Sigrid Kingma

Dassehumor yn in geef en sêft printeboek

logo.ensafh

Knipperke, it berneboekewykgeskink fan ’t jier, kin net oars as in grut súkses wurde. It printeboek fan skriuwster Lida Dykstra en yllustrator Natascha Stenvert is werklik in plaatsje. Dykstra hat lyktidich in Nederlânske oersetting makke ûnder de titel Dutje dy’t earder fan ’t jier al ferskynd is. Lida Dykstra is fansels bekend as berneboekeskriuwster, mar Natascha Stenvert is yn en bûten Nederlân ek in grutte namme op it gebiet fan yllustraasjes. Stenvert yllustrearret njonken berneboeken ek printeboeken foar folwoeksenen. Bysûnder is dat se ek alris in boek sûnder tekst makke hat. Yn Knipperke hawwe de yllustraasjes in grut oandiel yn it boek.… Lês fierder