Oene Spoelstra

Der wie ris in heit

logo.ensafh

Der wie ris in heit en dy heit hie twa soannen. Flinke knapen wiene it fan om ’e tweintich hinne. De heit wie wiis mei harren, fral mei de âldste. De jongste folle minder. Dy siet in protte thús, wurke by de boer en hie fierste lang hier. De âldste, dêr wie de heit wiis mei. Dy jonge wie in keardel mei in rêch dêr koest dy achter ferskûlje. De spierballen fan dy jonge koe de heit de eagen net fan ôfhâlde. Dêr koe er eartiids allinne mar fan dreame, fan sokke hompen krêft. Dy jonge like op him. Dat hy waard marinier.… Lês fierder

Oene Spoelstra

Diogenes yn Ljouwert (fragmint)

logo.ensafh

(Dit is in priuwke út it besprek fan Oene Spoelstra fan it boek Libje goed – Op nei de tonne fan Eric Hoekstra, in ferslach fan it in wikelang trochbringen – nei it foarbyld fan de Grykske filosoof Diogenes – yn in tonne dy’t by boekhannel Van der Velde oan ’e Nijstêd stie en fan ’e moannen dy’t der oanfoarôf giene. It hiele besprek ferskynt ein febrewaris/begjin maart yn Hjir (nû. 1, 2008)).

Fan moandei 1 jannewaris 2007 oant sneon 7 april 2007 (de lêste tonnedei) hâldt er in weblog by. De wrâld kin sa fia it ynternet de oanrin folgje ta it tonne-eksperimint en de wederwaardichheden dy’t de skriuwer oerkomme en dy’t him troch de holle gean.… Lês fierder