Jaap Krol

Krollum | René Froger

logo.ensafh

It moaie fan it fak fan artyste-ûndersiker is dat je, as it goed is, alle frijheid ha om je ûndersyk te dwaan. Mar as je de wierheid sizze oer artysten, hawwe je in dreech libben. Sa bin ik as ûndersiker net wolkom op Lee Towers Gala of the Year. No giet it dit jier net troch, mar hie dat al it gefal west, dan wie ik negearre. Ek Pinkpop en Lowlands binne deadsbenaud foar my. Op myn fersyk om fjildwurk te dwaan, ha ík yn elts gefal neat heard.

Dus spesjaal foar dizze kollum ha ik nei befrijingspop west. Oeral stiene suppoosten en bewakers senuweftich om harren hinne te sjen, drok mobilofonend en walkie-talkie’end.… Lês fierder

Jaap Krol

Krollum | René Froger

logo.ensafh

It moaie fan it fak fan artyste-ûndersiker is dat je, as it goed is, alle frijheid ha om je ûndersyk te dwaan. Mar as je de wierheid sizze oer artysten, hawwe je in dreech libben. Sa bin ik as ûndersiker net wolkom op Lee Towers Gala of the Year. No giet it dit jier net troch, mar hie dat al it gefal west, dan wie ik negearre. Ek Pinkpop en Lowlands binne deadsbenaud foar my. Op myn fersyk om fjildwurk te dwaan, ha ík yn elts gefal neat heard.

Dus spesjaal foar dizze kollum ha ik nei befrijingspop west. Oeral stiene suppoosten en bewakers senuweftich om harren hinne te sjen, drok mobilofonend en walkie-talkie’end.… Lês fierder

Jaap Krol

Krollum | Golden Earring

logo.ensafh

Gjin kwea wurd oer de Golden Earring fansels. It binne wiere rockers, tôge yn learen jas, sinnebril en feteranensturt. Ek wit gjin ien of se noch drugs brûke en elke dei omraak sitte te sûpen en te kezen of just net. The myth continues, sis mar.

Spesjaal foar dizze kollum ha ik sjoen nei ‘Live From The Twilight Zone’, in registraasje fan in ‘Back Home Concert’ út 1984. It konsert hie wol wat in Spinal Tap*-gehalte, mar ik fyn dat elke band dy’t, op hok foar wize dan ek, wat fan Tap hat, in band mei potinsje.… Lês fierder

Jaap Krol

Krollum | Golden Earring

logo.ensafh

Gjin kwea wurd oer de Golden Earring fansels. It binne wiere rockers, tôge yn learen jas, sinnebril en feteranensturt. Ek wit gjin ien of se noch drugs brûke en elke dei omraak sitte te sûpen en te kezen of just net. The myth continues, sis mar.

Spesjaal foar dizze kollum ha ik sjoen nei ‘Live From The Twilight Zone’, in registraasje fan in ‘Back Home Concert’ út 1984. It konsert hie wol wat in Spinal Tap*-gehalte, mar ik fyn dat elke band dy’t, op hok foar wize dan ek, wat fan Tap hat, in band mei potinsje.… Lês fierder

Jaap Krol

Krollum | Krezip

logo.ensafh

Spesjaal foar dizze kollum ha ik in dvd fan Krezip hierd. Krezip is in band dy’t op de popakademy yn Tilburg foarme is. De dvd bestie út selsmakke filmkes fan in toernee en in registraasje fan in konsert. Dat konsert wie in barren yn it unplugged-sjenre. De fans sieten dan ek ticht om de band hinne en hiene alle kâns harren idoalen as gekken te bestoarmjen.

Unplugged, dat is foar in band dochs ek in soart ‘proeve van bekwaamheid’. Se litte hearre of se no wol of net spylje kinne. Krezip moast dus ‘het geleerde in praktijk brengen’.

Foar’t se it toaniel op soene, hiene se in meditatyf momint, lykas volleyballers altyd dogge as se de earste set ferlern hawwe.… Lês fierder

Jaap Krol

Krollum | Krezip

logo.ensafh

Spesjaal foar dizze kollum ha ik in dvd fan Krezip hierd. Krezip is in band dy’t op de popakademy yn Tilburg foarme is. De dvd bestie út selsmakke filmkes fan in toernee en in registraasje fan in konsert. Dat konsert wie in barren yn it unplugged-sjenre. De fans sieten dan ek ticht om de band hinne en hiene alle kâns harren idoalen as gekken te bestoarmjen.

Unplugged, dat is foar in band dochs ek in soart ‘proeve van bekwaamheid’. Se litte hearre of se no wol of net spylje kinne. Krezip moast dus ‘het geleerde in praktijk brengen’.

Foar’t se it toaniel op soene, hiene se in meditatyf momint, lykas volleyballers altyd dogge as se de earste set ferlern hawwe.… Lês fierder