redaksje

Oer ‘Nachtschrijver’ fan Jannie Regnerus

logo.ensafh

Yn de simmer fan 2012 trof skriuwster Jannie Regnerus dichter Tsjêbbe Hettinga op Flylân. Se swommen en kuieren tegearre en praten ûnder oare oer skilderkeunst. Regnerus krige fan de dichter in bondel, hy skreau foaryn ‘In byld fan dy yn ’e golven’. Dy ûnderfiningen setten har derta oan om in roman te skriuwen oer it ûnderwerp ‘Wat it is om dichter en blyn te wêzen’ mei as titel Nachtschrijver. It boek ferskynde yn maart 2017, in moanne foardat Hettinga syn samle fersen útkamen. Regnerus hie fraachpetearen mei Kirsten van Santen (LC 17 maart 2017) en Diane Romashuk (FD 12 april 2017).… Lês fierder

de redaksje

De rubryk Poadium

logo.ensafh

De rubryk Poadium is ornearre foar mieningen, diskusje en polemyk, oangeande literêre en kulturele en maatskiplike saken (dy’t ek de literatuer reitsje). Dêrnêst is der ek romte foar presintaasjes. It stiet elkenien frij om der bydragen foar yn te stjoeren. Wy hoopje dat der in protte gebrûk fan makke wurde sil.

Digitaal redaksjeadres: redaksje@ensafh.nlLês fierder