Jemke Visser

Dei fan de Oerwinning

logo.ensafh

Op it Sjoernaal wie yn ’e oanrin nei 9 maaie al in Moskouse apotekersassistinte te sjen dy’t wurden tekoart kaam.
As ik dêr hikke en tein wie … hie ik dan ek pikefel en in brok yn ’e kiel krigen by de parade en Poetins taspraak?
In brok yn ’e kiel, seker doe ’t ik op tv de bylden derfan seach. Mar dat kaam mear om’t ik kotsmislik waard fan dat militêre machtsfertoan. Diskear mei mar ien tank, mar wol wer opkloppe leagens fan Poetin mei deselde ridels as altyd. In suver sneue fertoaning tusken al dy humorleaze gesichten ûnder grutte hoera-petten.… Lês fierder