Anne Tjerk Popkema

De leafde sil ús rêde

logo.ensafh

Ynlieding holden op freed 12 septimber op it Swalk Boekebal, as bydrage oan de diskusjejûn oer de relaasje Fryske literatuer en KH2018.

20 oktober 2012 wie in swarte dei yn myn karriêre. Op dy dei krige ik de Obe Postmapriis foar oersettingen. Oant dat stuit siet ik alle dagen yn in boppekeamer fan myn hûs yn Grins sa tefreden as wat jierferslaggen, provinsjale nota’s en oare mearkes oer te setten yn it Frysk. Mar néi dy 20e oktober 2012 wie it gau dien mei de fertaalfreugde. Foar’t ik Projekt P!!! roppe koe, kaam ik yn it bestjoer fan It Skriuwersboun, waard ik op Facebook hifke troch tsientallen Fryske skriuwers, Fryske bewegers en fryskofilen yn it algemien, moast ik ynienen perfoarst hiel hurd tsjin de Fryske Akademy BÛÛÛ!!!… Lês fierder