Bert Kobus

Op in studintekeamer

logo.ensafh

Dat in minske alles ferlieze koe,
safier wie ik net west

Mar ûnder it daksrút
begroete ik de stjerren
en skrok fan myn eigen stim

It wie trije oere nachts
It lûd fan tillevyzje
lytser as de stilte
It tsjuster grutter as it ljocht

Nea dat op my wachte
sels gjin leechte mear… Lês fierder