Antje van Schepen-Koopmans

Thús is thús

logo.ensafh

Werkenne,
weromfine,
hjir by it Van Harinxma

Jûns, middeis,
as ik hjir rûn,
fûn ik
mysels werom
by de pleats oan it Margriet

De stêd, thús,
Mar it sicht op ‘e romte.
Thús wie noait fier fuort.

No, op it doarp,
sykje ik op ‘e romte,
nei wetter, sa breed,
merkels en reiden,
dy’t yn’ e skimer
weagje, waaie litte
alle drokte

Thús

Sykje is weromfine
mar thús is thús… Lês fierder