Froukje Sijtsma

HFTCH krt frhln fan Ate Grypstra: in oansprekkend jongereinboek

logo.ensafh

HFTCH is de debútbondel fan Ate Grypstra, wêryn’t fyftjin koarte ferhalen opnommen binne. Grypstra publisearre earder proaza en poëzy yn De Moanne, Hjir, Farsk en op syn eigen weblog. As dosint Ingelsk is hy oan it Lauwerscollege yn Bûtenpost ferbûn. Bytiden sit er sels ek noch wolris yn de skoalbanken as dieltiidstudint Frysk oan de Ryksuniversiteit Grins.

It omslach fan dit jongereinboek lûkt fuort al de oandacht. De digibeten ûnder ús sille it boek earst in kwartslach draaie moatte om in smiley, dy’t in knypeach jout, te ûntdekken. Dizze foarm fan berjochtsjes oerbringe, past goed yn de digitale wrâld fan Msn Messenger en sms, dy’t in soad learlingen yn it deistich libben brûke.… Lês fierder