Anske Smit

Nii Libben

logo.ensafh

Hylpen, nei feartin-achttin
Pykolo by Hotel Buijs
Saedelmeikjen en Stoffearje
yn Waerkum
By Robyns, yn ’t fôrbygaen
de jûnge baes Frederik
yn de workplaets
’t Hylpers leare.
Mear as feartich jier
trou oen dyn
swarte Gazelle,
gek fan Saksefoan-spyljen,
betjoend tróch
útsniide hoalten
seamearminnen,
oertuugd Mennist,
Lójael Passyfist
só Raa as in Krael
in neaderigen Man.
Sómmerdei
sende-temôrns
mei dy oen de haend
rón’de nei de Bouhúzen,
yk sitte op de Panne fan
’n aalden eenassige
róstigen maeibalke,
de Hyngst – in likjen Kedde –
betôt yk der sem al fôr.
Dû keekst
langút lizzend
yn ’t lange gers
mei in sónnigen
ferwûndering nei my.… Lês fierder