se wat tinner binne. Faaks binne de measte biografyen sa tsjok omdat de skriuwer gjin detail oerslaan wol at it om syn of har held giet. Dat soarget trouwens net needsaaklikerwiis foar in better byld fan de haadfiguer. It twadde dat opfalt is dat de held fan dizze biografy noch libbet en der binne net in soad minksen oer wa’t in biografy ferskynt wylst se noch libje. Geart de Vries hat him deroan weage.… Lês fierder

Sytske de Jong

Bern

logo.ensafh

Sizze dat je gjin bern ha wolle, is in útspraak dêr’t je moed foar nedich ha, sa haw ik yn de rin fan de tiid fernaam. Want in frou dy’t gjin bern ha wol, dêr mankearret wat oan. Minsken wolle my yn ’e regel ek graach op dat feit wize. Om te begjinnen fynt men dat soks ûnmooglik myn eigen kar wêze kin, der spylje dus oare faktoaren mei. Ik soe dus ofwol in kâlde karriêrejager wêze (minsken dy’t my wat better kenne, witte dat ik sa no en dan foar Farsk skriuw en dy witte ek dat dat finansjeel net folle om hakken hat; dy minsken brûke it karriêreargumint dan ek net) ofwol ik bin op ien oft oare wize traumatisearre en haw dêrtroch myn bining mei myn natuerlike memmegefoelens ferlern (allegear ûnbewust fansels) ofwol myn relaasje is min.… Lês fierder