Valery Smink / J.Q. Smink

It hûs sliept

logo.ensafh

 

 

Der knoarret in lyts lûd búk
In lichte grom fan âlde mei facht
beklaaide dames
De dames hâlde har dapper
Ien fan de twa net te temmen sûnder
remmen in suver wêzen
Dat oare dappere bern wol sacht en
wûnen fersoargje
Ik wol fan beide dat se binne
Dat moaie bern en frij
Sûnder myn siik wêzen
Ik draaf as in gek troch tsjustere wâlden
Troch de snelheid ferlies ik
myn ferstân
Mar ik ha haast
Al lykje ik in gek
Ik wol myn bern dûnsjen sjen
Op troetelbeare wolken dy’t ik ek fiele
kinne wol
Ik ha haast
Dêrom ha ik haast

Oersetting: J.Q.Lês fierder