de redaksje

De rubryk Poadium

logo.ensafh

De rubryk Poadium is ornearre foar mieningen, diskusje en polemyk, oangeande literêre en kulturele en maatskiplike saken (dy’t ek de literatuer reitsje). Dêrnêst is der ek romte foar presintaasjes. It stiet elkenien frij om der bydragen foar yn te stjoeren. Wy hoopje dat der in protte gebrûk fan makke wurde sil.

Digitaal redaksjeadres: redaksje@ensafh.nlLês fierder