Catharina Lautenbach

Oer-moed

logo.ensafh

Yn de fierte blaaike in skiep. It klonk kleiend. Twa, trije kear, dêrnei wie it benearjend stil. It duorre in skoftke; doe sette it skiep op ’e nij in kiel op. Miskien moatst it lamje. It gie troch alles hinne.
Se hâlde har hannen oer de earen en it gûnzjen fan har bloed mong mei de lûden yn de fierte. Ynienen wie it dien. Blakstil waard it. Mar net lang. Se waard kjel fan elk nij lûd: it tsjotterjen fan in sprinkhoanne, it kichje fan har mem en sels – of krekt – fan in guorreltsje yn har búk.
Har tinzen waarden nau as smelle stegen.… Lês fierder

Catharina Lautenbach

Leech

logo.ensafh

 

 

Ik sjoch dy rinnen op ’e dyk
Tsjuster tsjin de lege loft

It waait troch dy hinne
En fûgels nimme besit fan dy

Dû kenst my net wylst ik
Yn dy as in fûgel bin

Dwylsinnich
Longerje nei dyn loft

Lokjend leaf ha
Lang en tear

Krekt skuort in wynpûst
In kriezende flecht seefûgels útinoar

Astû ôfwêzich seist
leafste

Ik slach stikken tsjin de dyk
Besmodzje balstiennen

Wylstû gewoan
Fierder rinst… Lês fierder